Halvårsrapport 2017

#Regulatoriskt

Läs hela rapporten

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

• Intäkterna uppgick till 1 (0) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -10 425 (-10 418) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,39 (-0,42) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 90 (93) %.

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

• Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 016 (-5 238) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,19 SEK (-0,21).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 26 991 275 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2017-06-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 24 863 450 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

• På årsstämman den 18 maj 2017 valdes Keld Søndergaard till ny styrelseledamot i Xintela. Därutöver omvaldes samtliga befintliga styrelseledamöter med undantag för Anders Ermén som avböjde omval.

• Den 22 maj meddelar Xintela att bolaget tecknat ett icke-bindande samförståndsavtal med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON.

• Den 22 juni meddelar Xintela att bolaget är partner i en statlig mångmiljonsatsning för att etablera ett internationellt forskningscentrum för effektiv produktion och utveckling av avancerade biologiska läkemedel inom cell- och genterapi.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Den 17 juli meddelar Xintela att bolaget har förstärkts genom att rekrytera Liselotte Theorell till posten som Director Product Development & Quality Management.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Under det andra kvartalet 2017 har Xintela fortsatt arbetet med att förstärka bolagets personella resurser både inom stamcellsprojektet och affärsutvecklingen. Detta för att på ett effektivt sätt ta ytterligare kliv framåt inom våra utvecklingsprojekt och i kommersialiseringsarbetet. Ett intensivt arbete pågår nu för att förbereda produktion av stamceller inför kliniska studier och att identifiera samarbetspartners för glioblastomprojektet och kvalitetssäkringstestet XACT. 

I det fortsatta arbetet med att utveckla stamceller för klinik så är rekryteringen av Liselotte Theorell, som ansvarig för produktutveckling och kvalitetshantering, av stor vikt. Hennes erfarenheter inom läkemedelsutveckling och kvalitetssystem är mycket betydelsefulla då storskalig läkemedelstillverkning i enlighet med GMP krävs för att kunna inleda kliniska studier. Hon är ledande i arbetet med att upprätta processer och kvalitetssystem för GMP produktion, vilket är en av våra främsta prioriteringar.

Genom rekryteringen av Thomas Areschoug som Business Development Manager har vi fått möjlighet att lägga stor tyngd vid att komma i kontakt med möjliga samarbetspartner inom glioblastomprojektet och XACT.  Partneringkonferensen BIO i San Diego ledde till ett stort antal givande möten och till ett flertal diskussioner som nu pågår.

Genom ett samförståndsavtal har vi för avsikt att fördjupa vårt samarbete med CO.DON, ett ledande europeiskt cellterapibolag. Från att tidigare ha samarbetat kring valideringen av XACT är målsättningen nu betydligt bredare. Tillsammans utvärderar vi möjliga samarbeten kring Xintelas teknologi och CO.DONs nästa cellbaserade produkt samt kring utveckling av en stamcellsprodukt för behandling av artros. Detta är en stark validering av vår teknologi vilket också bekräftas genom diskussioner med andra intressenter och potentiella partners.

Allt starkare inför framtiden
Xintela står idag på en mycket starkare grund än vad vi gjorde vid samma period förra året. Det beror dels på att vår forskning visat lovande resultat som ger oss ett kvitto på våra ansträngningar, och dels på att vi metodiskt har knutit till oss ytterligare värdefull expertis inom såväl forskning och utveckling som affärsutveckling. I det skede vi befinner oss i är våra medarbetares kompetens och erfarenhet en av de mest avgörande faktorerna för att vi ska lyckas med att ta våra lovande utvecklingsprojekt till marknaden.

Under kvartalet välkomnade vi dessutom Keld Søndergaard som ny styrelseledamot. Keld ger oss värdefull kompetens och erfarenhet inom finansiering och bolagsutveckling och är ett utmärk komplement till övriga styrelsemedlemmar.

Att regeringen, Vetenskapsrådet och Vinnova har inlett en mångmiljonsatsning för att göra Sverige ledande inom biologiska läkemedel är ett mycket välkomnande besked. Det visar på att cellterapi är ett prioriterat område även på politisk nivå. Självklart är vi dessutom mycket förväntansfulla över att vara partner i utvecklingen av CAMP (Centre for Advanced Medical Products), ett forskningscentrum med fokus på cell- och genterapi.

Under hösten kommer vi ha fortsatt fokus på att ta våra utvecklingsprojekt vidare. Vi kommer givetvis att meddela om fortsatta framsteg så snart detta är möjligt. Med ett starkare team än någonsin och ett flertal pågående samarbetsdiskussioner ser framtiden för Xintela mycket lovande ut.

Evy Lundgren-Åkerlund
Vd, Xintela AB


Xintela AB

Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling broskskador och artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på häst och människa. XINMARK® används även för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att konceptet fungerar. Xintela är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.


Utvecklingen i siffror för första halvåret 2017

Intäkter

Bolaget har haft en nettoomsättning på 1 (0) KSEK under årets första sex månader. För andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 0 (0) KSEK.

Resultat

Första halvårets rörelseresultat för Bolaget uppgick till -10 424 (-9 455) KSEK. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till -5 016 (-5 238).

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgår för halvåret till 7 307 (7 257) KSEK. Andra kvartalets siffror uppgick till 3 557 (4 085).

Marknad/försäljningskostnader för Bolaget uppgår för första halvåret till 1 883 (1 398) KSEK. Andra kvartalet var motsvarande siffror 945 (775).

De administrativa kostnaderna uppgår för första halvåret till 1 236 (800) KSEK. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till 514 (378).

Resultat före skatt för första halvåret uppgick för Bolaget till -10 425 (-10 418) KSEK. Resultatet för andra kvartalet uppgick till -5 016 (-5 238).

Finansiell ställning

Soliditeten för Xintela var 90 (93) procent den 30 juni 2017 och det egna kapitalet 20 596 (28 644) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 17 691 (26 562) KSEK per 30 juni 2017. Totala tillgångar för Bolaget uppgick den 30 juni 2017 till 22 811 (30 905) KSEK. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering. Ledningsgruppen utvärderar aktivt olika finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering.

Kassaflöde och investeringar

Xintelas kassaflöde för halvårsperioden var -1 288 (21 039) KSEK. Investeringarna uppgick till 517 (497) KSEK, varav 62 (222) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar.


Aktien

Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel.

Per den 30 juni 2017 uppgick antalet aktier till 26 991 275. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)

Xintelas upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med RFR2 (IFRS). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport januari-september 2017 2017-11-23

Bokslutskommuniké för 2017 2018-02-22

Personal

Medelantalet anställda i Xintela uppgick för perioden januari till juni 2017 till 9 (8), av vilka 6 (5) är kvinnor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser

Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Tvister

Xintela är inte involverad i någon pågående tvist.

För ytterligare information kontakta:

Evy Lundgren-Åkerlund, vd

Telefon:             +46-703 291 871

E-post:               evy@xintela.se

Hemsida:           www.xintela.se

Adress:              Medicon Village, 223 81 Lund

 

Xintela är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser AB.

