Xintela avser genomföra fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK

#Regulatoriskt

Styrelsen i Xintela AB (publ) (”Xintela” eller”Bolaget”) kommer att besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman 9 juni2020, att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) medföreträdesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).Företrädesemissionen består av högst 15 295 779 nya aktier och högst 15 295779 teckningsoptioner. Företrädesemissionen, som är fullt garanterad, kommervid full teckning att tillföra Xintela cirka 37 MSEK före kostnader relateradetill Företrädesemissionen. Därutöver kan styrelsen utnyttja en utökningsoptionmotsvarande ytterligare högst 3,5 MSEK. Vid full teckning och fullt utnyttjandeav samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget kommaatt tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om minst cirka 29 MSEK, baseratpå en lägsta teckningskurs om 1,92 SEK för utnyttjande av teckningsoption förteckning av aktie och att samtliga teckningsoptioner utnyttjas.

Sammanfattning

· Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagenden 22 juni 2020 berättigar till tre (3) uniträtter och åtta (8) uniträtterberättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 2,40 SEK perunit. En (1) unit består av en (1) nyemitterade aktie och en (1)teckningsoption. Företrädesemissionen består av högst 15 295 779 units.

· Teckningskursen är 2,40 SEK per unit, motsvarande2,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

·  Företrädesemissionen kommer att tillföra Xintelacirka 37 MSEK, före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Därutöverkan styrelsen utnyttja en utökningsoption motsvarande ytterligare högst 3,5MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen föremitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligarekapitaltillskott om minst cirka 29,6 MSEK, baserat på en lägsta teckningskursom 1,92 SEK för utnyttjande av teckningsoption för teckning av aktie och attsamtliga teckningsoptioner utnyttjas.

· Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommeratt löpa från den 24 juni 2020 till och med den 8 juli 2020.

· Företrädesemissionen omfattas till cirka fem (5)procent av teckningsförbindelser och till 95 procent av emissionsgarantier.Företrädesemissionen är således till fullo garanterad.

· Teckningsperioden för teckning av aktier med stödav teckningsoptioner kommer att löpa från den 4 november 2020 till och med den 18november 2020.

· Teckningskursen för teckning av aktier med stöd avteckningsoptioner uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskurseni Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio(10) handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, den 30 oktober 2020före utnyttjandeperioden av respektive serie av teckningsoptioner. Dock kanteckningskursen inte understiga 1,92 SEK per aktie.

· Bolaget har för avsikt att i huvudsak användanettolikviden från Företrädesemissionen, inklusive eventuell likvid frånutnyttjandet av teckningsoptionerna, till att fortsätta sin forskning ochutveckling inom cellterapi och onkologi samt generella aktiviteter.

 

Bakgrund och motiv

Xintela bedriver forskning och utvecklinginom cellterapi och onkologi baserat på denegenutvecklade markörteknologin, XINMARK®.

Inom verksamheten för cellterapi har Xintelautvecklat stamcellsplattformen XSTEM® som består av allogena (donerade)mesenkymala stamceller, selekterade och kvalitetssäkrade med hjälp av Bolagetspatentskyddade stamcellsmarkör. Selektionsmetoden ökar enligt Bolagethomogenitet och reproducerbarhet av stamcellspreparationerna vilket skiljerXintela från andra stamcellsbolag. Bolagets första cellterapiprodukt ärXSTEM-OA för behandling av ledsjukdomen artros. Bolaget har genomfört enpreklinisk studie på hästar med artros och har visat att de selekteradestamcellerna är säkra och att de minskar nedbrytning av brosk och ben efter enbroskskada. Därtill har Bolaget fått positiv respons från Läkemedelsverket påden prekliniska dokumentationen och protokollet för en klinisk fasI/II studie på patienter med knäartros som planeras starta 2021. Under2020, fortsätter Xintela arbetet tillsammans med Bolagets CRO att förbereda dokumentationför ansökan om godkännande för den kliniska studien samt rekrytera kliniker därstudierna av XSTEM-OA kommer att utföras. Efter genomförd studie planerarBolaget att inleda ett partnerskap för fortsatt klinisk utveckling ochkommersialisering.

Produktionen av XSTEM-OA kommer att ske i den egnaGMP-anläggning som Xintela har byggt i direkt anslutning till sinalaboratorielokaler. Genom att själva producera sina stamcellsprodukter fårBolaget full kontroll och flexibilitet över produktionen och bedömer att detbetydligt både förkortar tid och minskar kostnader. Bolaget arbetar med attfärdigställa produktionsprocesser och kvalitetsdokumentation och planerar underhösten 2020 ansöka om tillstånd från Läkemedelsverket för att producerastamceller för kliniska studier. GMP-anläggningen är en stor tillgång förcellterapiverksamheten och Bolaget ser den som ett betydande värde även idiskussioner med kommande samarbetspartners.

Från stamcellplattformen XSTEM® planerar Xintelaatt utveckla stamcellsprodukter för andra ortopediska indikationer framöver.Dessutom tilldelades Bolaget i maj 2020 bidrag från Vinnova för att utvärderaXSTEM® i en preklinisk modell för behandling av svårt lungsjuka covid-19patienter, vilket kommer att ske under 2020.

Bolagets markörteknologi används även för attselektera och kvalitetssäkra stamceller från djur med fokus påstamcellsbehandling av hästar (EQSTEMTM) och hundar (CANISTEMTM).Bolagets strategi är att ingå partnerskap för utveckling och kommersialiseringav stamceller för veterinärmedicinsk användning och att Xintela ska producerastamcellsprodukterna i den egna GMP-anläggningen.

Inom verksamheten för onkologi utvecklar det helägdadotterbolaget Targinta målsökande antikroppar för behandling av aggressivacancerformer som hjärntumören glioblastom. Bolaget arbetar med två parallellabehandlingsstrategier, Antibody-Drug Conjugates (ADC) där ett cellgift kopplastill antikropparna för att bromsa tumörens tillväxt, samt antikroppar som haregen funktionshämmande effekt på tumören. Xintela har visat positivaprekliniska resultat i djurmodeller med båda behandlingsmetoderna vilket är enviktig validering av Bolagets patentskyddade målmolekyl för utveckling av nyacancerterapier. Under 2020 fortsätter det prekliniska arbetet för att väljaoptimala antikroppar och fastställa antikropparnas verkningsmekanismer samt attlanda en samarbetspartner/licenstagare för kliniskt utvecklingsarbete ochkommersialisering. Bolaget utvärderar antikropparna även för andra aggressivacancertyper som bröstcancer och bukspottkörtelcancer.

Genom nya och preklinisktvaliderade behandlingsmetoder inom stamcellsterapi och onkologi,har Xintela byggt en bred och solid bas för nästa steg mot kliniska studier ochstrategiska partnerskap. I kombination med den egna GMP-anläggningen samt ettstarkt och drivande team och ledning är Bolaget väl rustatför en fortsatt utveckling och kommersialisering av sina innovativa terapier.

Användning av emissionslikvid

Bolaget har för avsikt att i huvudsak användanettolikviden från Företrädesemissionen, inklusive eventuell likvid frånutnyttjandet av teckningsoptionerna, till att fortsätta sin forskning ochutveckling samt generella aktiviteter i enlighet med följande:

· Till verksamhetsområdet Cellterapi för attfärdigställa produktionsprocesser och kvalitetsdokumentation inför ansökan omtillstånd att producera stamceller i den egna GMP-anläggningen, utöka produktionsteamet,förbereda för klinisk studie på artrospatienter samt utvärdera andraindikationsområden.

· Till verksamhetsområdet Onkologi för att fortsättaprekliniska studier av Bolagets målsökande antikroppar i modeller förglioblastom, identifiera produktkandidater inför partnerskapsdiskussioner samtutvärdera andra cancerindikationer.

· Till verksamhetsrelaterade kostnader samt för attförstärka Bolagets rörelsekapital.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Xintela kommer att besluta, med stöd avbemyndigande från årsstämman 9 juni 2020, om en emission av aktier ochteckningsoptioner (units) i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

· Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagenden 22 juni 2020 berättigar till tre (3) uniträtter och åtta (8) uniträtterberättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 2,40 SEK perunit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1)teckningsoption. Företrädesemissionen består av högst 15 295 779 units.

· Teckningskursen är 2,40 SEK per unit, motsvarande2,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

· Företrädesemissionen innebär därmed en emission avhögst 15 295 779 nya aktier och högst 15 295 779 teckningsoptioner.

· Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitaletatt öka med högst 458 873,37 SEK, från
1 223 662,32 SEK till 1 682 535,69 SEK. Vid full teckning iFöreträdesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 37 MSEK förekostnader relaterade till Företrädesemissionen.

· Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) nyaktie i Bolaget, under perioden från den 4 november 2020 till och med den 18november 2020, mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktadegenomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under enperiod om 10 handelsdagar omedelbart föregående den 30 oktober 2020, dock kanteckningskursen inte understiga 1,92 SEK per aktie. För det fallFöreträdesemissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas fullt utinnebär det att Bolaget via teckningsoptionerna kan erhålla ett ytterligarekapitaltillskott om minst cirka 29 MSEK, baserat på en lägsta teckningskurs om1,92 SEK för utnyttjande av teckningsoption för teckning av aktie och attsamtliga teckningsoptioner utnyttjas.

· Företrädesemissionen innebär en utspädning om cirka27 procent för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen. Vid fulltnyttjande av teckningsoptionerna uppgår utspädningen till ytterligare cirka 27procent. Givet en fulltecknad Företrädesemission samt fullt nyttjande avteckningsoptionerna kan den totala utspädningen uppgå till högst cirka 43procent.

· Teckningsperiod för teckning av units löper frånden 24 juni 2020 till och med den 8 juli 2020.

· Handel med Betalda Tecknade Units (”BTU”) beräknasatt ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 24 juni 2020 tilldess att omvandling till aktier och teckningsoptioner sker efter attFöreträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hosBolagsverket beräknas ske under vecka 30, 2020.

· Teckningsoptionerna avses att tas upp till handelpå Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering avFöreträdesemissionen hos Bolagsverket.

 

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka fem (5)procent av teckningsförbindelser och till cirka 95 procent avemissionsgarantier. Företrädesemissionen är således till fullo garanterad. Teckningsförbindelserhar lämnats Emissionsgarantier har lämnats av externa garanter.

För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision,anpassad efter rådande marknadsläge, om tio (10) procent av det garanteradebeloppet i kontant ersättning Ingen ersättning utgår för deteckningsförbindelser som ingåtts. Dessa teckningsförbindelser ochemissionsgarantier är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel,pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de partersom har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt somoffentliggörs före teckningsperiodens början.

Indikativ tidsplan

·       17 juni 2020 – Sista dag för handel inklusive rätttill uniträtter

·       18 juni 2020 - Första dag för handel exklusive rättatt erhålla uniträtter

·       22 juni 2020 - Avstämningsdag för deltagande iFöreträdesemissionen

·       23 juni 2020 - Beräknat datum för offentliggörandeav prospekt

·       24 juni – 8 juli 2020 – Teckningsperiod i Företrädesemissionen

·       24 juni – 6 juli 2020 – Handel med uniträtter påNasdaq First North Growth Market

·       13 juli 2020 – Beräknat datum för offentliggörandeav utfall i Företrädesemissionen

Prospekt

Ett prospekt och anmälningssedlar kommer att finnastillgängligt före teckningsperiodens början på Xintelas hemsida, www.xintela.com.

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare tillXintela i samband med Företrädesemissionen och Baker McKenzie Advokatbyrå ärlegal rådgivare till Xintela.

Ansvarig part

Denna information är sådaninformation som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande haroffentliggjorts genom nedanstående ansvariga persons försorg föroffentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Xintelas nyhetsdistributör beQuotedvid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan kontaktasför ytterligare information.

För mer information, vänligen kontakta:
Evy Lundgren-Åkerlund, VD
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Om Xintela

Xintela är en innovatör i utvecklingen avregenerativa cellterapier och riktade cancerterapier baserade på denpatenterade markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger påspecifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling.Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkrastamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros.Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har enpositiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning förproduktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patientermed knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaseradeterapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom. Xintela ärnoterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First NorthGrowth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution avdetta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktionerenligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande haroffentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådanalegala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för attanvända detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpligaregler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudandeom, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Xintela inågon jurisdiktion, varken från Xintela eller från någon annan.

Detta pressmeddelande ärinte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och harinte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ettprospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, kommer att upprättas av Bolagetoch publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats ochgodkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbarti så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begrip­lighet ochkonsekvens som anges i Prospektförordningen.

Dettapressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende attförvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri fårinte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantagfrån registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från1933 ("Securities Act"),och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas avett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas avregistreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt attregistrera några värdepapper som omnämns häri i USAeller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras,kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt ellerdelvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådantoffentliggörande, publicering eller distribution av denna information skullestå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legalarestriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärderän vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kanutgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

IStorbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat materialavseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering ellerinvesteringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endasttillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificeradeinvesterare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet avverksamhet som rör investeringar och som fallerinom definitionen av "professionellainvesterare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services andMarkets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet somavses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt"relevanta personer"). Eninvestering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är iStorbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast attgenomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer skainte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte helleragera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avserBolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtidaresultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntadtillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget ärverksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiskafakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser","förväntar", "förutser", "avser","uppskattar", "kommer", "kan","förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varjefall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena idetta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fallbaseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden somreflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det integaranteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessaantaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för riskeroch osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olikaanledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av deframåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andraväsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avvikerväsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges idetta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterarinte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena idetta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inteopåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande.Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligeneller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för dettapressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annanåtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någonrevidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser sominträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i dettapressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First NorthGrowth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla deproduktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådetsdirektiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsolideradversion, ("MiFID II"); (b)artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, somkompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans"Produktstyrningskraven i MiFID II")samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt ellerannat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligtProduktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudnaaktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt attdessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående avicke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna förprofessionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II;och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåtsenligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagetsaktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora helaeller delar av sin investering, att Bolagets aktier och teckningsoptioner inteär förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att eninvestering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig förinvesterare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd ochsom (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) ärkapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och somhar tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investeringkan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseendekontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner medanledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningenutgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- ellerlämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) enrekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investerai, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier ellerteckningsoptioner.

Varje distributör är ansvarigför att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samtför att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2022-06-13
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
2022-06-13
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
2022-06-14

Lyssna till vd Evy Lundgren-Åkerlund presenterar bolaget på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni.

2022-06-14

Lyssna till Targintas vd Per Norlén när han presenterar bolaget på Aktiespararnas Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni

2022-06-09

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera på BioStock Life Science Spring Summit 2022 (engelska).

2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2022-06-01

BioStock Studio: Xintelas vd berättar om den kommande emissionen

2022-04-12

BioStock: Xintelas vd om potentialen inom svårläkta sår

2022-03-04

BioStock: Xintela presenterar planerna för 2022 i sin Q4-rapport

2022-01-27

BioStock Studio: Targinta ger verksamhetsuppdatering inför avknoppning

2022-01-19

BioStock: Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022

2021-10-12

BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2021-12-10

Edison Group har publicerat en uppdaterad analys av Xintela.

2021-07-14

Edison Group har börjat analysera Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen