INTEGRITETSPOLICY

GDPR – Xintela AB (Publ)

Varför en integritetspolicy?

Xintela värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Xintela. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information Xintela samlar in och hur denna används.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

Xintela AB (Publ), org.nr. 556780–3480, med adress Medicon Village, 223 81 Lund är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Xintela är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgifter i Xintelas forskning

För dig som har personuppgifter registrerade hos Xintela för forskningsändamål.

När personuppgifter ska behandlas krävs att den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller att behandlingen är nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Enligt huvudregeln är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, exempelvis sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse och uppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Men det finns undantag i lagen.

Ett undantag är om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke. Ett annat undantag är för forskningsändamål om behandlingen godkänts enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). Dessutom får känsliga personuppgifter behandlas för statistikändamål, utan den registrerades samtycke, om behandlingen är nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras och om samhällsintresset för den aktuella forskningen klart överväger risken för otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet. Om behandlingen har godkänts av en etikprövningsnämnd anses dessa förutsättningar vara uppfyllda. Det är inte tillåtet att i en egen databas samla in känsliga personuppgifter för forsknings- eller statistikändamål som inte är bestämda vid tidpunkten för insamlingen.

Etikprövning

All forskning som innebär behandling av känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser ska etikprövas. Etikprövningen utförs av en etikprövningsnämnd med företrädare både för det allmänna och för forskningen och den omfattar dels själva forskningsprojektet, dels personuppgiftsbehandlingen enligt personuppgiftslagen. Utgångspunkterna för prövningen framgår av etikprövningslagen, där den forskningsetiska granskningen ska vara en tillräcklig garanti för att känsliga personuppgifter behandlas för forskning bara i de undantagsfall där ett visst intrång i den personliga integriteten verkligen är befogat.

Etikprövningsnämnden behöver inte tillämpa den avvägningsnorm som normalt finns, det vill säga att samhällsintresset klart ska väga över den risk för intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära. Hur avvägningsnormen normalt tillämpas kan dock vara till ledning för nämndernas bedömning.

Personuppgifter för direktmarknadsföring

För dig som har personuppgifter registrerade hos Xintela i marknadsföringsändamål.

Dina personuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post eller e-post till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Avsändare för utskick är Xintela AB (Publ).

Personuppgifter för rekrytering

För dig som har lämnat personuppgifter för registrering hos Xintela i rekryteringsändamål.

Xintela kommer att behandla dina personuppgifter under rekryteringsprocessen och för framtida karriärmöjligheter. Xintela kommer att kontakta dig om en matchande tjänst har blivit tillgänglig. När du skickar in ditt CV till oss ger du samtidigt ditt samtycke till att ditt CV kommer att arkiveras hos Xintela under högst ett år, därefter raderas. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Personuppgifter som du har lämnat till oss

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

För vävnadsdonation och i forskningssyfte samlar Xintela in olika personuppgifter från dig, beroende på studie och omfattning. Allt sker i enlighet med ditt medgivande.  

Personuppgifter som vi har samlat in från tredje part

Xintela samlar in personuppgifter från tredje part gällande aktieägarinformation. Denna information kommer från Euroclear Sweden AB.

Hur vi använder dina personuppgifter

Xintela använder personuppgifter för följande kategorier:

 • Nyhetsbrev och annan marknadsföring
 • Aktieägarinformation
 • Rekryteringsbehov
 • Forskningsändamål
 • Anställda
 • Investerare
 • Samarbetspartners
 • Kunder
 • Vävnadsdonatorer

Beroende på under vilka förutsättningar dina personuppgifter har registrerats hos Xintela kan du förekomma under en eller flera kategorier.

Laglig grund för vår behandling

Behandlingen av personuppgifter av Xintela AB (Publ) sker med följande rättsliga grund

 • För att Xintela ska kunna uppfylla sitt avtal gentemot dig
 • Rättslig förpliktelse - personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis Läkemedelslagen, lagen för hantering av mänskliga vävnader och celler, bokföringslagen, aktiebolagslagen, mervärdesskattelagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse. Se även stycket "Personuppgifter i Xintelas forskning" ovan.
 • Intresseavvägning - om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras och om samhällsintresset för den aktuella forskningen klart överväger risken för otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande;

 • Leverantörer av IT-system inom utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för Xintela s forskningsprogram.
 • Samarbetspartners som hanterar marknadsföring.
 • Vi skickar endast de uppgifter som behövs.
 • Eventuella myndigheter enligt lagkrav.

Hur vi skyddar din personliga information

Xintela AB (Publ) vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Var lagras dina uppgifter?

Xintela AB (Publ) lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig. Se mer information under stycket "Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter".

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

När du lämnar dina personuppgifter till Xintela AB (Publ) ger du medgivande till Xintela att registrera samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt etikprövningslagen, Läkemedelslagen, lagen för hantering av mänskliga vävnader och celler, konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Xintelas IT-system. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter som då görs omedelbart om det inte strider mot då gällande lag. Om då gällande lag inte tillåter att dina personuppgifter tas bort men att det istället är möjligt att anonymisera dina personuppgifter görs detta.

I övriga situationer sparas inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för det specifika ändamålet.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken periodpersonuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta oss på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till din folkbokföringsadress eller angiven e-post i vår kunddatabas.

Om du anser att de personuppgifter som Xintela AB (Publ) har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss. Xintela AB (Publ) är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss på adress nedan.

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Länkar till andra sidor

På Xintela.se kan det förekomma länkar till externa webbsidor som Xintela inte har bestämmande inflytandet över. Dessa omfattas inte av denna policy.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill ändra eller överföra dina uppgifter kontaktar du gdpr@xintela.se. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Adress:
Xintela AB (Publ)
Medicon Village
223 81 Lund
info@xintela.se

Dessa villkor har fastställts av Xintela AB (Publ) och gäller från och med 2018-05-01. 

Xintela AB – Ver 2.1 2022-09-22

till Toppen