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2023-11-30
2023-12-02
3rd Regenerative Orthopaedic Summit by the Regenerative Medicine Orthopaedic Society (RMOS), Istanbul
2023-11-21
2023-11-23
43rd Orthopaedic World Congres by the International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT), Kairo
2023-10-10
2023-10-12
2023 Cell & Gene Meeting on the Mesa, Carlsbad, 10-12 oktober
2023-09-09
2023-09-12
17th World Congress by the International Cartilage Regeneration & Joint Preservation Society (ICRS), Sitges/Barcelona
2023-06-05
2023-06-08
BIO International Convention, Boston
2023-05-31
2023-06-03
23rd European Congress of Rheumatology, by European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR), Milano
2023-05-11
2023-05-13
2nd Regenerative Orthopaedic Summit, Naples
2023-05-12
2023-05-13
10. Berliner Knorpelsymposium, Berlin
2023-04-29
2023-04-27
ICRS Focus Meeting on Allografts and synthetics on the frontstage, Nice
2023-04-14
2023-04-12
Cell & Gene Meeting on the Med 2023 Barcelona
2023-03-17
2023-03-20
OARSI world congress on osteoarthritis, Denver
2023-03-16
BioStock Investor Meeting (broadcast online)
2023-03-01
European Life Sciences CEO Forum (ELSF 2023) i Zürich, 1-2 mars 2023
2023-02-22
Redeye Theme: Regenerative Medicine / Cell Therapy, 22 februari 2023
2023-01-09
JPM Annual Healthcare Meeting 2023, San Francisco, 9-12 januari
2022-12-01
1st Regenerative Orthopaedic Summit, Athens, 1-3 december 2022
2022-11-29
BioStock Life Science Summit, Lund, 29-30 november 2022
2022-11-14
Investival Showcase, London, 14 november 2022
2022-11-02
BioEurope (Digitalt), 2-4 november 2022
2022-10-11
2022 Cell & Gene Meeting on the Mesa, Carlsbad, 11-13 oktober
2022-10-06
ICRS Focus Meeting, Bologna, 6-7 oktober
2022-09-28
Nordic Life Science Days, Malmö, 28-29 September 2022
2022-08-30
2nd Integrin-Targeted Drug Development Summit, Boston, 30 augusti - 1 september
2022-06-13
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
2022-06-13
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
2023-06-01

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera bolaget på ProHearings Capital Market Day i Stockholm den 1 juni 2023 (engelska).

2023-03-30

Styrelseordförande Gregory Batcheller besökte BioStocks studio för att berätta mer om bolagets utveckling och affärsutveckling.

2023-03-16

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera på BioStock Investor Meeting (engelska) den 16 mars 2023.

2022-11-30

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera på BioStock Life Science Fall Summit 2022 (engelska) den 30 november.

2022-06-14

Lyssna till vd Evy Lundgren-Åkerlund presenterar bolaget på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni.

2022-06-14

Lyssna till Targintas vd Per Norlén när han presenterar bolaget på Aktiespararnas Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni

2022-06-09

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera på BioStock Life Science Spring Summit 2022 (engelska).

2022-06-01

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund besökte BioStocks studio för att berätta mer om bakgrunden till emissionen.

2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2024-01-22

BioStock: Targintas vd ”Starkt intresse för ADC:er under 2023”

2023-06-27

BioStock: Xintela uppnår milstolpe under förlängd teckningsperiod

2023-06-07

BioStock: Xintelas vd kommenterar emissionen och målen

2023-06-01

Xintela i DIs #InvestTalks

2023-05-30

BioStock: Xintela lyfter XSTEMs unika egenskaper

2023-05-02

BioStock: Xintela inleder sista dosnivån i knäartrosstudie

2023-03-22

BioStock: Targinta Targinta positionerar sig inom ADC-fältet

2022-10-03

Xintela siktar på sjukdomar som saknar effektiv behandling - DN

2022-07-06

BioStock: Xintela i klinisk utveckling

2022-06-01

BioStock Studio: Xintelas vd berättar om den kommande emissionen

2022-04-12

BioStock: Xintelas vd om potentialen inom svårläkta sår

2022-03-04

BioStock: Xintela presenterar planerna för 2022 i sin Q4-rapport

2022-01-27

BioStock Studio: Targinta ger verksamhetsuppdatering inför avknoppning

2022-01-19

BioStock: Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022

2021-10-12

BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2023-12-01

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en initial analys av Xintela (på engelska).

2021-12-10

Edison Group har publicerat en uppdaterad analys av Xintela.

2021-07-14

Edison Group har börjat analysera Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen