Delårsrapport Q3 2018

#Regulatoriskt

Läs som PDF

Viktiga pusselbitar faller på plats

Den senaste tidens händelser visar att flera pusselbitar i bolagets strategi har fallit på plats både med avseende på tidiga samarbeten samt kortsiktiga och långsiktiga finansieringslösningar.

I juli inledde Xintela och CO.DON förhandlingar om att gemensamt utveckla en stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskador inklusive artros för de europeiska och nordamerikanska marknaderna.

I september genomförde vi en riktad nyemission till det tyska ortopedibolaget Bauerfeind AG om cirka 50 miljoner kronor och har därmed fått in en strategisk investerare vilket bäddar för en stabil och långsiktig utveckling av verksamheten.

Nyligen kunde vi meddela att Xintela inleder ett samarbete med det amerikanska bolaget Catalent för att utveckla en behandling mot den aggressiva hjärntumören glioblastom.

- Evy Lundgren Åkerlund, vd

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780–3480.

Årets första nio månader (2018-01-01 – 2018-09-30)

• Intäkterna uppgick till 1 012 (2) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -17 581 (-15 309) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,58 (-0,57) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 30 september 2018 till 4 (88) %.

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)

• Intäkterna uppgick till 617 KSEK (1).

• Resultatet före skatt uppgick till -4 381 (-4 884) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,14 SEK (-0,19).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 30 367 904 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2018-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 26 991 275 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

Xintela meddelar den 9 juli att bolaget har undertecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON. Parterna avser att utveckla en stamcellsprodukt för behandling av artros, baserat på Xintelas stamcellsteknologi. CO.DON kommer att betala en exklusivitetsavgift för en 6-månaders period, under tiden som ett samarbetsavtal ska färdigställas.

Den 9 augusti meddelar Xintela att bolagets internationella patentansökan för prevention och behandling av degenerativa ledsjukdomar inklusive artros, med hjälp av stamceller, har publicerats. Patentansökan utvidgar patentskyddet för Xintelas stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskador som kan uppstå t.ex. vid en sportskada.

Den 29 augusti meddelar Xintela att styrelsen har beslutat att knoppa av onkologiverksamheten till det nybildade dotterbolaget Targinta AB. Bolaget planerar vidare mot en utdelning av aktier till Xintelas ägare samt finansiering av verksamheten genom en IPO.

Xintela meddelar den 29 augusti att styrelseledamoten Sven Kili utökar sitt engagemang i Xintela som Chief Medical Officer (CMO).

Den 5 september 2018 meddelar Xintela att bolaget beslutat om att genomföra en företrädesemission om cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader.

Den 24 september beslutar Xintela att avbryta företrädesemissionen och istället genomföra en riktad nyemission till Bauerfind AG om cirka 50 MSEK till en teckningskurs om 6 SEK per aktie.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Xintela meddelar den 25 oktober att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med det amerikanska bolaget Redwood BioScience Inc, ett helägt dotterbolag till Catalent, Inc., världsledande inom antibody-drug conjugate (ADC) teknologi för cancerterapi. Parterna avser att gemensamt utveckla en ADC-baserad terapeutisk produkt med första inriktning på hjärntumören glioblastom.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Viktiga pusselbitar faller på plats

Xintelas strategi har från starten varit att genom sin teknologiplattform XINMARK® utveckla projekt som möjliggör både tidiga intäkter och ett långsiktigt värdebyggande av bolaget. Den senaste tidens händelser visar att flera pusselbitar i bolagets strategi har fallit på plats både med avseende på att tidigt etablera samarbeten och finansieringslösningar inom bolagets olika projekt samt att få in en stark strategisk investerare vilket bäddar för en stabil långsiktig utveckling av verksamheten. Dessutom fortsätter vi att förstärka teamet inför kliniska studier bland annat genom att engagera Sven Kili som Chief Medical Officer (CMO).

Samarbete för utveckling av stamcellsprodukt för artros

I juli kunde vi meddela att Xintela och CO.DON har inlett förhandlingar om att gemensamt utveckla en stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskador inklusive artros för de europeiska och nordamerikanska marknaderna. Diskussioner mellan bolagen om villkoren för samarbetet pågår.  

