Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet

#Regulatoriskt

Läs rapporten

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780–3480.

Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31)

• Intäkterna uppgick till 1 (395) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -9 461 (-7 827) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,24 (-0,26) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2019 till 90 (48) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 39470 708 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2019-03-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 30 367 904 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

Den 8 januari 2019 meddelar Xintela att bolagets internationella (PCT) patentansökan avseende kvalitetssäkrade broskceller,framtagna med bolagets integrinmarkörer, har publicerats.

Den 15 februari 2019 meddelar Xintela att resultat från karaktärisering av stamceller, framtagna från häst och selekterade med Xintelas markörteknologi, nu har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften Annals of Stem Cell Research. I publikationen demonstreras och diskuteras de funktionella fördelarna av Xintelas selekterade stamceller.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 16 april 2019 meddelar Xintela att Sven Kili,styrelseledamot och Chief Medical Officer i Xintela, utökar sitt engagemang ibolaget genom att tillträda rollen som Chief Operating Officer (COO).

Den 26 april 2019 meddelar Xintela att Peter Edman föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman den 27 maj 2019. Peter Edman (född 1954) har över 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i ledande befattningar från Orexo, Sobi, Biovitrum, AstraZeneca, Astra och Pharmacia.

Den 26 april meddelar Xintela att resultaten från bolagets glioblastomstudie nu har publicerats i den välrenommerade internationella vetenskapliga tidskriften Cancers. I publikationen demonstreras och diskuteras att Xintelas markör, integrin α10β1, reglerar viktiga funktioner hos glioblastomceller och att den är en ny, potentiell terapeutisk target förbehandling av den mycket aggressiva hjärntumören glioblastom.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Xintelas verksamheter inom cellterapi samt onkologi som drivs av dotterbolaget Targinta, fortskrider som planerat och utvecklingen av våra projekt går stadigt framåt.

Stamcellsverksamheten är nu inne i en mycket expansiv fas genom förberedelser för produktion av stamceller i vår egen GMP anläggning och för kliniska studier på artrospatienter. Vi har nyligen haft en positiv och givande industridialog med läkemedelsverket inför vår ansökan om produktionstillstånd och som har gett oss ett bra stöd att fortsätta enligt plan.

Vi har inlett året mycket positivt bland annat genom viktiga framsteg i arbetet med bolagets patentportfölj. I januari informerade vi att den internationella (PCT) patentansökan avseende kvalitetssäkrade broskceller,har publicerats. I ansökan använder vi bolagets integrinmarkörer för att på ett nytt sätt framställa broskcellsprodukter och kontrollera broskcellers kvalitet.Ansökan breddar och förlänger Xintelas patent för broskceller inom cellterapi och ger oss en stark position i diskussioner med möjliga samarbetspartners och licenstagare av vår teknologi XACT för utveckling av broskcellsbaseradeprodukter.

Vi har också utökat patentportföljen med en ny ansökan för diagnostik och terapi av vissa aggressiva cancerformer inklusive bröstcancer,prostatacancer, pancreascancer och lungcancer. Targinta-teamet arbetar för fullt med att utvärdera våra integrin-antikroppar på tumörceller från olika aggressiva cancerformer och resultaten kommer att ligga till grund för kommande strategiska beslut om Targintas breddning till andra cancerindikationer utöver glioblastom. De indikationer vi utvärderar har alla ett mycket stort behov avbättre diagnostik och terapi och har stora globala marknader.

Vi har också varit mycket aktiva i arbetet med att publicera våra forskningsresultat för att sprida information om vår teknologiplattform och verksamhet. I början av året så publicerade vi resultat från karaktärisering av stamceller, framtagna från häst och selekterade med Xintelas markörteknologi, där vi demonstrerar och diskuterar funktionella och regulatoriska fördelar av bolagets selekterade och kvalitetssäkrade stamceller.

Nyligen så publicerade vi också våra resultat från glioblastomstudien i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Cancers därvi visar att Xintelas markör, integrin α10β1, reglerar viktiga funktioner hos glioblastomceller och att den är en ny, potentiell terapeutisk target förbehandling av den mycket aggressiva hjärntumören glioblastom. Publikationen har ett stort värde i våra diskussioner med möjliga samarbetspartners och investerare.

Vi har fått en bra start på 2019 med viktiga framsteg i våra projekt och ser verkligen fram emot en händelserik och spännande fortsättning.

Evy Lundgren-Åkerlund
VD Xintela AB (publ)

Xintela AB

Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och onkologi baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®.Xintela använder teknologin för att framställa och kvalitetssäkra stamceller för behandling av ledsjukdomen artros. Studier på hästar har visat att stamcellerna är säkra och att de har en behandlande effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela har nyligen etablerat en egenGMP-anläggning för att producera stamceller för kliniska studier. I onkologiprojektet används XINMARK® för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot tumörer med första inriktning på den aggressiva hjärntumören glioblastom. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att ADC-behandlingen har en målsökande ochavdödande effekt på specifika tumörceller vilket har lagt en grund för fortsatt utveckling av bolagets onkologiverksamhet.

Utvecklingen i siffror

Intäkter
Bolaget redovisar en nettoomsättning på 1 (395) KSEK för årets förstakvartal.

Resultat
Rörelseresultat för Bolaget uppgick för perioden till -9 461 (-7 278) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick för perioden januari till mars till 7 006 (5 348) KSEK.

Marknad- och försäljningskostnader uppgick för kvartalet till 1 418 (1 335) KSEK.

De administrativa kostnaderna uppgick för perioden till 1038 (989) KSEK.

Resultat före skatt för perioden januari till mars 2019 uppgick till -9 461 (-7 827) KSEK.

Finansiell ställning
Soliditeten för Xintela var 90 (48) procent den 31 mars 2019 och det egna kapitalet 35 484 (10 588) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 20 994 (12531) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 39 398(21 984) KSEK.

Kassaflöde och investeringar
Xintelas kassaflöde för perioden januari till mars 2019 var -10 403 (-9379) KSEK. Investeringarna uppgick till 48 (2 612) KSEK, varav 48 (2 273) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar. Investeringarna är kopplade till etableringen av Bolagets egna GMP-anläggning för produktion av stamceller förkliniska studier.

Aktien
Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North är en alternativmarknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan omupptagande till handel. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Per den 31 mars 2019 uppgick antalet aktier till 39 470 708.Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Finansiellrapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)
Xintela upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med RFR2 (IFRS).Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilketär datum för övergång till redovisning enligt IFRS.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiellarapporter
Delårsrapport Q2, 2019 2019-08-30
Delårsrapport Q3, 2019 2019-11-29

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser
Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning,administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering utifrån olika scenarier,inklusive intäkter från licensiering och partnerskap samt extern finansiering.

Beroende avnyckelpersoner och medarbetare
Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genomen god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Krav angående ersättning för emissionsgarantier
På den extra bolagsstämman den 21 september beslutades om en företrädesemission om cirka 24 MSEK. I samband med att företrädesemissionen offentliggjordes den 5 september hade garantiavtal ingåtts mellan Bolaget och följande garanter för att garantera 60 procent av emissionen; Formue Nord Markedsneutral A/S, Modelio Equity AB, Oliver Molse samt Råsunda Förvaltning AB. Kort efter bolagsstämman beslutade styrelsen emellertid att inte inleda nyemissionen eftersom Bolaget hade fått ett mycket attraktivt finansieringsalternativ som bedömdes vara väsentligt mer fördelaktigt för bolaget och bolagets aktieägare. Den 24 september kommunicerades detta till marknaden, och styrelsens beslut godkändes sedermera av en extra bolagsstämma den 15 oktober. Även om företrädesemissionen därmed inte initierades anser sig garanterna ha rätt till avtalad garantiprovision om sammanlagt 1,5 MSEK. Xintela bestrider att någon garantiprovision ska utgå och diskussioner mellan parterna pågår.

Lund, 23 maj 2019

Greg Batcheller
Styrelsens ordförande

Sven Kili            
Styrelseledamot

Claes Post
Styrelseledamot

Karin Wingstrand
Styrelseledamot

Evy Lundgren-Åkerlund            
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Telefon: +46–703 291 871
E-post: evy@xintela.se
Hemsida: www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat påNasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på NasdaqFirst North är Erik Penser AB:

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB
Telefonnummer: +46 8-463 83 00
E-post:
certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genomovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl.08:30 CEST.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2022-06-13
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
2022-06-13
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
2022-06-14

Lyssna till vd Evy Lundgren-Åkerlund presenterar bolaget på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni.

2022-06-14

Lyssna till Targintas vd Per Norlén när han presenterar bolaget på Aktiespararnas Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni

2022-06-09

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera på BioStock Life Science Spring Summit 2022 (engelska).

2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2022-06-01

BioStock Studio: Xintelas vd berättar om den kommande emissionen

2022-04-12

BioStock: Xintelas vd om potentialen inom svårläkta sår

2022-03-04

BioStock: Xintela presenterar planerna för 2022 i sin Q4-rapport

2022-01-27

BioStock Studio: Targinta ger verksamhetsuppdatering inför avknoppning

2022-01-19

BioStock: Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022

2021-10-12

BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2021-12-10

Edison Group har publicerat en uppdaterad analys av Xintela.

2021-07-14

Edison Group har börjat analysera Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen