Investerare

Xintela genomförde i februari 2016 en nyemission som tillförde bolaget cirka 35 miljoner kronor före emissionskostnader. Dessutom tillfördes över 1000 nya aktieägare.

Extra Bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma den 17 januari 2022. För mer information följ länken nedan.

Läs mer
till Toppen

Aktieinformation

Xintela AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med 2016-03-22.

Kortnamn för bolagets stamaktie: XINT (ISIN-kod: SE0007756903)

Efter Xintelas senaste emission uppgår aktiekapitalet till 1 184 121,24 SEK fördelat på 39 470 708 aktier och kan enligt bolagsordningen uppgå till som mest 2 100 000 SEK fördelat på 70 000 000 aktier. Alla utgivna aktier är fullt betalda. Bolagets aktiekapital är uttryckt i svenska kronor och fördelar sig på Bolagets utgivna aktier med ett kvotvärde på 0,03 SEK per aktie.

Bolagets firma och handelsbeteckning är Xintela AB (publ) och Bolaget har organisationsnummer 556780-3480. Styrelsen har sitt säte i Lund och Bolagets registrerade adress är Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige.

till Toppen

Ägarlista

Ägarförteckningen nedan är baserad på den information om aktieägandet i bolaget per den 30 juni 2021.

Namn
Antal aktier
Andel kapital/röster
DEUTSCHE BANK AG, W8IMY
Antal aktier: 
14 033 364
Andel kapital/röster:
15,97 %
Försäkringsbolaget, Avanza Pension
Antal aktier: 
7 269 735
Andel kapital/röster:
8,27 %
Evy Lundgren-Åkerlund
Antal aktier: 
4 402 000
Andel kapital/röster:
5,01 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Antal aktier: 
3 982 620
Andel kapital/röster:
4,53 %
Jan Ivar Nordqvist
Antal aktier: 
2 984 182
Andel kapital/röster:
3,40 %
Per-Åke Oldentoft*
Antal aktier: 
2 065 701
Andel kapital/röster:
2,35 %
Fredrik Olsson
Antal aktier: 
1 544 000
Andel kapital/röster:
1,76 %
AB Svedala Finans
Antal aktier: 
1 150 000
Andel kapital/röster:
1,31 %
Selandia Capital APS
Antal aktier: 
1 134 825
Andel kapital/röster:
1,29 %
Kerstin Monsén
Antal aktier: 
963 308
Andel kapital/röster:
1,1 %
Övriga aktieägare
Antal aktier: 
48 322 235
Andel kapital/röster:
55,01 %

*Privat och bolag

till Toppen

Insynspersoner

Från och med den 3 juli 2016 rapporteras insidertransaktioner till Finansinspektionen. Du hittar FI:s insynsregister här.

Namn
Befattning
Totalt innehav
Antal aktier
Antal
tecknings-
optioner
senaste förändring
Antal aktier
Antal
tecknings-
optioner
Datum

No items found.

* Avser teckningsoptioner utgivna till anställda/nyckelpersoner i bolaget efter den aktiesplit som beslutades vid en extra bolagsstämma den 27 november 2015 då en befintlig aktie delades upp i 50 nya aktier. Mer information finner du i prospektet som publicerades av bolaget den 29 januari 2016. Prospektet finns att ladda ned under avsnitt Rapporter nedan.
**Äger genom närståendeinnehav aktier i bolaget motsvarande mer än 10 % av aktiekapitalet.

till Toppen

Finansiell kalender

Namn
Befattning
Totalt innehav
Antal aktier
Antal
tecknings-
optioner
senaste förändring
Antal aktier
Antal
tecknings-
optioner
Datum

No items found.

* Avser teckningsoptioner utgivna till anställda/nyckelpersoner i bolaget efter den aktiesplit som beslutades vid en extra bolagsstämma den 27 november 2015 då en befintlig aktie delades upp i 50 nya aktier. Mer information finner du i prospektet som publicerades av bolaget den 29 januari 2016. Prospektet finns att ladda ned under avsnitt Rapporter nedan.
**Äger genom närståendeinnehav aktier i bolaget motsvarande mer än 10 % av aktiekapitalet.

2021
Delårsrapport Q4
- 25 februari 2022
Årsredovisning 2021
– april 2022

2022
Årsstämma
– 6 maj 2022
Delårsrapport Q1
– 20 maj 2022
Delårsrapport Q2
– 26 augusti 2022
Delårsrapport Q3 – 25 november 2022
Delårsrapport Q4 - 24 februari 2023

till Toppen

Kommande rapporter

Publicerade rapporter

Här publiceras Xintelas delårsrapporter, årsredovisningar, prospekt, bokslut och liknande information om Xintela. Informationen uppdateras löpande när nya rapporter finns tillgängliga.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

till Toppen

Analyser

Edison Group: Xintela approaching major milestones

Edison Group har publicerat en uppdaterad analys av Xintela.

Läs merArkiv
till Toppen

Bolagsstyrning

En god bolagsstyrning är central för att säkerställa att ett bolag sköts på rätt sätt. Vi på Xintela är mycket måna om att ha en god och tydlig bolagsstyrning för att våra investerare ska känna förtroende för bolaget och för att beslut som fattas inom bolaget ska vara väl genomtänkta.

Styrelse och ledning
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och är det högsta förvaltningsorganet under bolagsstämman. Ledningen är tillsatt av styrelsen och har uppgiften att sköta driften av bolaget. Inom de ramar som styrelsen har fastslagit hanterar ledningen exempelvis ärenden som är av företagsövergripande natur och strategiskt inriktade.

Läs mer om Xintelas styrelse och ledning genom att klicka här.

Revisor
Sedan 2010 är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm, Bolagets revisor. Sedan 2015 är bolagets huvudansvarig revisor Ola Bjärehäll, Box 2138, 220 02 LUND. Före detta huvudansvarig revisor är Sara Nordberg Jansson, Box 2138, 220 02, Lund (från 2012 till 16 november 2015).

Bolagsordning
Bolagsordningen är det regelverk som ett aktiebolag är underställt. Xintelas bolagsordning kan du ladda ned genom att klicka här.

till Toppen

Företrädesemission 2020

Xintela AB genomför en företrädesemission från 24 juni 2020 till och med 8 juli 2020.

För mer information följ länken nedan.

Läs mer
till Toppen

Prenumerera

Vill du prenumerera på Xintelas nyhetsbrev? Anmäl dig nedan.

Anmälan
till Toppen

IR-kontakt

För IR-relaterade frågor, vänligen kontakta:

ir@xintela.se

Certified Adviser

Xintelas Certified Adviser är:

Erik Penser Bank AB
Box 7450
103 91 Stockholm
08-463 80 00
www.penser.se