GMP anläggningen för produktion av stamceller för kliniska studier

I utvecklingen av cellterapier är själva produktionen av cellerna en mycket kritisk del. Vi har därför lagt mycket fokus på att etablera vår egen GMP-anläggning för produktion av stamceller för kliniska studier. I kombination med bolagets patentskyddade markör- och stamcellsteknologi är vår egen GMP tillverkning ett starkt affärskoncept som ökar attraktionskraften för Xintela som samarbetspartner. GMP-anläggningen och tillhörande utrustning kommer att vara kvalificerade och klara för produktion innan årskiftet enligt plan. Ansökan om tillverkningstillstånd planeras ske under våren med målet att kunna inleda kliniska studier på människa i slutet av 2019, som tidigare kommunicerats.

Avknoppning av onkologiverksamheten till Targinta AB

I augusti tog vi beslutet att onkologiverksamheten ska knoppas av och bildade bolaget Targinta AB. Positiva resultat i glioblastomprojektet samt nya spännande upptäckter inom andra onkologiindikationer ligger bakom beslutet att fortsätta utvecklingen och bredda onkologiverksamheten i Targinta. Vi ska nu överföra onkologiprojekten till Targinta AB och planera vidare mot en utdelning av aktier till Xintelas ägare samt finansiering av Targintas verksamhet genom en IPO.

Ny strategisk ägare investerade 50 miljoner kronor

I september genomförde vi en riktad nyemission till det tyska ortopedibolaget Bauerfeind AG om cirka 50 miljoner kronor. Det är förstås mycket glädjande att få en långsiktig ägare i Xintela som utvecklar ortopediska produkter och som redan har stor förståelse för cellterapi och broskreparation genom sitt ägande i CO.DON. Dessutom ser Bauerfeind en stor potential i Xintelas markörteknologi och har ett betydande engagemang i fortsatt utveckling och kommersialisering av Xintelas projekt.  

Samarbete för utveckling av cancerterapi

Nyligen kunde vi meddela att Xintela inleder ett samarbete med det amerikanska bolaget Catalent för att utveckla en behandling mot hjärncancer med första fokus på den aggressiva hjärntumören glioblastom. Genom samarbetet få vi en partner som är ledande inom ”Antibody-Drug Thechnology” (ADC) teknologi och som gör en betydande investering i projektet vilket kommer att effektiviseras utvecklingsarbetet samtidigt som riskerna för projektet minskas.

Det är mycket stimulerande att vårt fokuserade och intensiva arbete har gett så positiva resultat. Vi fortsätter i högt tempo arbeta målinriktat och systematiskt på vägen mot kliniska studier och kommersialisering för att fortsatt skapa värde för våra aktieägare.

Bästa hälsningar,
Evy Lundgren-Åkerlund
Vd, Xintela AB

Xintela AB

Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och onkologi baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att framställa och kvalitetssäkra stamceller för behandling av ledsjukdomen artros. Studier på hästar har visat att stamcellerna är säkra och att de har en behandlande effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela har nyligen etablerat en egen GMP-anläggning för att producera stamceller för kliniska studier. I onkologiprojektet används XINMARK® för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot tumörer med första inriktning på den aggressiva hjärntumören glioblastom. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att ADC-behandlingen har en målsökande och avdödande effekt på specifika tumörceller vilket har lagt en grund för fortsatt utveckling av bolagets onkologiverksamhet.

Utvecklingen i siffror

Intäkter

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 1 012 (2) KSEK för årets första nio månader. Omsätningen avser dels intäkter från det japanska bolaget CellSeed, dels en exklusivitetsavgift från CO.DON gällande de pågående diskussioner som förs om att gemensamt utveckla en stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskador inklusive artros för de europeiska och nordamerikanska marknaderna. För tredje kvartalet redovisade Bolaget en nettoomsättning om 617 (1) KSEK.

Resultat

Rörelseresultat för Bolaget uppgick för årets första nio månader till -16 100 (-15 308) KSEK. Motsvarande siffor för tredje kvartalet uppgick till -3 961 (-4 884) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick för januari till september till 11 261 (11 073) KSEK. Motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgick till 3 254 (3 767) KSEK.

Marknad- och försäljningskostnader uppgick för årets första nio månader till 3 380 (2 564) KSEK. Motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgick till 793 (681) KSEK.

De administrativa kostnaderna uppgick för årets första nio månader till 2 471 (1 673) KSEK. Motsvarande kostnader för tredje kvartalet uppgick till 532 (437) KSEK.

Resultat före skatt för perioden januari till september 2018 uppgick till -17 518 (-15 309) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten för Xintela var 4 (88) procent den 30 september 2018 och det egna kapitalet 834 (15 712) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 2 838 (11 919) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 19 205 (17 946) KSEK. Den 28 september tog styrelsen beslutet att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om en riktad nyemission om 49 922 KSEK. Beslutet togs av Xintelas ägare på den extra bolagsstämman den 15 oktober och två veckor senare stärktes Bolagets kassa med motsvarande belopp.

Kassaflöde och investeringar

Xintelas kassaflöde för perioden januari till september 2018 var -19 072 (-7 060) KSEK. Investeringarna uppgick till 10 487 (1 620) KSEK, varav 9 607 (511) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar. Investeringarna är kopplade till etableringen av Bolagets egna GMP-anläggning för produktion av stamceller för kliniska studier.

Aktien

Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8 463 80 00.

Per den 30 september 2018 uppgick antalet aktier till 30 367 904. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)

Xintelas upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med RFR2 (IFRS). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2018, 2019-02-27

Personal

Medelantalet anställda i Xintela uppgick för perioden januari till september 2018 till 11 (9), av vilka 1 (3) är män.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser

Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksam¬hetens behov av finansiering utifrån olika scenarier, inklu¬sive intäkter från licensiering och partnerskap samt extern finansiering.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Krav angående ersättning för emissionsgarantier

På den extra bolagsstämman den 21 september beslutades om en företrädesemission om cirka 24 MSEK. I samband med att företrädesemissionen offentliggjordes den 5 september hade garantiavtal ingåtts mellan Bolaget och vissa garanter för att garantera 60 procent av emissionen. Kort efter bolagsstämman beslutade styrelsen emellertid att inte inleda nyemissionen eftersom Bolaget hade fått ett mycket attraktivt finansieringsalternativ som bedömdes vara väsentligt mer fördelaktigt för bolaget och bolagets aktieägare. Den 24 september kommunicerades detta till marknaden, och styrelsens beslut godkändes sedermera av en extra bolagsstämma den 15 oktober. Även om företrädesemissionen därmed aldrig genomfördes anser sig garanterna ha rätt till avtalad garantiprovision om sammanlagt 1,5 MSEK. Xintela bestrider att någon garantiprovision ska utgå och diskussioner mellan parterna pågår.

Lund, 28 november 2018

Greg Batcheller
Styrelsens ordförande

Sven Kili
Styrelseledamot

Claes Post
Styrelseledamot

Karin Wingstrand  
Styrelseledamot

Evy Lundgren-Åkerlund
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Telefon: +46–703 291 871
E-post: evy@xintela.se
Hemsida: www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser AB.

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2018 kl. 14:30 CEST.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2022-06-13
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
2022-06-13
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
2022-06-14

Lyssna till vd Evy Lundgren-Åkerlund presenterar bolaget på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni.

2022-06-14

Lyssna till Targintas vd Per Norlén när han presenterar bolaget på Aktiespararnas Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni

2022-06-09

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera på BioStock Life Science Spring Summit 2022 (engelska).

2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2022-06-01

BioStock Studio: Xintelas vd berättar om den kommande emissionen

2022-04-12

BioStock: Xintelas vd om potentialen inom svårläkta sår

2022-03-04

BioStock: Xintela presenterar planerna för 2022 i sin Q4-rapport

2022-01-27

BioStock Studio: Targinta ger verksamhetsuppdatering inför avknoppning

2022-01-19

BioStock: Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022

2021-10-12

BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2021-12-10

Edison Group har publicerat en uppdaterad analys av Xintela.

2021-07-14

Edison Group har börjat analysera Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen