Forskning & utveckling

Xintela utvecklar med hjälp av sin teknologiplattform nya behandlingsmetoder inom stamcellsterapi och riktad cancerterapi, med fokus på sjukdomsområden där behovet av nya och bättre behandlingsmetoder är mycket stort.

Teknologiplattform

Xintelas läkemedelsutveckling inom både stamcellsterapi och cancerterapi utgår från en unik markörteknologiplattform som är baserad på specifika cellytemarkörer (integriner).

Integriner är en familj av cellyteproteiner som reglerar cellers funktion i olika kroppsvävnader och har länge använts som målmolekyler i utveckling av terapier för exempelvis inflammatoriska sjukdomar och cancer. Markörteknologin baseras främst på användningen av integrin α10β1 som upptäcktes av Evy Lundgren-Åkerlunds forskargrupp vid Lunds universitet. Lundgren-Åkerlund och medarbetare har tidigare visat att integrin α10β1 finns på broskceller och är viktiga för broskcellers funktion och även på mesenkymala stamceller (MSC) som kan utvecklas till olika celltyper inklusive broskceller. Denna upptäckt ligger till grund för Xintelas selektion av stamceller och utveckling av den patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM.

Forskningen i Xintelas dotterbolag Targinta har på senare år visat att  integrin α10β1 även finns på vissa aggressiva och svårbehandlade cancerceller som i trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom vilket är anledningen till Xintelas satsning inom onkologi för utveckling av terapeutiska antikroppar riktade mot integrin α10β1.

Scientist working in lab with test tube

Pipeline

Sjukdomsområde
Discovery
Preklinik
Klinik
XSTEM
Artros
Svårläkta bensår
ARDS
Andra indikationer
EQSTEM
Ledsjukdom häst

Stamcellsterapier

Inom stamcellsterapi används stamcellsmarkören integrin α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i de patentskyddade stamcellsprodukterna XSTEM®, för behandling av människor, och EQSTEM®, för behandling av hästar. Xintela har inlett kliniska studier med stamcellprodukten XSTEM för behandling av knäartros och för behandling av svårläkta bensår. Strategin är att vidare utveckling av XSTEM för behandling av ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome, andnödssyndrom på svenska), sker i samarbete med partner.

till Toppen

XSTEM

Stamcellsprodukten XSTEM®

Xintela använder sin patentskyddade stamcellsmarkör, integrin α10β1, för att selektera och kvalitetssäkra stamcellsprodukter från donerad fettväv från friska individer. XSTEM är patentskyddad både som produkt och för terapeutisk användning inom alla indikationer. Detta ger Xintela de bästa förutsättningar att utveckla säkra och effektiva stamcellsbaserade behandlingar för ett flertal olika sjukdomar.

Xintelas stamcellsprodukter produceras i den egna GMP-godkända anläggningen vilket betydligt minskar både produktionskostnader och risker för förseningar.

Klinisk studie med XSTEM för behandling av knäartros

Xintela genomför en klinisk studie (fas I/IIa) med XSTEM i Australien, på patienter med medelsvår knäartros (Kellgren-Lawrence grad II-III). Tre olika dosnivåer av XSTEM utvärderas på upp till 54 patienter och varje patient följs under 18 månader med kontinuerlig säkerhets-utvärdering och preliminär effektutvärdering var sjätte månad. XSTEM har doserats på alla tre dosnivåer på totalt 24 patienter och alla dosnivåerna har bedömts säkra av studiens säkerhetskommitté (Safety Review Committee) efter tre månader. Samtliga patienter på den lägsta dosnivån har slutfört studien 18 månader efter behandling. Xintela har möjlighet att utöka studien med ytterligare 30 patienter. Det primära målet med studien är att visa att XSTEM är säker, men även att erhålla preliminära effektresultat som visar att produkten har DMOAD (Disease Modifying Osteoarthritis Drug) egenskaper och kan bromsa brosk- och lednedbrytning samt återskapa skadat ledbrosk och förbättra ledens funktion. Xintelas tidigare resultat från prekliniska artrosmodeller ger stöd för att XSTEM har en positiv sjukdomsmodifierande effekt.

