Delårsrapport Q2 2018

#Regulatoriskt

Läs som PDF

Xintelas strategi har lett till tidiga intäkter och attraktiva finansieringsalternativ

Xintelas projekt fortsätter utvecklas mycket positivt och bolaget har tagit betydande steg framåt. Som tidigare kommunicerats har vi inlett förhandlingar med CO.DON som har betalat en avgift på över en miljon kronor för exklusivitet under tiden som förhandlingarna pågår. Ett samarbete med CO.DON innebär att stamcellsprojektet med inriktning på artros har full finansiering redan från det prekliniska stadiet för Xintelas första humana  stamcellsprodukt. Detta ligger helt i linje med Xintelas strategi att generera tidiga intäkter och identifiera tidiga finansieringslösningar.

Efter positiva resultat i glioblastomprojektet samt nya spännande upptäckter inom andra onkologiindikationer har styrelsen i Xintela nu beslutat att onkologiverksamheten ska knoppas av till ett separat bolag och har bildat bolaget Targinta AB. Vi ska nu föra över onkologiprojekten till Targinta AB och planera vidare mot en utdelning av aktier till Xintelas ägare samt finansiering av Targintas verksamhet genom en IPO.

Vi har nyligen informerat att Sven Kili, som är styrelseledamot och konsult i Xintela, utökar sitt engagemang i Xintela som Chief Medical Officer på konsultbasis. Det är mycket glädjande att vi nu kan knyta Sven Kili ännu närmare Xintelas utvecklingsarbete.

- Evy Lundgren-Åkerlund, vd

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780–3480.

Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30)

• Intäkterna uppgick till 395 (1) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -13 200 (-10 425) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,43 (-0,39) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2018 till 24 (90) %.

Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30)

• Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 373 (-5 016) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,18 SEK (-0,19).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 30 367 904 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2018-06-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 26 991 275 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

Xintela meddelar den 17 april att bolaget har utvecklat nya metoder för att identifiera och rena fram neurala stamceller från hjärnan. Detta öppnar upp för ett helt nytt fält inom bolagets cellterapiverksamhet för behandlingar av traumatiska skador och sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet (CNS).

Den 26 april 2018 meddelar Xintela att den egna GMP anläggningen är färdigbyggd. Anläggningen beräknas vara produktionsklar i slutet av 2018. Samtidigt meddelas att bolaget kommer genomföra en ny studie på hästar med posttraumatisk artros under året för att erhålla ytterligare information om verkningsmekanismer.

Den 31 maj meddelar Xintela att styrelsen beslutat om att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 5 MSEK genom en riktad emission av konvertibler.

Den 28 juni meddelar Xintela att bolaget har erhållit MUMS-status (Minor Use Minor Species) inom Europa för behandling av degenerativ ledsjukdom, inklusive artros, hos hästar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Xintela meddelar den 9 juli att bolaget har undertecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON. Parterna avser att utveckla en stamcellsprodukt för behandling av artros, baserat på Xintelas stamcellsteknologi. CO.DON kommer att betala en exklusivitetsavgift för en 6-månaders period, under tiden som ett samarbetsavtal ska färdigställas.

Den 9 augusti meddelar Xintela att bolagets internationella patentansökan för prevention och behandling av degenerativa ledsjukdomar inklusive artros, med hjälp av stamceller, har publicerats. Patentansökan utvidgar patentskyddet för Xintelas stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskador som kan uppstå t.ex. vid en sportskada.

Den 29 augusti meddelar Xintela att styrelsen har beslutat att knoppa av onkologiverksamheten till det nybildade dotterbolaget Targinta AB. Bolaget planerar vidare mot en utdelning av aktier till Xintelas ägare samt finansiering av verksamheten genom en IPO.

Xintela meddelar den 29 augusti att styrelseledamoten Sven Kili utökar sitt engagemang i Xintela som Chief Medical Officer (CMO).

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar: ”Xintelas strategi har lett tilltidiga intäkter och attraktiva finansieringsalternativ”

Strategi för tidiga intäkter

Xintelas strategi har från starten varit att genom sin markörteknologiplattform XINMARK® utveckla projekt som möjliggör både tidiga intäkter och ett långsiktigt värdebyggande av bolaget. Xintelas kvalitetstest XACT (Xintela Assay for Cell Therapy) för kvalitetssäkring av broskceller är ett exempel på hur bolaget har använt sin patenterade markörteknologi för att landa samarbeten som har genererat intäkter och samtidigt skapat intresse för Xintela och bolagets unika markörteknologi inom cellterapi.

Xintela har idag ett pågående samarbete med det japanska bolaget CellSeed som utvärderar XACT för att kvalitetssäkra broskceller i bolagets utveckling av en broskcellsprodukt för reparation av ledbroskskador. Samarbetet har redan genererat intäkter och har stora möjligheter att leda till fördjupat samarbete och licensiering av XACT. För några år sedan genomförde Xintela ett samarbete med CO.DON kring XACT och broskceller vilket också inbringade intäkter. Ett annat viktigt resultat av samarbetet var att CO.DON uppmärksammade Xintelas unika markörteknologi för utveckling och kvalitetssäkring av stamceller för behandling av artros vilket har lett till nya samarbetsdiskussioner.

