Delårsrapport Q1 2018

#Regulatoriskt

Läs som PDF

Färdigställd GMP-anläggning samt intäkter från samarbeten

Xintelas GMP-anläggning för tillverkning av stamceller för kliniska studier är nu färdigbyggd. Bolaget har flyttat in i nya laboratorielokaler och kontor i direkt anslutning till GMP enheten, som nu ska utrustas för produktion av stamceller och dokumentation ska färdigställas för att söka tillverkningstillstånd från Läkemedelsmedelsverket. Parallellt arbetar Xintelas team med prekliniska studier inför en ansökan till Läkemedelsverket om att få inleda kliniska studier på människor med artros.

Samarbetet med det japanska bolaget CellSeed har genererat intäkter till Xintela och har dessutom identifierat Xintela som en aktör inom regenerativ medicin i Japan, en marknad som är extra intressant eftersom det japanska regelverket för ATMPs tillåter tillfälligt marknadsgodkännande redan efter klinisk Fas II.

- Evy Lundgren Åkerlund, CEO

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780–3480.

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31)

• Intäkterna uppgick till 395 (1) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -7 827 (-5 409) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,26 (-0,20) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2018 till 48 (94) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 30 367 904 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2018-03-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 26 991 275 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

Den 20 mars 2018 tillkännager Xintela att bolaget har beslutat att förbereda en möjlig avknoppning av sin onkologiverksamhet och bilda ett nytt bolag att delas ut till Xintelas befintliga aktieägare och noteras under 2018 på lämplig marknadsplats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Xintela meddelar den 17 april att bolaget har utvecklat nya metoder för att identifiera och rena fram neurala stamceller från hjärnan. Detta öppnar upp för ett helt nytt fält inom bolagets cellterapiverksamhet för behandlingar av traumatiska skador och sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet (CNS).

Den 26 april 2018 meddelar Xintela att den egna GMP anläggningen är färdigbyggd. Anläggningen beräknas vara produktionsklar i slutet av 2018. Samtidigt meddelas att bolaget kommer genomföra en ny studie på hästar med posttraumatisk artros under året för att undersöka optimal dos av stamcellerna och erhålla ytterligare information om verkningsmekanismer.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Under årets första kvartal har vi haft fokus på den egna GMP-anläggningen för tillverkning av stamceller för kliniska studier. Den är nu färdigbyggd och bolaget har flyttat in i nya laboratorielokaler och kontor i direkt anslutning till GMP enheten. Den ska nu utrustas för produktion av stamceller och dokumentation ska färdigställas för att söka tillverkningstillstånd från Läkemedelsmedelsverket. Anläggningen beräknas vara produktionsklar i slutet av året. Parallellt arbetar Xintelas team med prekliniska studier inför en ansökan till Läkemedelsverket om att få inleda kliniska studier på människor med artros.

Vi kunde nyligen informera att bolaget har utvecklat metoder för att rena fram neurala stamceller från hjärnan med hjälp av sin markörteknologi. Detta öppnar upp för ett helt nytt fält för bolagets cellterapiverksamhet för behandlingar av traumatiska skador och sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet (CNS) och som leder till att hjärnceller dör. Xintelas unika stamcellsteknologi kan identifiera och kvalitetssäkra neurala stamceller för terapeutisk användning. Detta har mycket stor potential och vi planerar för fortsatt utvecklingsarbete när resurser är tillgängliga, antingen internt eller via externa samarbetspartners.

Samarbetet med det japanska bolaget CellSeed har genererat intäkter till Xintela och har dessutom identifierat Xintela som en aktör inom regenerativ medicin i Japan, vilket har öppnat upp för andra intressanta diskussioner. Den japanska marknaden är extra intressant genom att det japanska regelverket för ATMPs tillåter tillfälligt marknadsgodkännande redan efter klinisk Fas II.

