Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020

#Regulatoriskt

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780–3480.

Årets första nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (3) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -24 922 (-28 081) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,43 (-0,71) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 30 september 2020 till 47 (80) %.

Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (2).

• Resultatet före skatt uppgick till -8 315 (-7 961) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,14 SEK (-0,20).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 57 542 856 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2020-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 39 470 708 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

Den 13 juli meddelade Xintela att bolagets fullt garanterade företrädesemission av units blivit kraftigt övertecknad med en teckningsgrad om 291 procent. Givet intresset beslutade styrelsen om att utnyttja utökningsoptionen om ytterligare 1 458 333 units. Genom företrädesemissionen och utökningsoptionen tillförs bolaget cirka 40,5 miljoner kronor före avdrag för kostnader.

Xintela meddelar den 29 juli att det amerikanska patentverket USPTO har  utfärdat ett så kallat Notice of Allowance för bolagets patentansökan avseende kvalitetssäkring av broskceller vilket är viktigt för utveckling av broskcellsbaserade cellterapiprodukter.  Notice of Allowance innebär att USPTO har för avsikt att godkänna patentansökan efter att några formella åtgärder har genomförts. När patentet godkänts kommer det vara giltigt till om med 2038.

Den 19 augusti informerar Xintela att bolaget utökar och förstärker ledningen med Peter Ekolind som COO (Chief Operating Officer) och Thomas Areschoug som CBO (Chief Business Officer). Sven Kili som har haft en kombinerad roll som COO och CMO (Chief Medical Officer) fokuserar framåt på rollen som CMO.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Xintela meddelar den 26 oktober att bolagets selekterade humana stamceller XSTEM® visar en behandlande effekt på ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) i den pågående prekliniska studien på grisar. ARDS är en livshotande lungkomplikation som kan drabba svårt sjuka covid-19 patienter.

Xintela meddelar den 28 oktober att bolaget har skickat in ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd för vävnadsinrättning för hantering av vävnader och celler inför läkemedelstillverkning.

Xintela meddelar den 29 oktober att Europapatentverket (EPO) har utfärdat ett preliminärt godkännande (”Intention to grant”) av patentansökan avseende bolagets stamcellsprodukt XSTEM® som består av integrin α10-selekterade mesenkymala stamceller.

Den 2 november meddelar Xintela att lösenpriset för bolagets teckningsoptioner av serie TO2 har fastställts till 2,28 kronor, och teckningsperioden inleds den 4 november. De teckningsoptioner som inte avyttras senast den 11 november alternativt nyttjas senast den 18 november förfaller värdelösa.

Den 12 november meddelar Xintela att Lars Hedbys har accepterat rollen som styrelseledamot i bolaget. Xintelas styrelse kommer föreslå att bolagets ägare formellt utser Lars till styrelseledamot vid nästa bolagsstämma. Under tiden kommer Lars att adjungeras till kommande styrelsemöten.

Den 23 november meddelade Xintela utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2. Totalt nyttjades 16 423 708 teckningsoptioner för teckning av 16 423 708 nya aktier i Bolaget, motsvarande cirka 98 procent av det totala antalet teckningsoptioner.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Xintelas fokuserade och målinriktade arbete fortsätter att leverera viktiga milstolpar

Xintela har genom sin markörteknologi XINMARK® och metod att selektera stamceller utvecklat stamcellsplattformen XSTEM® som kommer att användas för behandling av ett flertal olika sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingsalternativ. Första inriktningen är behandling av ledsjukdomen artros. Förberedelser för en klinisk studie Fas I/IIa i Australien pågår och målet är att starta den kliniska studien med vår stamcellsprodukt XSTEM-OA på patienter med knäartros under 2021. Vi arbetar också vidare på en utveckling av veterinärmedicinska produkter och har diskussioner med olika veterinärmedicinska bolag om möjliga samarbeten kring stamcellsterapi av artros och andra vanliga sjukdomar hos djur.

Ett nytt möjligt indikationsområde för XSTEM är Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), som är en livshotande lungkomplikation som idag inte har någon effektiv behandling och som bland annat kan drabba svårt sjuka covid-19 patienter. Licensieringsavtal inom området visar att en stamcellsprodukt för ARDS kan ha ett marknadsvärde på många miljarder. I en pågående preklinisk studie, som vi utför i samarbete med Thoraxkirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund, utvärderar vi XSTEM-ARDS i en väl etablerad ARDS-modell på grisar. I ett pressmeddelande den 26 oktober meddelade vi mycket lovande resultat i den pågående studien. Resultaten så här långt visar att de djur som behandlades med XSTEM-ARDS får en tydlig förbättring av lungfunktionen och att stamcellerna kunde vända det kritiska ARDS-tillståndet.

Vi har tidigare patentskyddat metoden att selektera stamceller genom vår markörteknologi. Den 29 oktober kunde vi glädjande meddela att vi har fått preliminärt godkännande av Europapatentverket för stamcellsprodukten XSTEM som skyddar användningen av XSTEM för olika behandlingar inklusive artros och andra degenerativa ledsjukdomar. Vårt produktpatent säkrar utveckling och kommersialisering av behandlingar från vår stamcellsplattform till och med 2038.

Vi meddelade 28 oktober att vi har ansökt om tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva vävnadsinrättning vilket rör hantering av vävnader och celler som ska användas i vår tillverkning av stamcellsprodukter. Nästa steg blir att ansöka om tillverkningstillstånd och vi följer planen att lämna in en ansökan till Läkemedelsverket under fjärde kvartalet 2020. Vi förväntar oss en inspektion i början av nästa år som kommer att omfatta både anläggningen, produktionsprocessen och produkten XSTEM och fastställa att alla delar möter befintliga regulatoriska krav.

I onkologiprojektet har vi framgångsrikt utvärderat våra antikroppar riktade mot vår målmolekyl integrin α10β1 och visat att dessa signifikant minskar tumörväxt av både glioblastom och Trippelnegativ bröstcancer (TNBC) i djurmodeller. I pågående studier undersöker vi även antikropparnas effekt på andra aggressiva cancerformer. I nästa steg ska vi producera vald antikroppskandidat, genomföra bioanalyser och toxikologiska studier för att förbereda antikroppen för kliniska studier.

En viktig milstolpe är att Europeiska patentverket (EPO) nu har godkänt vårt patent som fram till 2036 skyddar behandling av glioblastom och andra hjärntumörer med antikroppar riktade mot vår målmolekyl. Vi har även ansökt om patent för behandling av andra aggressiva cancerformer med våra antikroppar. Framgångarna i patentportföljen säkrar utveckling och kommersialisering av våra målsökande terapeutiska antikroppar för cancerbehandling och bäddar för en fortsatt utveckling mot kliniska studier och för partnerskapdiskussioner.

Vi har långt gångna planer på att knoppa av Targinta för att ge onkologiprojekten bästa förutsättningar att utvecklas framgångsrikt. Tillsammans med finansiella rådgivare utvärderar vi olika möjligheter att finansiera ett självständigt Targinta vilket kan vara en börsnotering, riktad finansiering eller industriell samarbetspartner. Samtidigt så färdigställer vi Targinta för avknoppningen genom att bland annat identifiera ny styrelse och ledning. Målet är att Xintela ska bli ett självständigt och självfinansierat bolag under 2021.

I juni-juli genomförde vi en nyemission som inbringade 40,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Intresset att teckna aktier var mycket stort och vi fick en teckningsgrad på 291%. Genom de nya aktierna (units) fick aktieägarna en option att teckna ytterligare aktier under perioden 4 till 18 november till en rabatt på 30 procent. Den 23 november kunde vi glädjande meddelade att cirka 98 procent av det totala antalet teckningsoptioner tecknades vilket tillför Xintela cirka 37,4 MSEK före emissionskostnader.

Den 12 november meddelade vi att Lars Hedbys har accepterat rollen som styrelseledamot i Xintela. Styrelsen kommer föreslå att bolagets ägare formellt utser Lars till styrelseledamot vid nästa bolagsstämma. Under tiden kommer Lars att adjungeras till kommande styrelsemöten. Vi ser fram emot att ha Lars i vår styrelse. Hans kunskap och erfarenhet kommer att vara av stort värde när vi nu närmar oss kliniska studier och kommersialisering.

Covid-19 situationen har inte haft någon större påverkan på vårt arbete även om vi har känt av fördröjningar i vissa leveranser. Ledningen tillsammans med personalen har tagit ett stort ansvar och hittat arbetssätt och rutiner så att arbetet kan ske på ett säkert sätt.

Bästa hälsningar,

Evy Lundgren-Åkerlund, CEO

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2020 2021-02-26

Xintelas finansiella rapporter finns tillgängliga på www.xintela.se/investerare#rapporter

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd

Tel: +46 46 275 65 00

E-post: evy@xintela.se

Medicon Village

223 81 Lund

www.xintela.se

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020.

Om Xintela

Xintela är en innovatör i utvecklingen av regenerativa cellterapier och riktade cancerterapier baserade på den patenterade markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Ladda ned rapporten på: www.xintela.se/investerare#rapporter

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2022-06-13
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
2022-06-13
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
2022-06-14

Lyssna till vd Evy Lundgren-Åkerlund presenterar bolaget på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni.

2022-06-14

Lyssna till Targintas vd Per Norlén när han presenterar bolaget på Aktiespararnas Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni

2022-06-09

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera på BioStock Life Science Spring Summit 2022 (engelska).

2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2022-06-01

BioStock Studio: Xintelas vd berättar om den kommande emissionen

2022-04-12

BioStock: Xintelas vd om potentialen inom svårläkta sår

2022-03-04

BioStock: Xintela presenterar planerna för 2022 i sin Q4-rapport

2022-01-27

BioStock Studio: Targinta ger verksamhetsuppdatering inför avknoppning

2022-01-19

BioStock: Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022

2021-10-12

BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2021-12-10

Edison Group har publicerat en uppdaterad analys av Xintela.

2021-07-14

Edison Group har börjat analysera Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen