Halvårsrapport 2021-01-01 - 2021-06-30

#Regulatoriskt

Sammanfattning av halvårsrapporten

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -11 797 (-9 087) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,22) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2021 till 76 (8) %.

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.

•Resultatet före skatt uppgick till -20 842 (-16 606) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,24 (-0,41) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 87 851 970 aktier, vilket är antal registrerade aktier per 30 juni 2021. Vid samma period föregående år hade Bolaget 40 788 744 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

• Den 6 april meddelar Xintela positiva resultat från den prekliniska ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) studien och om en ny tilldelning på 2,3 MSEK.

• Den 4 maj meddelar bolaget att Per Norlén har rekryterats som VD för Xintelas helägda dotterbolag Targinta inom onkologi. Han tillträder 1 september 2021. Per Norlén kommer även ha rollen som Xintelas Chief Medical Officer (CMO/Medicinsk Chef) från 1 juli 2021.

• Xintela meddelar den 18 maj att bolagets stamcellsprodukt XSTEM® kan återbilda brosk i en preklinisk djurmodell.

• Den 20 maj meddelar Xintela att bolaget ska utveckla sin stamcellsprodukt XSTEM® för behandling av svårläkta (kroniska) sår. I samarbete med Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping har Xintela i en preklinisk sårmodell visat utmärkt sårläkningsförmåga med XSTEM® och planerar nu för en klinisk studie på patienter med svårläkta sår.

• Den 21 maj meddelar Xintela att bolaget har erhållit tillstånd från Läkemedelsverket att producera cellterapiprodukter, så kallade avancerade terapiläkemedel (ATMPs), i den egna GMP-anläggningen.

• Den 17 juni meddelar Xintela att man har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförts cirka 28 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Den 1 juli meddelas att Xintela har bildat ett helägt dotterbolag, Xindu Pty Ltd, i Australien som ska administrera bolagets kommande kliniska studie på artrospatienter.

• Den 16 juli meddelar Xintela att bolaget har tecknat ett avtal med GreenLight Clinical, en australiensisk CRO (Contract Research Organization) för att genomföra Xintelas första kliniska studie i människa med stamcellsprodukten XSTEM®.

VD kommenterar:

Produktionen av XSTEM® för kliniska studier har startat

Vi närmar oss nu nästa stora milstolpe, att inleda kliniska studier med stamcellsprodukten XSTEM®, producerad i vår egen GMP-anläggning. I början av april genomförde Läkemedelsverket sin inspektion av Xintelas GMP-anläggning och processen för produktion av stamceller och i maj var tillverkningstillståndet för ATMPs (Avancerade terapiläkemedel) på plats. Vårt arbetet är nu fullt inriktat på produktion av XSTEM® för vår första kliniska studie på patienter med knäartros i Australien. Vi har nyligen inlett ett samarbete och tecknat kontrakt med vår kliniska partner i Australien, GreenLight Clinical för att genomföra den kliniska studien och har bildat det australiensiska dotterbolaget Xindu som ska hantera formalia kopplat till studien.

I den kliniska studien på artrospatienter är det främsta målet att visa att vår produkt är säker. Vi hoppas också på att få preliminära resultat som visar att XSTEM® har DMOAD (Disease Modifying Osteoarthritis Drug) egenskaper, dvs kan förhindra fortsatt nedbrytning av ledbrosket hos artrospatienter och bidra till att återbilda det skadade ledbrosket, och därmed förbättra ledens funktion. I maj rapporterade vi om ett ett samarbete med Köpenhamns Universitet där vi i en preklinisk modell har visat att stamcellsprodukten XSTEM®, när den injiceras i en led med broskskada, söker sig till broskskadan och kan omvandlas till broskliknande celler och producera ny broskvävnad. Detta indikerar att XSTEM® har regenererande egenskaper och därmed har stor potential att fungera som en DMOAD i behandling av artros. Det finns idag ingen DMOAD på marknaden, och marknadspotentialen är därför mycket stor.

Vi planerar också för andra kliniska studier med stamcellprodukten XSTEM® där vår strategi är att välja sjukdomsområden som idag saknar effektiv behandling. Ett exempel är ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome), en livshotande lungkomplikation som bl.a. kan drabba svårt sjuka covid-19 patienter. I april meddelade vi positiva resultat från en preklinisk ARDS-studie som visade en behandlande effekt av XSTEM®. Detta baserades både på mätningar av kliniska parametrar samt histologiska analyser som visade mindre skada på lungvävnaden efter behandling med XSTEM®.

Ett annat område där det medicinska behovet är mycket stort är svårläkta, kroniska sår. I maj rapporterade vi om ett samarbete med Professor Folke Sjöberg och hans team på Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping som visade sårläkande effekt av XSTEM® i en preklinisk modell. Sårläkning är ett extra intressant område eftersom de kliniska studierna pågår under relativ kort tid vilket har en positiv effekt på tiden till marknaden med en sårläkningsprodukt.

Onkologiprojektet har också uppnått flera viktiga milstolpar och vi bedömer att tidpunkten är nu rätt för att knoppa av dotterbolaget Targinta och räknar med att det kan ske under 2021. Detta baseras bland annat på de positiva prekliniska resultat vi har fått fram med våra målsökande och behandlande antikroppar som signifikant minskar tumörväxt av både hjärntumören glioblastom och trippelnegativ bröstcancer i djurmodeller. Resultaten visar att antikroppar riktade mot målmolekylen integrin α10β1 har stor potential att utvecklas till en ny och effektiv behandlingsstrategi för aggressiv cancer och ger en stark grund för Targinta att bygga vidare på.

I april meddelade vi att Per Norlén har rekryterats som verkställande direktör för Targinta från och med 1 september. Med sin tidigare erfarenhet från utveckling av antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer är Per rätt person att leda och utveckla Targintas projekt vidare mot kliniska studier och kommersialisering. Per är också Xintelas Chief Medical Officer sedan 1 juli.

I juni genomförde vi en riktad emission som tillförde Xintela cirka 28 MSEK före emissionskostnader. Investerarna i emissionen var ett antal svenska och internationella professionella investerare inklusive Maarten de Château, ny styrelseledamot i Xintela.

Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera olika former av långsiktig finansiering för både Xintela och Targinta och har en bra plan för fortsatt finansiering av bolagens verksamheter.

Bästa hälsningar,

Evy Lundgren-Åkerlund

Verkställande direktör, Xintela AB (publ)

Xintela AB

Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och riktad cancerterapi baserade på bolagets markörteknologiplattform, XINMARK®. För stamcells-baserade behandlingar har Xintela utvecklat och patenskyddat stamcellsprodukten XSTEM® bestående av allogena (donerade) mesenkymala stamceller (MSC) som är selekterade och kvalitetssäkrade med hjälp av cellytemarkören integrin α10β1. XSTEMs första inriktning är behandling av ledsjukdomen artros. Prekliniska studier, bland annat på hästar, har visat att bolagets integrin α10β1-selekterade stamceller är säkra och att de har en skyddande och behandlande effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en broskskada. Xintela förbereder nu en klinisk studie (Fas I/IIa) för behandling av patienter med knäartros och producerar XSTEM i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen.

Stamcellsprodukten XSTEM utvärderas även inom andra sjukdomsområden med stort medicinskt behov. Xintela har rapporterat behandlande effekt i prekliniska modeller för kroniska, svårläkta sår samt lungsjukdomen ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome). Bolaget utvecklar även stamcellsprodukter för behandling av djur med artros och andra sjukdomar.

Inom riktad cancerterapi har Xintela upptäckt att cellytemarkören integrin α10β1 är en ”First-in-Class” target i vissa aggressiva cancerformer och har utvecklat och patentskyddat behandlande antikroppar riktade mot integrin α10β1 på cancerceller. Prekliniska studier i djurmodeller har visat att bolagets målsökande antikroppar, effektivt hämmar tillväxt av hjärntumören glioblastom och trippelnegativ bröstcancer och är en ny lovande strategi för behandling av aggressiv cancer. Xintela utvärderar antikropparna även för behandling av andra aggressiva cancerformer.

Onkologiverksamheten drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB.

Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är listat på Nasdaq First North Stockholm.

Xintelas finansiella rapporter finns tillgängliga på www.xintela.se/investerare#rapporter

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd

Tel: +46 46 275 65 00

E-post: evy@xintela.se

Medicon Village

223 81 Lund

www.xintela.se

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2022-01-18
Xintela erhåller 4,8 miljoner kronor från Vinnova
2022-01-17
Kommuniké från extra bolagsstämma i Xintela
2021-12-28
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB
2021-12-13
Xintela och ScanVet Animal Health A/S tecknar Letter of Intent
2021-11-19
Xintela AB presenterar delårsrapport januari – september 2021
2021-11-18
Xintela AB meddelar att bolaget erhåller ett lån om 9 MSEK
2021-11-04
Xintela AB meddelar uppdatering av Xintelas och Targintas status och strategi.
2021-10-29
Xintela AB meddelar att ny styrelse har utsetts i Targinta AB, ett helägt dotterbolag till Xintela AB.
2021-10-27
Xintela tar EQSTEM, en stamcellsprodukt för hästar, mot marknaden.
2021-10-15
Det prekliniska onkologibolaget Targinta har valt sin första läkemedelskandidat, TARG10.
2021-09-30
Xintela breddar klinisk utveckling av stamcellsprodukten XSTEM
2021-08-27
Xintela halvårsrapport första halvåret 2021
2021-07-16
Xintela har tecknat ett avtal med GreenLight Clinical, en australiensisk CRO (Contract Research Organization) för att genomföra Xintelas
2021-07-05
Xintela 5 juli 2021 – Idag hölls en extra bolagsstämma i Xintela AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2021-07-01
Xintela bildar dotterbolag i Australien
2021-06-17
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB
2021-06-17
Xintela har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 28 MSEK
2021-06-16
Xintela avser att genomföra en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande
2021-05-21
Delårsrapport Q1 2021
2021-05-21
Xintelas GMP-anläggning erhåller tillstånd att producera cellterapiprodukter
2021-05-20
Xintela utvecklar stamcellsbehandling för svårläkta sår
2021-05-18
Xintelas stamcellsprodukt XSTEM reparerar skadat ledbrosk i preklinisk modell
2021-05-07
Kommuniké från Xintelas årsstämma 2021
2021-05-04
Targinta rekryterar Per Norlén som VD
2021-04-16
Xintela offentliggör årsredovisning för 2020
2021-04-12
Inspektion av Xintelas GMP-verksamhet för tillverkningstillstånd genomförd
2021-04-09
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL)
2021-04-06
Xintela rapporterar positiva resultat från preklinisk ARDS studie och erhåller nytt anslag om 2,3 miljoner kronor
2021-03-19
Xintela erhåller tillstånd för vävnadsinrättning
2021-03-17
Xintela erhåller godkänt patent i Europa för sin stamcellsprodukt XSTEM
2021-03-12
Xintela publicerar antikroppsresultat från glioblastomstudie
2021-02-26
Bokslutskommuniké 2020-01-01 till 2020-12-31
2021-01-19
Rättelse: Uppdatering tidigare pressmeddelande "Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK"
2021-01-12
Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK
2021-01-07
Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för behandling av tumörer i hjärnan
2020-12-21
Xintela skickar in ansökan om tillverkningstillstånd
2020-12-14
Xintela rekryterar Jeffrey Abbey till Targinta
2020-12-04
Skiljedom meddelad till Xintelas fördel i tvist med tidigare garanter
2020-12-03
Xintelas styrelse föreslår Maarten de Château som ny styrelseledamot
2020-11-27
Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020
2020-11-23
Xintela AB offentliggör utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2
2020-11-12
Xintelas styrelse föreslår Lars Hedbys som ny styrelseledamot
2020-11-02
Lösenpris fastställt avseende teckningsoptioner av serie TO 2
2020-10-30
Nulägesanalys av Xintela publicerad av BioStock
2020-10-29
Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för sin stamcellsprodukt XSTEM
2020-10-28
Xintela ansöker om tillstånd för vävnadsinrättning
2020-10-26
Xintelas stamceller visar lovande resultat i preklinisk ARDS studie
2020-08-28
Xintela offentliggör delårsrapport
2020-08-19
Xintela utökar och förstärker ledningen
2020-07-29
Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO
2020-07-13
Xintelas fullt garanterade företrädesemission av units kraftigt övertecknad
2020-06-23
Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK
2020-06-23
Erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för behandling av tumörer i hjärnan
2020-06-23
Erhåller teckningsåtagande om cirka 3 MSEK
2020-06-17
Xintela utvecklar behandling för aggressiv bröstcancer
2020-06-12
Företrädesemission om cirka 37 MSEK
2020-06-09
Kommuniké årsstämma 2020
2020-05-29
Delårsrapport Q1 2020
2020-05-26
Årsredovisning 2019
2020-05-22
Xintela säkrar ytterligare finansiering
2020-05-12
Kallelse till Årstämma i Xintela
2020-05-08
Xintela har beviljats 1 miljon kronor från Vinnova
2020-05-01
Xintela AB årsstämma – nytt datum för stämman
2020-03-27
Xintela har beviljats 2 miljoner kronor från Vinnova inom utlysningen ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag”
2020-02-28
Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31
2020-02-03
Positiva prekliniska resultat från häststudie
2019-12-27
Konvertering av lån om 8 MSEK och nytt lån om 10 MSEK
2019-12-11
Positiva prekliniska resultat i glioblastomprojektet
2019-11-29
Delårsrapport för perioden 2019-01-01 till 2019-09-30
2019-11-05
Xintela erhåller ett lån om 750.000 EUR från Bauerfeind-koncernen
2019-08-30
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2019
2019-05-27
Den 27 maj 2019 hölls årsstämma i Xintela. Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2019-05-23
Delårsrapport Q1 2019
2019-05-06
Xintela offentliggör årsredovisning för 2018
2019-04-26
Resultaten från bolagets glioblastomstudie nu har publicerats i den välrenommerade internationella vetenskapliga tidskriften Cancers.
2019-04-26
Aktieägarna i Xintela AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2019
2019-04-26
Styrelsen i Xintela AB (publ) meddelar att Peter Edman föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman den 27 maj 2019
2019-04-16
Xintela utser Sven Kili som Chief Operating Officer
2019-02-27
Xintela publicerar sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018
2019-02-15
Xintela publicerar nya resultat från stamcellsstudie
2019-01-08
Xintela utvidgar och förlänger patentskyddet för broskcellsprodukter och broskcellsmarkörer
2018-11-30
Samtliga långivare påkallade den 1 november 2018 sin rätt till konvertering av konvertiblerna till aktier i Xintela.
2018-11-28
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-10-25
Parterna avser att gemensamt utveckla en ADC-baserad terapeutisk produkt med första inriktning på hjärntumören glioblastom
2018-10-15
Kommuniké från Xintela AB:s extra bolagsstämma 15 oktober 2018
2018-09-28
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)
2018-09-28
Xintela beslutar om riktad nyemission till Bauerfeind AG om cirka 50 MSEK
2018-09-24
Avser genomföra riktad emission till strategisk investerare om minst 25 MSEK till emissionskursen 6 kr
2018-09-21
Idag den 21 september hölls en extra bolagsstämma i Xintela AB. Här följer en sammanfattning av det beslut som fattades.
2018-09-05
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)
2018-09-05
Xintela beslutar om företrädesemissionom cirka 24,8 MSEK villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma
2018-08-29
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-08-29
Sven Kili utökar sitt engagemang i Xintela som Chief Medical Officer
2018-08-29
Xintela har beslutat att knoppa av onkologiverksamheten till det nybildade dotterbolaget Targinta AB
2018-08-21
Xintela presenterar uppdatering över bolagets utvecklingsprojekt
2018-08-09
Xintela meddelar att bolagets internationella patentansökan för prevention och behandling av degenerativa ledsjukdomar har publicerats
2018-07-09
Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DON
2018-06-28
Xintela erhåller MUMS-status för behandling av artros hos hästar
2018-05-31
Xintela beslutar om konvertibelt lån om 5 MSEK
2018-05-29
Den 29 maj 2018 hölls årsstämma i Xintela. Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2022-01-10
Vi vill önska en god fortsättning på det nya året samt kort sammanfatta året som gått för Xintela och dotterbolaget Targinta
2021-07-16
Vi närmar oss nu nästa stora milstolpe, att inleda kliniska studier med stamcellsprodukten XSTEM. Det är många pusselbitar som har fallit på
2020-12-30
Nyhetsbrev december 2020
2020-11-02
Xintela siktar mot ett flertal viktiga milstolpar under 2020/2021 vilka är resultatet av flera års strategiskt och målinriktat arbete
2019-12-20
Framsteg på flera fronter
2019-07-12
Nyhetsbrev juli 2019
2019-04-18
Projekten inom både regenerativ medicin och onkologi går stadigt framåt och utvecklas mycket positivt.
2018-12-21
Vi presenterar här en sammanfattning av statusen i Xintelas olika verksamheter och övergripande planer för nästa år.
2018-12-21
Xintela har arbetat intensivt för att öka bolagets kontaktytor med potentiella partners och internationella investerare.
2018-07-04
Starkt första halvår för Xintela
2018-03-13
Storskalig tillverkning av stamceller banar väg för GMP-certifierad produktion
2017-12-22
Goda nyheter inför julhelgen bäddar för ett spännande 2018
2017-09-26
‍Xintela har nu tagit ett stort steg framåt i stamcellsprojektet genom att påbörja uppförandet av en egen produktionsanläggning...
2017-06-30
Vi på Xintela fortsätter att intensivt arbeta mot uppsatta milstolpar. Det är nu fullt fokus på att komma igång med GMP produktion...
2017-05-03
Intervju med Thomas Areschoug, nyrekryterad som ansvarig för Xintelas affärsutveckling
2017-03-20
Vd har ordet
2017-02-01
Teckningsperioden för aktier med stöd av teckningsoption är igång
2016-12-19
Ett år i utvecklingens tecken
2016-11-22
Glioblastom - Xintelas fokusområde inom cancer
2016-10-19
Inleder hösten med ett ökat fokus på Xintelas kommersiella utveckling
2016-09-08
Laddade inför en spännande höst
2016-07-07
Xintela är en av initiativtagarna bakom nytt forskningscentrum för cell- och genterapi
2016-07-05
Stark framtidstro med förstärkt organisation
2016-05-25
Välkommen till Xintelas nyhetsbrev!
2022-01-10
BIO Partnering at JPM
10-14 januari 2022
2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2021-10-12

BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2021-12-10

Edison Group har publicerat en uppdaterad analys av Xintela.

2021-07-14

Edison Group har börjat analysera Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen