Företrädesemission 2023

Disclaimer

Informationen på denna del av webbplatsen avser ett erbjudande för att teckna units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner, i Xintela AB (publ) (”Bolaget”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget. Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA"), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act); och
 • att du antingen:
 1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
 2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
 3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
BekräftasBekräftas ej

Styrelsen beslutade den 24 maj 2023, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, om initialt högst cirka 123 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Xintela tillföras ytterligare cirka 82 MSEK. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott kan styrelsen för Xintela komma att besluta om en övertilldelningsoption som vid full teckning tillför Bolaget ytterligare cirka 11,1 MSEK.

Styrelsen beslutade den 21 juni att förlänga teckningsperioden till och med 29 juni 2023.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Aktieägare i Xintela erhåller en uniträtt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 31 maj 2023.
 • Nio uniträtter berättigar till teckning av fyra units.
 • En unit består av tre aktier och två teckningsoptioner av serie TO3.
 • Teckningskursen är 0,90 SEK per unit, vilket motsvarar 0,30 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • Varje teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från tidpunkten för registrering hos Bolagsverket till och med den 5 juni 2025 till en teckningskurs om 0,30 SEK.
 • Handel med uniträtter sker under perioden 5 juni 2023 – 14 juni 2023.
 • Teckningsperioden löper under perioden 5 juni 2023 – 19 juni 2023. Teckningsperioden förlängs till torsdagen den 29 juni 2023. Observera att din förvaltare kan ha en tidigare sista teckningsdag än den 29 juni 2023 samt att teckning utan företrädesrätt kan ske även via emissionsinstitutet fram till kl. 15.00 den 29 juni.
 • Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen är 22 juni 2023. Offentliggörande av utfallet beräknas nu att ske omkring den 3 juli 2023.

Webcast - Shareholder update and Q&A

Finansiella rapporter

Länk till Finansiella rapporter

Pressmeddelanden som berör företrädesemissionen

Xintela genomför företrädesemission av units om cirka 123 MSEK (24 maj 2023)

Xintela offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission (31 maj 2023)

Xintela förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen av units (21 juni 2023)

till Toppen