Investerare

Aktieinformation

Xintela AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med 2016-03-22.

Kortnamn för bolagets stamaktie: XINT (ISIN-kod: SE0007756903)

Efter den senaste teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO3 som avslutades den 5 december 2023 uppgår aktiekapitalet till 17 010 194,19 SEK fördelat på 567 006 473 aktier och kan enligt bolagsordningen uppgå till som mest 36 000 000 SEK fördelat på 1 200 000 000 aktier. Alla utgivna aktier är fullt betalda. Bolagets aktiekapital är uttryckt i svenska kronor och fördelar sig på Bolagets utgivna aktier med ett kvotvärde på 0,03 SEK per aktie.

Bolagets firma och handelsbeteckning är Xintela AB (publ) och Bolaget har organisationsnummer 556780-3480. Styrelsen har sitt säte i Lund och Bolagets registrerade adress är Medicon Village,
223 81 Lund, Sverige.

Notebook with results
till Toppen

Ägarlista

till Toppen

Insynshandel

Transaktioner som utförs av personer i ledande ställning registreras enligt EU:s regler om marknadsmissbruk (MAR) i Finansinspektionens insynsregister.

Namn
Befattning
Totalt innehav
Antal aktier
Antal
tecknings-
optioner
senaste förändring
Antal aktier
Antal
tecknings-
optioner
Datum

No items found.

* Avser teckningsoptioner utgivna till anställda/nyckelpersoner i bolaget efter den aktiesplit som beslutades vid en extra bolagsstämma den 27 november 2015 då en befintlig aktie delades upp i 50 nya aktier. Mer information finner du i prospektet som publicerades av bolaget den 29 januari 2016. Prospektet finns att ladda ned under avsnitt Rapporter nedan.
**Äger genom närståendeinnehav aktier i bolaget motsvarande mer än 10 % av aktiekapitalet.

till Toppen

Finansiell kalender

Delårsrapport Q4 2023 - 28 februari 2024
Årsredovisning 2023
– april 2024
Årsstämma
- 8 maj 2024
Delårsrapport Q1
– 24 maj 2024
Delårsrapport Q2
– 30 augusti 2024
Delårsrapport Q3 – 22 november 2024
Delårsrapport Q4 - 28 februari 2025

Finansiella rapporter

Analyser

Västra Hamnen Corporate Finance analysuppdatering Q1 2024

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering för Q1 2024 (på engelska).

Läs merArkiv
Västra Hamnen Corporate Finance analysuppdatering Q1 2024
till Toppen

Bolagsstyrning

En god bolagsstyrning är central för att säkerställa att ett bolag sköts på rätt sätt. Vi på Xintela är mycket måna om att ha en god och tydlig bolagsstyrning för att våra investerare ska känna förtroende för bolaget och för att beslut som fattas inom bolaget ska vara väl genomtänkta.

Styrelse och ledning
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och är det högsta förvaltningsorganet under bolagsstämman. Ledningen är tillsatt av styrelsen och har uppgiften att sköta driften av bolaget. Inom de ramar som styrelsen har fastslagit hanterar ledningen exempelvis ärenden som är av företagsövergripande natur och strategiskt inriktade.
Läs mer om Xintelas styrelse och ledning genom att klicka här.

Revisor
Sedan 2010 är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm, Bolagets revisor. Sedan 2015 är bolagets huvudansvarig revisor Ola Bjärehäll, Box 2138, 220 02 LUND.

Bolagsordning
Bolagsordningen är det regelverk som ett aktiebolag är underställt. Xintelas bolagsordning kan du ladda ned genom att klicka här.

Photo of Evy
till Toppen

Bolagsstämmor

till Toppen

Emissioner

till Toppen

Få senaste uppdateringar från Xintela

Prenumerera för att få våra senaste uppdateringar direkt till din inbox.

Prenumerera
till Toppen

IR-kontakt

För IR-relaterade frågor, vänligen kontakta:

ir@xintela.se

Certified Adviser

Xintelas Certified Adviser är:

Carnegie Investment Bank AB (publ)
Telefon: +46 (0)73 856 42 65
E-mail: certifiedadviser@carnegie.se