Läs mer om artros nedan.

Klinisk studie med XSTEM för behandling av svårläkta venösa bensår

Xintelas kliniska studie (fas I/IIa) på patienter med svårläkta venösa bensår genomförs i Sverige. Tolv patienter med svårläkta venösa bensår ska behandlas med XSTEM eller placebo. XSTEM/placebo appliceras på såret och patienterna kommer därefter att följas under tio veckor för att utvärdera säkerhet och sårläkningseffekt. Den första patienten har slutfört studien och ytterligare patienter har doserats. Rekrytering och screening av patienter fortsätter

Läs mer om svårläkta bensår nedan.

Happy couple riding a bike

EQSTEM

Stamcellsprodukten EQSTEM® för ledsjukdom hos hästar

Baserat på bolagets unika markörteknologi har Xintela även utvecklat stamcellsprodukten EQSTEM för behandling av hästar. Positiva resultat från två prekliniska studier på hästar har visat starkt stöd för fortsatt utveckling av EQSTEM för artros och andra degenerativa ledsjukdomar hos hästar. Xintela planerar att i samarbete med partner ta EQSTEM till marknaden.

Cancerterapi

Inom cancerterapi (som bedrivs av dotterbolaget Targinta AB) utvecklas terapeutiska antikroppar som specifikt binder till målmolekylen integrin α10β1, som uttrycks på vissa cancerceller, bland annat i trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom.

Microscopic image of integrin
Läs mer på Targintas hemsida
till Toppen

Sjukdomsområden

Artros

Artros är en ledsjukdom som karakteriseras av nedbrytning ledbrosket och försämrad funktion av ledens broskceller. Det är den vanligaste kroniska ledsjukdomen, i synnerhet i knä, höfter och händer, samt den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos äldre. De främsta symtomen är svår smärta, inflammation, stelhet i leden och nedsatt rörelseförmåga. Sjukdomen drabbar 25 procent av alla individer över 60 års ålder och ökar i omfattning pga en ökande äldre befolkning. Läkemedel som erbjuds idag är framförallt smärtstillande och inflammationsdämpande, vilka behandlar symptomen men inte själva orsaken till ledbroskskadan.

Svårläkta bensår

Svårläkta sår hos äldre, inklusive venösa bensår, är ett stort problem som resulterar i smärta och nedsatt livskvalitet för patienten, samt stora kostnader för hälso- och sjukvården för behandling. Det uppskattas att mellan 0,18 och 1 procent av befolkningen är drabbad venösa bensår. Förekomsten ökar med åldern och uppskattas ligga kring 4 procent bland personer över 65 år. Behandlingar mot svårläkta bensår omfattar kompressionstekniker och en rad olika kirurgiska tekniker, men det saknas helt effektiva läkemedel.

till Toppen

Publikationer

Camper, L., Holmvall, K., Wängnerud, C., Aszódi, A., and Lundgren-Åkerlund, E.  "Distribution of the collagen-binding integrin α10β1 during mouse development."  Cell Tissue Res. 306, 107-116 (2001).

Bengtsson, T., Camper, L., Schneller, M., and Lundgren-Åkerlund, E.  "Characterization of the mouse integrin subunit α10 gene and comparison with its human homologue. Genomic structure, chromosomal localization and identification of splice variants." Matrix Biology 20, 565–76 (2001).

Camper, L., Hellman, U., and Lundgren-Åkerlund, E. Isolation, "Cloning, and Sequence Analysis of the Integrin Subunit α10, a β1-associated Collagen Binding Integrin Expressed on Chondrocytes." Journal of Biological Chemistry 273, 20383–20389 (1998).

Bengtsson, T., Aszódi. A., Nicolae, C., Hunziker, E.B., Lundgren-Åkerlund, E. and Fässler, R.  "Loss of α10β1 integrin expression leads to moderate dysfunction of growth plate chondrocytes. " Journal of Cell Science 118, 929–36 (2005).

Varas, L., Bryngelson Ohlsson, L., Honeth, G., Olsson, A., Bengtsson, T., Wiberg, C., Bockermann, R., Järnum, S., Richter, J., Pennigton, D., Johnstone, B. Lundgren-Åkerlund, E and Kjellman, C.  "α10 Integrin expression is up-regulated on fibroblast growth factor-2-treated mesenchymal stem cells with improved chondrogenic differentiation potential. " Stem Cells and Development 16, 965–978 (2007).

Lundgren-Åkerlund E., Aszòdi A. "Integrin α10β1: a collagen receptor critical in skeletal development" Adv
Exp Med Biol. 819:61-71. (2014)

Zeltz C, Lu N, Gullberg D. “Integrin α11β1: a major collagen receptor on fibroblastic cells" Adv Exp Med Biol. 819:73-83. (2014)

Munksgaard Thorén M., Chmielarska Masoumi K., Krona C., Huang X., Kundu S., Schmidt L., Forsberg-Nilsson K., Floyd Keep M., Englund E., Nelander S., Holmqvist B. and Lundgren-Åkerlund E. “Integrinα10,a Novel Therapeutic Target in Glioblastoma, Regulates Cell Migration,Proliferation, and Survival.” Cancers (Basel). 11, 587 (2019).

Uvebrant K., Reimer Rasmusson L., Talts JF., Alberton P., Aszodi A., and Lundgren-Åkerlund E. “Integrinα10β1-selected Equine MSCs have Improved Chondrogenic Differentiation, Immunomodulatory and Cartilage Adhesion Capacity.” Ann Stem Cell Res. 2,001–009 (2019). 

Delco ML., Goodale M., Talts JF.,Pownder SL., Koff MF., Miller AD., Nixon B., Bonassar LJ., Lundgren-Åkerlund E., and Fortier LA. “Integrin α10β1-SelectedMesenchymal Stem Cells Mitigate the Progression of Osteoarthritis in an EquineTalar Impact Model.” Am J Sports Med. 48, 612-623 (2020).

Andersen, C., Uvebrant, K., Mori, Y. Aarsvold S., Jacobsen S., Berg LC., Lundgren Åkerlund, E., and Lindegaard C. ”Human integrin α10β1-selected mesenchymal stem cells home to cartilage defects in the rabbit knee and assume a chondrocyte-like phenotype.” Stem Cell Res Ther. 13, 206 (2022).

Clarke EJ., Johnson E., Caamano Gutierrez E., Andersen C, Berg LC., Jenkins RE., Lindegaard C., Uvebrant K., Lundgren-Åkerlund E., Turlo A., James V., Jacobsen S., and Peffers MJ. “Temporal extracellular vesicle protein changes following intraarticular treatment with integrin α10β1-selected mesenchymal stem cells in equine osteoarthritis.” Front Vet Sci. 9:1057667 (2022).

Edström D., Niroomand A., Stenlo M., Uvebrant K., Bölükbas DA., Hirdman G., Broberg E., Lim HC., Hyllén S., Lundgren-Åkerlund E., Pierre L., Olm F., Lindstedt S. "Integrin α10β1-selected mesenchymal stem cells reduced hypercoagulopathy in a porcine model of acute respiratory distress syndrome." Respir Res. 24(1):145 (2023).

Andersen C., Jacobsen S., Uvebrant K, Griffin, IV, JF., Vonk LA., Walters M., Berg LC., Lundgren-Åkerlund E., and Lindegaard C. "Integrinα10β1-Selected Mesenchymal Stem Cells ReducePain and Cartilage Degradation and Increase Immunomodulation in an EquineOsteoarthritis Model." Cartilage. doi: 10.1177/19476035231209402 (2023).

Andersen C., Walters M., Bundgaard L., Berg LC., Vonk LA., Lundgren-Åkerlund E., Lyngfeldt Henriksen B., Lindegaard C., Skovgaard K., and Jacobsen S. “Intraarticular treatment with integrin α10β1-selected mesenchymal stem cells affects microRNA expression in experimental post-traumatic osteoarthritis in horses.” Front Vet Sci. 11:1374681 (2024).

till Toppen