Ett samarbete med CO.DON kommer att finansiera hela utvecklingen av Xintelas första humana stamcellsprodukt

I juli kunde vi meddela att Xintela och CO.DON har tecknat ett Letter of Intent och har inlett förhandlingar om att gemensamt utveckla en stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskador inklusive artros för de europeiska och nordamerikanska marknaderna. Avsikten är att bilda ett nytt gemensamt bolag som kommer att delägas på lika villkor (50:50) genom hela utvecklingsfasen och fram till kommersialisering. CO.DON har betalat en avgift på över en miljon kronor för exklusivitet under tiden som förhandlingarna pågår.

Ett samarbete med CO.DON innebär att stamcellsprojektet med inriktning på artros har full finansiering redan från det prekliniska stadiet för Xintelas första stamcellsprodukt. Detta ligger helt i linje med Xintelas strategi att identifiera tidiga finansieringslösningar. Genom att samarbeta med en partner med erfarenhet av kliniska studier och produktutveckling inom cellterapi kan vi dessutom minska risker och förkorta tiden till marknaden. Det ger dessutom Xintela mer utrymme att utvärdera stamcellsteknologin för andra indikationer.

Neurala stamceller och CNS – ett hett område med stor kommersiell potential

Xintela meddelade i april att bolaget har utvecklat nya metoder för att identifiera och kvalitetssäkra neurala stamceller för terapeutisk användning. De nya metoderna har öppnat upp för ett helt nytt fält för Xintela med inriktning på behandling av traumatiska skador och sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet (CNS), inklusive stroke, Alzheimers och Parkinsons sjukdom, där behovet av bättre behandlingsmetoder är mycket stort.

Stamcellsterapier inom CNS har en enorm kommersiell potential och flera globala läkemedelsbolag har ett stort intresse av detta område. Vi arbetar nu med att lägga strategin för det fortsatta utvecklingsarbetet och har redan påbörjat diskussioner med möjliga samarbetspartners som kan bistå med kompletterande forskningskompetens inom CNS samt finansiella resurser.

GMP anläggningen förbereds för produktion

I utvecklingen av cellterapier är själva produktionen av cellerna en mycket kritisk del som kan bli en svår flaskhals med avseende på både tidsplanering och kostnader. Xintela har därför tagit det strategiskt viktiga beslutet att själva producera stamceller för kliniska studier och i april kunde vi meddela att GMP anläggningen är färdigbyggd och att teamet arbetar med att färdigställa enheten för inspektion från Läkemedelsverket för tillverkningstillstånd för kliniska studier. Anläggningen beräknas vara produktionsklar i slutet av 2018. I kombination med bolagets patentskyddade markör-och stamcellsteknologi är vår egen GMP tillverkning ett starkt affärskoncept som ökar attraktionskraften för Xintela som samarbetspartner.

Under sommaren har Xintela utökat teamet med ytterligare två personer med erfarenhet från GMP-produktion, renrum och processutveckling för att kunna möta kommande behov.

Sven Kili tar rollen som Chief Medical Officer

Vi har nyligen informerat att Sven Kili, som är styrelseledamot och konsult i Xintela, utökar sitt engagemang i Xintela som Chief Medical Officer på konsultbasis. Sven Kili är läkare och specialist i ortopedi och har genom ledande positioner i läkedelsbolag inklusive Genzyme, Sanofi, och GSK många års erfarenhet av framgångsrik utveckling och kommersialisering av cell- och genterapiprodukter. Det är mycket glädjande att vi nu kan knyta Sven Kili ännu närmare Xintelas utvecklingsarbete. Dessutom kommer Sven Kili med sitt breda internationella nätverk inom cell-och genterapi hjälpa Xintela och bolagets stamcellsterapi att utvecklas mot klinisk användning och få ökad uppmärksamhet på den internationella cellterapi-arenan.

Utveckling och breddning av onkologiverksamheten

Xintelas första inriktning inom onkologi är att utveckla en behandling mot den aggressiva hjärntumören glioblastom. Xintelas strategi är att utveckla projektet vidare tillsammans med en partner med stor erfarenhet inom ADC området och diskussioner med flera potentiella samarbetspartners pågår. Xintela bidrar i ett sådant samarbete med unika integrintargets samt specifika antikroppar för att rikta en ADC-behandling till vissa tumörcellern. Med en samarbetspartner delfinansieras och effektiviseras utvecklingsarbetet samtidigt som riskerna för projektet minskas.

Vi har även identifierat ytterligare cancerindikationer där Xintelas markörteknologi har stora möjligheter att utvecklas både för diagnostik och terapi. I nuläget utvärderar vi några olika tumörformer med mycket stor marknadspotential och förbereder patentansökningar för att skydda våra nya upptäckter.

Beslut om avknoppning av onkologiverksamheten till ett nytt bolag, Targinta AB

Vi har nu beslutat att onkologiverksamheten ska knoppas av till ett separat bolag och har bildat bolaget Targinta AB. Bakgrunden till beslutet är positiva resultat i glioblastomprojektet samt nya spännande upptäckter inom andra onkologiindikationer. Det här är mycket positvt för onkologiverksamheten som nu får möjlighet att  fortsätta utvecklas och växa i ett separat bolag med egen finansiering och styrning. Vi ska nu överföra onkologiprojekten till Targinta AB och planera vidare mot en utdelning av aktier till Xintelas ägare samt finansiering av Targintas verksamhet genom en IPO.

Bästa hälsningar,
Evy Lundgren-Åkerlund
Vd, Xintela AB

Xintela AB

Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och onkologi baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att framställa och kvalitetssäkra stamceller för behandling av ledsjukdomen artros. Studier på hästar har visat att stamcellerna är säkra och att de har en behandlande effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela har nyligen etablerat en egen GMP-anläggning för att producera stamceller för kliniska studier. I onkologiprojektet används XINMARK® för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot tumörer med första inriktning på den aggressiva hjärntumören glioblastom. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att ADC-behandlingen har en målsökande och avdödande effekt på specifika tumörceller vilket har lagt en grund för fortsatt utveckling av bolagets onkologiverksamhet.

Utvecklingen i siffror

Intäkter

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 395 (1) KSEK för årets första sex månader. Omsättningen avser intäkter från det pågående samarbetet med det japanska bolaget CellSeed för utvärdering av XACT för kvalitetssäkring av broskceller i CellSeeds utveckling av en broskcellsprodukt. Samarbetet har stora möjligheter att leda till fördjupat samarbete och licensiering av XACT. För andra kvartalet redovisade Bolaget en nettoomsättning om 0 (0) KSEK.

Resultat

Rörelseresultat för Bolaget uppgick för årets första sex månader till -12 140 (-10 424) KSEK. Motsvarande siffor för andra kvartalet uppgick till -4 862 (-5 015) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick för januari till juni till 8 008 (7 307) KSEK. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till 2 660 (3 557) KSEK.

Marknad- och försäljningskostnader uppgick för första halvåret till 2 588 (1 883) KSEK. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till 1 252 (945) KSEK.

De administrativa kostnaderna uppgick för årets första sex månader till 1 939 (1 236) KSEK. Motsvarande kostnader för andra kvartalet uppgick till 950 (514) KSEK.

Resultat före skatt för perioden januari till juni 2018 uppgick till -13 200 (-10 425) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten för Xintela var 24 (90) procent den 30 juni 2018 och det egna kapitalet 5 215 (20 596) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 8 197 (17 691) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 21 686 (22 811) KSEK. Styrelsen arbetar aktivt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering utifrån olika pågående diskussioner, inklusive intäkter från licensiering och partnerskap samt extern finansiering.

Kassaflöde och investeringar

Xintelas kassaflöde för perioden januari till juni 2018 var -13 713 (-1 288) KSEK. Investeringarna uppgick till 6 997 (517) KSEK, varav 6 166 (62) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar. Investeringarna är kopplade till den nu färdigställda GMP-anläggningen.

Aktien

Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8 463 80 00.

Per den 30 juni 2018 uppgick antalet aktier till 30 367 904. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)

Xintelas upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med RFR2 (IFRS). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 2018, 2018-11-28

Bokslutskommuniké 2018, 2019-02-27

Personal

Medelantalet anställda i Xintela uppgick för perioden januari till juni 2018 till 11 (9), av vilka 1 (3) är män.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser

Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksam¬hetens behov av finansiering utifrån olika scenarier, inklu¬sive intäkter från licensiering och partnerskap samt extern finansiering.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Tvister

Xintela är inte involverad i någon pågående tvist.

Lund, 29 augusti 2018

Greg Batcheller
Styrelsens ordförande

Sven Kili
Styrelseledamot

Claes Post
Styrelseledamot

Karin Wingstrand  
Styrelseledamot

Evy Lundgren-Åkerlund
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Telefon: +46–703 291 871
E-post: evy@xintela.se
Hemsida: www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser AB.

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 14:30 CEST.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2022-06-13
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
2022-06-13
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
2022-06-14

Lyssna till vd Evy Lundgren-Åkerlund presenterar bolaget på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni.

2022-06-14

Lyssna till Targintas vd Per Norlén när han presenterar bolaget på Aktiespararnas Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni

2022-06-09

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera på BioStock Life Science Spring Summit 2022 (engelska).

2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2022-06-01

BioStock Studio: Xintelas vd berättar om den kommande emissionen

2022-04-12

BioStock: Xintelas vd om potentialen inom svårläkta sår

2022-03-04

BioStock: Xintela presenterar planerna för 2022 i sin Q4-rapport

2022-01-27

BioStock Studio: Targinta ger verksamhetsuppdatering inför avknoppning

2022-01-19

BioStock: Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022

2021-10-12

BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2021-12-10

Edison Group har publicerat en uppdaterad analys av Xintela.

2021-07-14

Edison Group har börjat analysera Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen