Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

#Regulatoriskt

Läs rapporten

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780–3480.

Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31)

• Intäkterna uppgick till 2 567 (1) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -7 519 (-9 461) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,18 (-0,24) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2020 till 9 (90) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 40 788 744 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2020-03-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 39 470 708 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

• Den 3 februari meddelar Xintela att resultaten från bolagets stamcellsstudie på hästar har publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften The American Journal of Sports Medicine. Publikationen visar att stamcellsbehandlingen är säker och att den har en signifikant positiv effekt både på brosk och ben i en led med artros.

• Den 27 mars meddelar Xintela att bolaget beviljats två miljoner kronor från Vinnova inom utlysningen ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag”. Bidraget avser ett av bolagets cancerprojekt och arbetet med att utveckla målsökande terapier mot aggressiva cancerformer med integrin α10-bindande ADCer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Den 8 maj meddelar Xintela att bolaget beviljats 1 miljon kronor från Vinnova inom utlysningen ”Innovationer i krisens spår - Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin”. Bidraget avser finansiering av en preklinisk studie som ska utvärdera Xintelas stamceller för behandling av covid-19 patienter med det dödliga sjukdomstillståndet ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrom).

• Den 22 maj meddelade styrelsen i Xintela AB att bolaget ingått avtal med Gerhard Dal avseende upptagande av lån om totalt 18,9 miljoner kronor.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Xintelas verksamhet fortskrider som planerat och även om det har varit en annorlunda start på året med allt vad coronapandemin har inneburit så har det inte haft någon större påverkan på våra projekt. Vi har känt av fördröjningar i vissa leveranser och har fått anpassa arbete och rutiner efter det. Personalen har tagit ett stort ansvar och hittat arbetssätt så att det praktiska arbetet trots begränsningar har kunnat flyta på. Det har varit extra viktigt för att kunna färdigställa allt som är kopplat till GMP-anläggningen och produktionen av vår stamcellsprodukt inför ansökan om produktionstillstånd och inspektion av läkemedelsverket. Vi planerar att lämna in ansökan under hösten.  

Första produkten från vår stamcellsplattform XSTEM är XSTEM-OA, som ska testas i en Fas I/II klinisk studie i Australien, för behandling av artros. När vi har produktionstillståndet klart kommer produktionen av XSTEM-OA att starta. Från XSTEM kommer vi att utveckla terapeutiska produkter även för andra indikationer framöver och vi har påbörjat utvärderingen av nästa möjliga ortopediska indikation som vi ska satsa på. Dessutom så meddelade vi nu i maj att Xintela har fått 1 miljon kronor i bidrag från Vinnova för att prekliniskt utvärdera våra selekterade och kvalitetssäkrade stamceller i en modell för ”Acute Respiratory Distress Syndrome” (ARDS), ett mycket allvarligt tillstånd i lungorna som drabbar svårt sjuka Covid-19 patienter. Studien kommer att genomföras i samarbete med avdelningen för thoraxkirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Om studien faller väl ut kommer resultaten ligga till grund för en ansökan till läkemedelsverket om att genomföra kliniska studier på Covid-19 patienter. Det här är ett nytt område för Xintela och ett bra exempel på den bredd som finns i användningen av Xintelas stamcellsteknologi.

Vi arbetar också vidare på en breddning mot veterinärmedicinska produkter och har pågående diskussioner med olika veterinärmedicinska bolag om möjliga samarbeten kring stamcellsterapi av artros och andra vanliga sjukdomar hos djur.

Vårt onkologiprojekt och utvecklingen av terapeutiska antikroppar har också fått en bra inledning av året. Vi utvecklar två olika grupper av målsökande antikroppar som binder till bolagets markör integrin 101. Den ena gruppen är kopplade till ett cellgift och benämns Antibody-Drug-Conjugate (ADC). De utövar sin terapeutiska effekt genom att söka upp och binda till markören på cancerceller och leverera cellgiftet som har en avdödande effekt på cancercellerna. Den andra gruppen är funktionshämmande antikroppar. När de binder till markören integrin 101 på cancerceller stänger de av vissa cellfunktioner som exempelvis celldelning och kan därmed hämma tumörens tillväxt. Vi har tidigare publicerat att en av våra ADC:er har avdödande effekt på glioblastomceller både i cellstudier och i en glioblastommodell. Vi har också tidigare informerat att våra funktionshämmande antikroppar signifikant minskar tillväxt av glioblastomtumörer i en modell vilket ytterligare validerar vår markör som målmolekyl för behandling av glioblastom. I mars i år kunde vi glädjande meddela att Xintela har tilldelats 2 miljoner kronor från Vinnova för att fortsätta utvecklingsarbetet av ADC:er för behandling av glioblastom och andra aggressiva cancerformer. Arbetet bygger vidare på de erfarenheter vi har fått från samarbetet med det amerikanska bolaget Catalent Inc. Onkologiverksamhetens framgångar underlättar en möjlig avknoppning av dotterbolaget Targinta och har också ökat attraktionskraften i diskussioner med möjliga samarbetspartners för fortsatt utvecklingsarbete och kommersialisering.

Som vi tidigare har meddelat har coronavirusets framfart påverkat vår finansieringsstrategi och lett till förändringar i vårt planerade upplägg. För att ge oss tid att landa ett nytt finansieringsupplägg erhöll vi 22 maj ett lån om 18.9 MSEK. Finansieringsarbetet fortskrider enligt vår förväntan och vi kommer att informera om upplägget inom kort. Det är vår uppfattning att vår plan för fortsatt finansiering kommer att bli framgångsrik och säkra Xintelas fortsatta verksamhet för kommande 12-månaderperiod.

Bästa hälsningar,

Evy Lundgren-Åkerlund

VD Xintela AB (publ)

Xintela AB

Xintela bedriver forskning och utveckling inom cellterapi och onkologi baserade på bolagets patentskyddade markörteknologiplattform, XINMARK®. Inom cellterapi används teknologin för att selektera och kvalitetssäkra allogena mesenkymala stamceller, XSTEM®, med första inriktning på behandling av ledsjukdomen artros hos människor och djur. Studier på häs¬tar har visat att bolagets integrin α10β1-selekterade stamceller är säkra och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en broskskada. Bolaget har nyligen etablerat en egen GMP-anläggning för att producera stamceller för kliniska studier och förbereder för att starta en klinisk studie (Fas I/II) med den humana stamcellsprodukten XSTEM-OA för behandling av artros. Parallellt förbereder Xintela för utveckling av en veterinärmedicinsk stamcellspro¬dukt och utvärderar även andra indikationsområden inklusive lungsjukdomen ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) som drabbar svårt sjuka covid-19 patienter.

Inom onkologi används XINMARK® för att utveckla en anti¬kropps-baserad cancerbehandling för aggressiva tumörformer inklusive hjärntumören glioblastom. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodeller har visat att bolagets antikroppar riktade mot integrin α10β1 har en målsökande och avdödande effekt på glioblastomceller samt hämmar tillväxt av glioblastomtumörer. Bolagets forskningsarbete har även vi¬sat effekt av antikropparna på andra aggressiva cancerformer vilket ger en möjlighet att bredda utvecklingsarbetet även till andra cancerindikationer. Onkologiverksamheten drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB.

Utvecklingen i siffror

Intäkter

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 0 (1) KSEK för årets första kvartal. Övriga intäkter uppgick till 2 567 (0) KSEK och avser kostnader för onkologiverksamheten som vidarefakturerats till dotterbolaget Targinta.

Resultat

Rörelseresultat för perioden uppgick till -7 517 (-9 461) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick för perioden januari till mars till 8 267 (7 006) KSEK.

Marknad- och försäljningskostnader uppgick för kvartalet till 759 (1 418) KSEK.

De administrativa kostnaderna uppgick för perioden till 1 058 (1 038) KSEK.

Resultat före skatt för perioden januari till mars 2020 uppgick till -7 517 (-9 461) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten för Xintela var 9 (90) procent den 31 mars 2020 och det egna kapitalet 1 804 (35 484) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 359 (20 994) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 21 087 (39 398) KSEK.

Kassaflöde och investeringar

Xintelas kassaflöde för perioden januari till mars 2020 var -53 (-10 403) KSEK. Investeringarna uppgick till 26 (48) KSEK, varav 26 (48) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar. Bolagets investeringar i materiella tillgångar har varit kopplade till etableringen av Bolagets egna GMP-anläggning för produktion av stamceller för kliniska studier.

Aktien

Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North Growth Market är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Per den 31 mars 2020 uppgick antalet aktier till 40 788 744. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)

Xintela upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med RFR2 (IFRS). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport jan – juni 2020 2020-08-28

Delårsrapport jan – sept 2020 2020-11-27

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser

Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering utifrån olika scenarier, inklusive intäkter från licensiering och partnerskap samt extern finansiering.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Krav angående ersättning för emissionsgarantier

På den extra bolagsstämman den 21 september 2018 beslutades om en företrädesemission om cirka 24 MSEK. I samband med att företrädesemissionen offentliggjordes den 5 september hade garantiavtal ingåtts mellan Bolaget och följande garanter för att garantera 60 procent av emissionen; Formue Nord Markedsneutral A/S, Modelio Equity AB, Oliver Molse samt Råsunda Förvaltning AB. Kort efter bolagsstämman beslutade styrelsen emellertid att inte inleda nyemissionen eftersom Bolaget hade fått ett mycket attraktivt finansieringsalternativ som bedömdes vara väsentligt mer fördelaktigt för bolaget och bolagets aktieägare. Den 24 september 2018 kommunicerades detta till marknaden, och styrelsens beslut godkändes sedermera av en extra bolagsstämma den 15 oktober 2018. Även om företrädesemissionen därmed aldrig genomfördes anser sig garanterna ha rätt till avtalad garantiprovision om sammanlagt 1,5 MSEK. Xintela bestrider att någon garantiprovision ska utgå. Motparten har påkallat skiljedomsförfarande.

Lund i maj 2020

Gregory Batcheller

Ordförande

Sven Kili

Styrelseledamot

Peter Edman

Styrelseledamot

Karin Wingstrand

Styrelseledamot

Evy Lundgren Åkerlund

Verkställande direktör

Xintelas finansiella rapporter finns tillgängliga på www.xintela.se/investerare#rapporter

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd

Tel: +46 46 275 65 00

E-post: evy@xintela.se

Medicon Village

223 81 Lund

www.xintela.se

Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 22 mars 2016.

Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser AB:

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 13:30 CEST.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2022-06-13
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
2022-06-13
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
2022-06-14

Lyssna till vd Evy Lundgren-Åkerlund presenterar bolaget på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni.

2022-06-14

Lyssna till Targintas vd Per Norlén när han presenterar bolaget på Aktiespararnas Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni

2022-06-09

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera på BioStock Life Science Spring Summit 2022 (engelska).

2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2022-06-01

BioStock Studio: Xintelas vd berättar om den kommande emissionen

2022-04-12

BioStock: Xintelas vd om potentialen inom svårläkta sår

2022-03-04

BioStock: Xintela presenterar planerna för 2022 i sin Q4-rapport

2022-01-27

BioStock Studio: Targinta ger verksamhetsuppdatering inför avknoppning

2022-01-19

BioStock: Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022

2021-10-12

BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2021-12-10

Edison Group har publicerat en uppdaterad analys av Xintela.

2021-07-14

Edison Group har börjat analysera Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen