Företrädesemission 2022

Disclaimer

Informationen på denna del av webbplatsen avser ett erbjudande för att teckna units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner, i Xintela AB (publ) (”Bolaget”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget. Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA"), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act); och
 • att du antingen:
 1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
 2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
 3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
BekräftasBekräftas ej

Den 20 maj beslutade styrelsen för Xintela med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj att genomföra en nyemission om cirka 44,6 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt en kompletterande riktad emission upp till cirka 10 MSEK och till samma villkor som Företrädesemissionen. Företrädesemissionen innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna två nya aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom tecknings- och garantiåtaganden från befintliga aktieägare samt externa parter.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Aktieägare i Xintela erhåller två teckningsrätter per aktie som innehas på avstämningsdagen den 22 juni 2022
 • En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie
 • Teckningskursen är 0,25 SEK per aktie
 • Handel med teckningsrätter sker under perioden 27 juni – 7 juli 2022
 • Teckningsperioden löper under perioden 27 juni 2022 – 12 juli 2022
 • Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen är 15 juli 2022

Pressmeddelanden som berör företrädesemissionen

Xintela offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission (2022-06-22)

Xintela meddelar tidplan för kapitalanskaffning (2022-06-15)

Xintela genomför en kapitalanskaffning som inkluderar en fullt garanterad företrädesemission om cirka 44,6 MSEK samt en kompletterande riktad emission om upp till 10 MSEK (2022-05-20)

Finansiella rapporter

Delårsrapport Q1 2022

Delårsrapport Q1 2021

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

till Toppen