Xintela beslutar om företrädesemission om cirka 24,8 MSEK villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

#Regulatoriskt

Läs som PDF

Styrelsen i Xintela AB (”Xintela”) beslutade den 5 september 2018 – villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – att genomföra en företrädesemission av högst 8 282 154 aktier. Vid full teckning ger emissionen Xintela ett tillskott på cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till cirka 60 procent genom garantiåtagande. Allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort.

Motiv
Xintela genomför en företrädesemission som förväntas tillföra bolaget cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. Motivet till emissionen är att stärka kassan och ge bolaget större utrymme att slutföra pågående förhandlingar om samarbeten och licensieringar i bolagets utvecklingsprojekt inom cellterapi och onkologi samt att knoppa av onkologiverksamheten till det nybildade dotterbolaget Targinta och förbereda finansiering av det nya bolaget. Likviden kommer också att användas till att färdigställa processer och kvalitetssystem för produktion av stamceller i bolagets egen GMP-anläggning, ansöka om produktionstillstånd för kliniska studier från Läkemedelsverket, återbetala hela eller delar av det lån som upptogs under november 2017 samt att genomföra kompletterande prekliniska studier inför ansökan om klinisk studie på människa.

Vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar
Xintela utvecklar medicinska produkter utifrån bolagets patenterade markörteknologiplattform XINMARK® med inriktning på cellterapi och onkologi. Samtliga projekt har under året gjort betydande framsteg både med avseende på resultat, patent och attraktiva finansieringslösningar.

Som tidigare kommunicerats har vi inlett förhandlingar med CO.DON om att gemensamt utveckla en stamcellsprodukt för de europeiska och nordamerikanska marknaderna. Ett samarbete med CO.DON innebär att stamcellsprojektet med inriktning på artros har full finansiering genom hela utvecklingsfasen, fram till kommersialisering. Genom att samarbeta med en partner med erfarenhet av kliniska studier, produktutveckling och kommersialisering inom cellterapi kan vi dessutom minska risker och förkorta tiden till marknaden.

Vår första inriktning inom onkologi är att utveckla en behandling mot den aggressiva hjärntumören glioblastom. Vår strategi är att utveckla projektet vidare tillsammans med en partner med stor erfarenhet inom ADC (Antibody-Drug-Conjugate) området och diskussioner med potentiella samarbetspartners pågår redan. Med en samarbetspartner delfinansieras och effektiviseras utvecklingsarbetet samtidigt som riskerna för projektet minskas.

Efter positiva resultat i glioblastomprojektet samt nya spännande upptäckter inom andra, större onkologiindikationer har styrelsen beslutat att knoppa av onkologiverksamheten till ett separat bolag, Targinta AB, och planera vidare mot en utdelning av aktier till våra ägare samt finansiering av Targintas verksamhet genom en IPO.

Vi har ett pågående samarbete med det japanska bolaget CellSeed som utvärderar vår kvalitetstest, XACT, för att kvalitetssäkra broskceller i bolagets utveckling av en broskcellsprodukt för reparation av ledbroskskador. Samarbetet har redan genererat intäkter och har stora möjligheter att leda till fördjupat samarbete och licensiering av XACT.

Genom likviden från nyemission får vi möjlighet att landa samarbetsavtal och attraktiva finansieringslösningar av bolagets projekt vilket skyndar på utvecklingen och minskar riskerna. Dessutom så tar vi nu ett stort steg framåt mot GMP-klassad produktion av stamceller och klinisk utveckling av vår första humana stamcellsprodukt för behandling av artros.

Emissionsgarantier
Emissionen är garanterad till cirka 60 procent genom garantiåtagande om ca 14,9 MSEK från Formue Nord Markedsneutral A/S, Modelio Equity AB, Oliver Molse och Råsunda Förvaltning AB. Likvid har inte säkerställts på förhand. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 1,49 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag

* Teckningstid: 1 oktober – 15 oktober 2018.

* Teckningskurs: Tre (3) kronor per aktie. Courtage utgår ej.

* Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 26 september 2018 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

* Avstämningsdag är den 26 september 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 september 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 september 2018.

* Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden från den 1 oktober 2018 till och med den 11 oktober 2018.

* Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 1 oktober 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring början av november.

* Antal aktier i erbjudandet omfattar 8 282 154 aktier.

* Antal aktier innan emission uppgår till 30 367 904 aktier.

Xintelas värdering: cirka 91 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.

Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,1 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 1,49 MSEK.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om emissionsgarantier kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: 070-329 18 71
E-post: evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Mårten Svanberg, Laika Consulting
Tel: 070-362 70 05
E-post: marten.svanberg@laika.se
www.laika.se

Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling broskskador och artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på häst och människa. Dessutom har Xintela utvecklat ett test, XACT, för kvalitetskontroll av broskceller vid cellterapi av broskskador. XINMARK® används även för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att konceptet fungerar. Xintela är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2018 kl. 08:15 CEST.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2022-06-13
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
2022-06-13
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
2022-06-14

Lyssna till vd Evy Lundgren-Åkerlund presenterar bolaget på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni.

2022-06-14

Lyssna till Targintas vd Per Norlén när han presenterar bolaget på Aktiespararnas Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni

2022-06-09

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera på BioStock Life Science Spring Summit 2022 (engelska).

2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2022-06-01

BioStock Studio: Xintelas vd berättar om den kommande emissionen

2022-04-12

BioStock: Xintelas vd om potentialen inom svårläkta sår

2022-03-04

BioStock: Xintela presenterar planerna för 2022 i sin Q4-rapport

2022-01-27

BioStock Studio: Targinta ger verksamhetsuppdatering inför avknoppning

2022-01-19

BioStock: Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022

2021-10-12

BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2021-12-10

Edison Group har publicerat en uppdaterad analys av Xintela.

2021-07-14

Edison Group har börjat analysera Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen