Uppdatering av Xintelas och Targintas status och strategi

#Regulatoriskt

Xintela utvecklar stamcellsbaserade behandlingar med fokus på artros och svårläkta bensår samt, genom det helägda dotterbolaget Targinta, riktade antikroppsbaserade behandlingar för aggressiv cancer. Verksamheterna är inriktade på sjukdomar där det medicinska behovet är mycket stort och effektiva behandlingar idag saknas. Ett gediget prekliniskt arbete har lagt grunden för Xintelas och Targintas fortsatta utvecklingsarbete mot kliniska studier och kommersialisering.

En sammanställning över respektive bolags utvecklingsprojekt, projektens status samt strategier och prioriteringar, presenteras nedan.

Xintelas stamcellsprodukt XSTEM®

Xintela använder sin patentskyddade stamcellsmarkör, integrin α10β1, för att selektera och kvalitetssäkra homogena och reproducerbara stamcellsprodukter från donerad fettväv från friska individer. XSTEM är patentskyddad som produkt samt för terapeutisk användning inom alla indikationer. Detta, i kombination med den egna GMP-produktionsanläggningen, ger Xintela de bästa förutsättningar att utveckla säkra och effektiva stamcellsbaserade behandlingar för ett flertal olika sjukdomar. XSTEMs unika egenskaper ger både funktionella och regulatoriska fördelar jämfört med andra stamcellsteknologier och får stor uppmärksamhet från läkemedelsutvecklande bolag med intresse av stamcellsbaserade läkemedel.  

Kliniska studier med XSTEM för behandling av artros

Vår första klinisk studie (fas I/IIa), planeras starta i slutet av det här året (2021) på patienter med knäartros av graden II-III (medelsvår artros). Det främsta målet är att visa att XSTEM är säker men även att erhålla preliminära resultat som visar att vår stamcellsprodukt har DMOAD (Disease Modifying Osteoarthritis Drug) egenskaper, dvs kan bromsa brosk-och lednedbrytning samt regenerera skadat ledbrosk och därmed förbättra ledens funktion. Tre olika doser kommer att utvärderas på upp till 54 patienter och varje patient kommer att följas i 18 månader med kontinuerlig säkerhetsutvärdering, samt effektutvärdering var sjätte månad, vilket ger möjlighet att utläsa effekt under studiens gång. Våra tidigare prekliniska resultat ger starkt stöd för att XSTEM har en DMOAD-effekt och har möjlighet att bli ett genombrott i behandling av artros. Idag finns ingen DMOAD på marknaden.

Kliniska studier med XSTEM för behandling av svårläkta bensår

Vår andra klinisk studie (fas I/IIa), på patienter med svårläkta (kroniska) bensår, planeras starta i mitten av 2022. Studien kommer att genomföras i samarbete med Professor Folke Sjöberg och hans medarbetare vid universitetssjukhuset i Linköping. Säkerhet och effekt kommer att utvärderas under 10 veckor och studieresultat kan därför förväntas tidigare än från artrosstudien.

Svårläkta sår är ett mycket stort medicinskt problem vilket kan belysas av att sårvård uppskattas stå för 2-4 procent av den totala vårdbudgeten i Sverige och andra västländer. Vi har tidigare visat att XSTEM har utmärkt sårläkande förmåga i en preklinisk sårläkningsmodell, vilket ger support för XSTEM i behandling av svårläkta bensår på människa.

Projektet är delvis finansierat av Vinnova genom den nationella satsningen på avancerade terapier (CAMP, Centre for Advanced Medical Products).

Framtida utveckling av XSTEM för andra indikationer

Xintela utvärderar XSTEM prekliniskt inom andra möjliga sjukdomsområden för att fortsätta bygga bolagets projektportfölj. Strategin inkluderar att söka samarbetspartners med intresse av att licensiera och utveckla XSTEM för sjukdomsområden där Xintela inte är verksam.

Ett möjligt framtida område är ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome), andnödssyndrom, en mycket allvarlig lungkomplikation med hög dödlighet (30-40 procent) som bland annat kan orsakas av covid-19 och sepsis (blodförgiftning). XSTEM har i en preklinisk modell för ARDS visat behandlande effekt inklusive en signifikant minskad skada på lungvävnaden och förbättrad lungfunktion. Bolagets strategi är att genomföra fortsatt utveckling av XSTEM för behandling av ARDS i samarbete med en partner.

Xintelas stamcellsprodukt EQSTEM® för artros hos hästar

Xintela har utvecklat stamcellsprodukten EQSTEM för behandling av hästar vilken är motsvarigheten till XSTEM för människor. Positiva resultat från två prekliniska artros-studier med EQSTEM på hästar har gett stark support för utvecklingen av stamcellsprodukter för behandling av hästar och andra djur. Xintela tar nu nästa steg mot marknaden med EQSTEM och kommer, i dialog med EMA (European Medicines Agency), fastställa vilka kompletterande studier som behövs för ett godkännande av EQSTEM. En stor fördel med en veterinärmedicinsk stamcellsprodukt är att den kan komma ut på marknaden och generera intäkter betydligt tidigare än motsvarande för människor, genom kortare utvecklingstider. Det finns ett stort intresse av stamcellsbaserade terapier för djur både hos djurägare och veterinärmedicinska bolag. Xintela har löpande dialog med flera bolag inom veterinärmedicin avseende utveckling och kommersialisering av stamcellsprodukter.  

Egen GMP-anläggning och produktion

En strategiskt viktig och värdefull tillgång i Xintelas verksamhet är bolagets GMP-godkända produktionsanläggningen samt omfattande kunskap om produktion av cellterapiprodukter, så kallade ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products). Detta ger Xintela flexibilitet och full kontroll över produktionen av bolagets stamcellsprodukter vilket betydligt minskar produktionskostnader och risker för förseningar. Förutom att producera XSTEM för egen produktutveckling är Xintelas strategi att bli en etablerad producent av bolagets stamcellsprodukter som utvecklas tillsammans med partners. På sikt kan Xintelas GMP-anläggning och produktionsverksamhet även komma användas för kontraktstillverkning i utveckling och kommersialisering av andra ATMP produkter.

Xintelas kommersialiseringsstrategi

Den övergripande strategin är att utveckla våra projekt och produkter till en punkt där de kan tillskrivas en tydlig värdeökning och därmed optimera Xintelas position vid diskussioner om samarbete och licensiering. För XSTEM ligger den punkten efter säkerhetsavläsning och Proof-of-Concept i människa, dvs efter klinisk fas I/IIa och för EQSTEM efter Proof-of-Concept i hästpatienter. Xintela är mycket aktiv i partnerdiskussioner och har byggt upp ett stort nätverk av potentiella licenstagare inom läkemedelsindustrin.

Targintas antikroppsbaserade cancerterapier

Targinta utvecklar behandlande antikroppar som specifikt binder till den nya målmolekylen på cancerceller, integrin α10β1, för behandling av aggressiva cancerformer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Targinta utvecklar två olika typer av antikroppar: funktionsblockerande antikroppar som kan hämma kritiska cancercellfunktioner som proliferation (celldelning) och migration (spridning), samt antibody-drug conjugates (ADCs) som har ett cellgift kopplat till antikroppen som avdödar cancercellerna. Bolaget har tidigare rapporterat hämmande effekt av antikropparna på proliferation och migration av cancerceller samt minskad tumörväxt i prekliniska modeller.

Targinta har en patentportfölj som täcker både målmolekylen integrin α10β1 och antikropparna själva och kan därmed förhindra konkurrenter från att utveckla integrin α10β1-antikroppar för behandling av aggressiva cancerformer, vilket är en stor fördel som får uppmärksamhet från potentiella partners.

Val av antikroppskandidat

Ett viktigt steg togs nyligen när Targinta meddelade att den första funktionsblockerande läkemedelskandidaten utsetts, TARG10, för behandling av trippelnegativ bröstcancer. Bolaget tar därmed steget från preklinisk forskning till preklinisk utveckling inklusive toxikologiska studier. Beslutet togs efter omfattande utvärdering som bekräftade hämmande effekter på både tumörtillväxt och tumörspridning i modeller för trippelnegativ bröstcancer.

Bolaget planerar att utse den första ADC-läkemedelskandidaten under första kvartalet 2022 för behandling av aggressiv cancer.

Targintas kommersialiseringsstrategi

Targintas strategi är att ingå kommersiella avtal avseende bolagets läkemedelskandidater redan efter genomförd preklinisk utveckling. Läkemedelskandidater riktade mot nya målmolekyler (targets) på cancerceller, så kallade First-in-Class-produkter, är mycket attraktiva för läkemedelsutvecklande bolag på grund av det stora behovet av nya och mer effektiva cancerbehandlingar. Licensaffärer med First-in-Class-produkter görs därför ofta i preklinisk fas. Targintas patentskydd för både sina antikroppar och för målmolekylen ökar ytterligare läkemedelskandidaternas attraktionskraft.

Finansiering av Xintelas och Targintas verksamheter

Styrelsen arbetar aktivt för att säkerställa verksamheternas framtida finansieringsbehov och utvärderar löpande olika finansieringsmöjligheter såsom partnerskap med intäkter från utvecklingsmilstolpar, projektfinansiering, kapitalanskaffningar, anslag eller lån.

Avknoppning av Targinta

Vi har kommit långt i förberedelserna för avknoppning av dotterbolaget Targinta, med ny VD, styrelse och ledning på plats och där separation av personal, lokaler och patentportfölj är genomförd. Styrelsen i Xintela har för avsikt att innan årsskiftet och om marknadsförhållandena tillåter, kalla till bolagsstämma för beslut om utdelning av Targinta enligt de så kallade Lex Asea-reglerna. Vid en utdelning kommer Xintelas aktieägare att få aktier i Targinta i proportion till sitt aktieinnehav i Xintela. Ambitionen är att notera Targinta-aktierna kort efter utdelningen.

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd

Tel: +46 46 275 65 00

E-post: evy@xintela.se

Medicon Village

223 81 Lund

www.xintela.se

Om Xintela

Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi baserade på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som finns på mesenkymala stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu går in i en klinisk utvecklingsfas. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2021-11-19
Xintela AB presenterar delårsrapport januari – september 2021
2021-11-18
Xintela AB meddelar att bolaget erhåller ett lån om 9 MSEK
2021-11-04
Xintela AB meddelar uppdatering av Xintelas och Targintas status och strategi.
2021-10-29
Xintela AB meddelar att ny styrelse har utsetts i Targinta AB, ett helägt dotterbolag till Xintela AB.
2021-10-27
Xintela tar EQSTEM, en stamcellsprodukt för hästar, mot marknaden.
2021-10-15
Det prekliniska onkologibolaget Targinta har valt sin första läkemedelskandidat, TARG10.
2021-09-30
Xintela breddar klinisk utveckling av stamcellsprodukten XSTEM
2021-08-27
Xintela halvårsrapport första halvåret 2021
2021-07-16
Xintela har tecknat ett avtal med GreenLight Clinical, en australiensisk CRO (Contract Research Organization) för att genomföra Xintelas
2021-07-05
Xintela 5 juli 2021 – Idag hölls en extra bolagsstämma i Xintela AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2021-07-01
Xintela bildar dotterbolag i Australien
2021-06-17
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB
2021-06-17
Xintela har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 28 MSEK
2021-06-16
Xintela avser att genomföra en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande
2021-05-21
Delårsrapport Q1 2021
2021-05-21
Xintelas GMP-anläggning erhåller tillstånd att producera cellterapiprodukter
2021-05-20
Xintela utvecklar stamcellsbehandling för svårläkta sår
2021-05-18
Xintelas stamcellsprodukt XSTEM reparerar skadat ledbrosk i preklinisk modell
2021-05-07
Kommuniké från Xintelas årsstämma 2021
2021-05-04
Targinta rekryterar Per Norlén som VD
2021-04-16
Xintela offentliggör årsredovisning för 2020
2021-04-12
Inspektion av Xintelas GMP-verksamhet för tillverkningstillstånd genomförd
2021-04-09
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL)
2021-04-06
Xintela rapporterar positiva resultat från preklinisk ARDS studie och erhåller nytt anslag om 2,3 miljoner kronor
2021-03-19
Xintela erhåller tillstånd för vävnadsinrättning
2021-03-17
Xintela erhåller godkänt patent i Europa för sin stamcellsprodukt XSTEM
2021-03-12
Xintela publicerar antikroppsresultat från glioblastomstudie
2021-02-26
Bokslutskommuniké 2020-01-01 till 2020-12-31
2021-01-19
Rättelse: Uppdatering tidigare pressmeddelande "Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK"
2021-01-12
Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK
2021-01-07
Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för behandling av tumörer i hjärnan
2020-12-21
Xintela skickar in ansökan om tillverkningstillstånd
2020-12-14
Xintela rekryterar Jeffrey Abbey till Targinta
2020-12-04
Skiljedom meddelad till Xintelas fördel i tvist med tidigare garanter
2020-12-03
Xintelas styrelse föreslår Maarten de Château som ny styrelseledamot
2020-11-27
Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020
2020-11-23
Xintela AB offentliggör utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2
2020-11-12
Xintelas styrelse föreslår Lars Hedbys som ny styrelseledamot
2020-11-02
Lösenpris fastställt avseende teckningsoptioner av serie TO 2
2020-10-30
Nulägesanalys av Xintela publicerad av BioStock
2020-10-29
Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för sin stamcellsprodukt XSTEM
2020-10-28
Xintela ansöker om tillstånd för vävnadsinrättning
2020-10-26
Xintelas stamceller visar lovande resultat i preklinisk ARDS studie
2020-08-28
Xintela offentliggör delårsrapport
2020-08-19
Xintela utökar och förstärker ledningen
2020-07-29
Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO
2020-07-13
Xintelas fullt garanterade företrädesemission av units kraftigt övertecknad
2020-06-23
Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK
2020-06-23
Erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för behandling av tumörer i hjärnan
2020-06-23
Erhåller teckningsåtagande om cirka 3 MSEK
2020-06-17
Xintela utvecklar behandling för aggressiv bröstcancer
2020-06-12
Företrädesemission om cirka 37 MSEK
2020-06-09
Kommuniké årsstämma 2020
2020-05-29
Delårsrapport Q1 2020
2020-05-26
Årsredovisning 2019
2020-05-22
Xintela säkrar ytterligare finansiering
2020-05-12
Kallelse till Årstämma i Xintela
2020-05-08
Xintela har beviljats 1 miljon kronor från Vinnova
2020-05-01
Xintela AB årsstämma – nytt datum för stämman
2020-03-27
Xintela har beviljats 2 miljoner kronor från Vinnova inom utlysningen ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag”
2020-02-28
Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31
2020-02-03
Positiva prekliniska resultat från häststudie
2019-12-27
Konvertering av lån om 8 MSEK och nytt lån om 10 MSEK
2019-12-11
Positiva prekliniska resultat i glioblastomprojektet
2019-11-29
Delårsrapport för perioden 2019-01-01 till 2019-09-30
2019-11-05
Xintela erhåller ett lån om 750.000 EUR från Bauerfeind-koncernen
2019-08-30
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2019
2019-05-27
Den 27 maj 2019 hölls årsstämma i Xintela. Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2019-05-23
Delårsrapport Q1 2019
2019-05-06
Xintela offentliggör årsredovisning för 2018
2019-04-26
Resultaten från bolagets glioblastomstudie nu har publicerats i den välrenommerade internationella vetenskapliga tidskriften Cancers.
2019-04-26
Aktieägarna i Xintela AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2019
2019-04-26
Styrelsen i Xintela AB (publ) meddelar att Peter Edman föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman den 27 maj 2019
2019-04-16
Xintela utser Sven Kili som Chief Operating Officer
2019-02-27
Xintela publicerar sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018
2019-02-15
Xintela publicerar nya resultat från stamcellsstudie
2019-01-08
Xintela utvidgar och förlänger patentskyddet för broskcellsprodukter och broskcellsmarkörer
2018-11-30
Samtliga långivare påkallade den 1 november 2018 sin rätt till konvertering av konvertiblerna till aktier i Xintela.
2018-11-28
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-10-25
Parterna avser att gemensamt utveckla en ADC-baserad terapeutisk produkt med första inriktning på hjärntumören glioblastom
2018-10-15
Kommuniké från Xintela AB:s extra bolagsstämma 15 oktober 2018
2018-09-28
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)
2018-09-28
Xintela beslutar om riktad nyemission till Bauerfeind AG om cirka 50 MSEK
2018-09-24
Avser genomföra riktad emission till strategisk investerare om minst 25 MSEK till emissionskursen 6 kr
2018-09-21
Idag den 21 september hölls en extra bolagsstämma i Xintela AB. Här följer en sammanfattning av det beslut som fattades.
2018-09-05
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)
2018-09-05
Xintela beslutar om företrädesemissionom cirka 24,8 MSEK villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma
2018-08-29
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-08-29
Sven Kili utökar sitt engagemang i Xintela som Chief Medical Officer
2018-08-29
Xintela har beslutat att knoppa av onkologiverksamheten till det nybildade dotterbolaget Targinta AB
2018-08-21
Xintela presenterar uppdatering över bolagets utvecklingsprojekt
2018-08-09
Xintela meddelar att bolagets internationella patentansökan för prevention och behandling av degenerativa ledsjukdomar har publicerats
2018-07-09
Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DON
2018-06-28
Xintela erhåller MUMS-status för behandling av artros hos hästar
2018-05-31
Xintela beslutar om konvertibelt lån om 5 MSEK
2018-05-29
Den 29 maj 2018 hölls årsstämma i Xintela. Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2018-05-25
Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2018
2018-05-15
Xintela offentliggör årsredovisning för 2017
2018-04-27
Kallelse till årsstämma i Xintela AB (publ)
2018-04-26
Xintelas GMP-anläggning är färdigbyggd och förbereds för produktion och kliniska studier
2021-07-16
Vi närmar oss nu nästa stora milstolpe, att inleda kliniska studier med stamcellsprodukten XSTEM. Det är många pusselbitar som har fallit på
2020-12-30
Nyhetsbrev december 2020
2020-11-02
Xintela siktar mot ett flertal viktiga milstolpar under 2020/2021 vilka är resultatet av flera års strategiskt och målinriktat arbete
2019-12-20
Framsteg på flera fronter
2019-07-12
Nyhetsbrev juli 2019
2019-04-18
Projekten inom både regenerativ medicin och onkologi går stadigt framåt och utvecklas mycket positivt.
2018-12-21
Vi presenterar här en sammanfattning av statusen i Xintelas olika verksamheter och övergripande planer för nästa år.
2018-12-21
Xintela har arbetat intensivt för att öka bolagets kontaktytor med potentiella partners och internationella investerare.
2018-07-04
Starkt första halvår för Xintela
2018-03-13
Storskalig tillverkning av stamceller banar väg för GMP-certifierad produktion
2017-12-22
Goda nyheter inför julhelgen bäddar för ett spännande 2018
2017-09-26
‍Xintela har nu tagit ett stort steg framåt i stamcellsprojektet genom att påbörja uppförandet av en egen produktionsanläggning...
2017-06-30
Vi på Xintela fortsätter att intensivt arbeta mot uppsatta milstolpar. Det är nu fullt fokus på att komma igång med GMP produktion...
2017-05-03
Intervju med Thomas Areschoug, nyrekryterad som ansvarig för Xintelas affärsutveckling
2017-03-20
Vd har ordet
2017-02-01
Teckningsperioden för aktier med stöd av teckningsoption är igång
2016-12-19
Ett år i utvecklingens tecken
2016-11-22
Glioblastom - Xintelas fokusområde inom cancer
2016-10-19
Inleder hösten med ett ökat fokus på Xintelas kommersiella utveckling
2016-09-08
Laddade inför en spännande höst
2016-07-07
Xintela är en av initiativtagarna bakom nytt forskningscentrum för cell- och genterapi
2016-07-05
Stark framtidstro med förstärkt organisation
2016-05-25
Välkommen till Xintelas nyhetsbrev!
2021-10-25
BioEurope
25-28 oktober
2021-10-11
Cell&Gene on the Mesa
11-20 oktober
2021-08-30
BiotechGate partnering
30 augusti– 3 september
2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2021-10-12

BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2021-07-14

Edison Group har börjat analysera Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen