Investerare

Aktieinformation

Xintela AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med 2016-03-22.

Kortnamn för bolagets stamaktie: XINT (ISIN-kod: SE0007756903)

Efter Xintelas senaste emissioner i juli 2022 uppgår aktiekapitalet till 9 227 197,89 SEK fördelat på 307 573 263 aktier och kan enligt bolagsordningen uppgå till som mest 10 680 000 SEK fördelat på 356 000 000 aktier. Alla utgivna aktier är fullt betalda. Bolagets aktiekapital är uttryckt i svenska kronor och fördelar sig på Bolagets utgivna aktier med ett kvotvärde på 0,03 SEK per aktie.

Bolagets firma och handelsbeteckning är Xintela AB (publ) och Bolaget har organisationsnummer 556780-3480. Styrelsen har sitt säte i Lund och Bolagets registrerade adress är Medicon Village,
223 81 Lund, Sverige.

till Toppen

Ägarlista

Ägarförteckningen nedan är baserad på den information om aktieägandet i bolaget per den 4 november 2022.

Namn
Antal aktier
Andel kapital/röster
Flerie Invest AB
Antal aktier: 
125 246 876
Andel kapital/röster:
40,72%
Avanza Pension
Antal aktier: 
21 306 171
Andel kapital/röster:
6,93 %
Evy Lundgren-Åkerlund
Antal aktier: 
5 658 000
Andel kapital/röster:
1,84 %
Jan Ivar Nordqvist
Antal aktier: 
4 624 416
Andel kapital/röster:
1,50 %
Per-Åke Oldentoft*
Antal aktier: 
4 435 480
Andel kapital/röster:
1,44 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Antal aktier: 
4 297 718
Andel kapital/röster:
1,40 %
Fredrik Olsson
Antal aktier: 
4 200 000
Andel kapital/röster:
1,37 %
AB Svedala Finans
Antal aktier: 
3 600 000
Andel kapital/röster:
1,17 %
Inger Lundgren
Antal aktier: 
2 730 000
Andel kapital/röster:
0,89 %
Mats Hallström
Antal aktier: 
2 400 438
Andel kapital/röster:
0,78 %
Övriga aktieägare
Antal aktier: 
129 074 164
Andel kapital/röster:
41,97 %

*Privat och bolag

till Toppen

Insynshandel

Från och med den 3 juli 2016 rapporteras insidertransaktioner till Finansinspektionen. Du hittar FI:s insynsregister här.

Namn
Befattning
Totalt innehav
Antal aktier
Antal
tecknings-
optioner
senaste förändring
Antal aktier
Antal
tecknings-
optioner
Datum

No items found.

* Avser teckningsoptioner utgivna till anställda/nyckelpersoner i bolaget efter den aktiesplit som beslutades vid en extra bolagsstämma den 27 november 2015 då en befintlig aktie delades upp i 50 nya aktier. Mer information finner du i prospektet som publicerades av bolaget den 29 januari 2016. Prospektet finns att ladda ned under avsnitt Rapporter nedan.
**Äger genom närståendeinnehav aktier i bolaget motsvarande mer än 10 % av aktiekapitalet.

till Toppen

Finansiell kalender

Delårsrapport Q4 2022 - 24 februari 2023
Årsredovisning 2022
– april 2023
Årsstämma
– 12 maj 2023
Delårsrapport Q1
– 25 maj 2023
Delårsrapport Q2
– 30 augusti 2023
Delårsrapport Q3 – 24 november 2023
Delårsrapport Q4 - 28 februari 2024

Finansiella rapporter

Analyser

Edison Group: Xintela approaching major milestones

Edison Group har publicerat en uppdaterad analys av Xintela.

Läs merArkiv
till Toppen

Bolagsstyrning

En god bolagsstyrning är central för att säkerställa att ett bolag sköts på rätt sätt. Vi på Xintela är mycket måna om att ha en god och tydlig bolagsstyrning för att våra investerare ska känna förtroende för bolaget och för att beslut som fattas inom bolaget ska vara väl genomtänkta.

Styrelse och ledning
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och är det högsta förvaltningsorganet under bolagsstämman. Ledningen är tillsatt av styrelsen och har uppgiften att sköta driften av bolaget. Inom de ramar som styrelsen har fastslagit hanterar ledningen exempelvis ärenden som är av företagsövergripande natur och strategiskt inriktade.
Läs mer om Xintelas styrelse och ledning genom att klicka här.

Revisor
Sedan 2010 är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm, Bolagets revisor. Sedan 2015 är bolagets huvudansvarig revisor Ola Bjärehäll, Box 2138, 220 02 LUND.

Bolagsordning
Bolagsordningen är det regelverk som ett aktiebolag är underställt. Xintelas bolagsordning kan du ladda ned genom att klicka här.

till Toppen

Bolagsstämmor

till Toppen

Emissioner

till Toppen

Få senaste uppdateringar från Xintela

Prenumerera för att få våra senaste uppdateringar direkt till din inbox.

Prenumerera
till Toppen

IR-kontakt

För IR-relaterade frågor, vänligen kontakta:

ir@xintela.se

Certified Adviser

Xintelas Certified Adviser är:

Erik Penser Bank AB
Box 7450
103 91 Stockholm
08-463 80 00
www.penser.se