Vår onkologiverksamhet, med fokus på att utveckla en behandling mot den aggressiva hjärntumören glioblastom, fortsätter att utvecklas positivt. Vi har tidigare visat att Xintelas antikroppsbaserade ADC (Antibody Drug Conjugate) har en avdödande effekt både på celler och i en djurmodell. Projektet har kompletterats med ytterligare resultat och byggt en bra grund för Xintelas fortsatta satsning inom onkologi. Arbetet med att identifiera en samarbetspartner för projektet pågår. Vi har även identifierat ytterligare cancerindikationer där vår markörteknologi har stora möjligheter att utvecklas både för diagnostik och terapi.

För att våra onkologiprojekt ska få bästa möjligheter att fortsätta utvecklas både internt och genom samarbeten, har vi valt att undersöka en möjlig avknoppning av onkologiverksamheten till ett separat bolag. Tidpunkten är dessutom helt rätt för Xintela att fokusera fullt ut på stamcellsverksamheten. Det underlättar för framtida partnerskap samtidigt som ett separat onkologibolag får möjlighet att fokusera på aktiviteter som skapar maximalt värde för våra aktieägare.

Vi ser fram emot en spännande och innehållsrik fortsättning av 2018.

Varma sommarhälsningar,
Evy Lundgren-Åkerlund
Vd, Xintela AB

Xintela AB

Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och onkologi baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att framställa och kvalitetssäkra stamceller för behandling av ledsjukdomen artros. Studier på hästar har visat att stamcellerna är säkra och att de har en behandlande effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela har nyligen etablerat en egen GMP-anläggning för att producera stamceller för kliniska studier. I onkologiprojektet används XINMARK® för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot tumörer med första inriktning på den aggressiva hjärntumören glioblastom. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att ADC-behandlingen har en målsökande och avdödande effekt på specifika tumörceller vilket har lagt en grund för fortsatt utveckling av bolagets onkologiverksamhet. Xintela är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Utvecklingen i siffror för första kvartalet 2018

Intäkter

Bolaget kan redovisa en nettoomsättning på 395 (1) KSEK för årets första kvartal. Omsätningen avser intäkter från det japanska bolaget CellSeed för ersättning av arbete i ett samarbetsprojekt med Xintelas kvalitetstest XACT.

Resultat

Rörelseresultat för Bolaget uppgick för perioden till -7 278 (-5 409) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgår för januari till mars till 5 348 (3 750) KSEK.

Marknad/försäljningskostnader för perioden uppgår till 1 335 (938) KSEK.

De administrativa kostnaderna uppgår för perioden till 989 (722) KSEK.

Resultat före skatt för perioden uppgick till -7 827 (-5 409) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten för Xintela var 48 (94) procent den 31 mars 2018 och det egna kapitalet 10 588 (25 636) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 12 531 (22 476) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 21 984 (27 350) KSEK. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering utifrån olika scenarier, inklusive intäkter från licensiering och partnerskap samt extern finansiering.

Kassaflöde och investeringar

Xintelas kassaflöde för perioden var -9 379 (3 497) KSEK. Investeringarna uppgick till 2 612 (81) KSEK, varav 2 273 (0) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar. Investeringarna är kopplade till den nu färdigställda GMP-anläggningen.

Aktien

Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser AB.

Per den 31 mars 2018 uppgick antalet aktier till 30 367 904. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)

Xintelas upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med RFR2 (IFRS). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Bolagsstämma 2018

Bolagsstämma kommer att hållas den 29 Maj 2018 i Lund. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q2, 2018 2018-08-29

Delårsrapport Q3, 2018 2018-11-28

Bokslutskommuniké 2018 2019-02-27

Personal

Medelantalet anställda i Xintela uppgick för perioden januari till mars 2018 till 11 (9), av vilka 3 (3) är män.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser

Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksam¬hetens behov av finansiering utifrån olika scenarier, inklu¬sive intäkter från licensiering och partnerskap samt extern finansiering.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Tvister

Xintela är inte involverad i någon pågående tvist.

Lund, 25 maj 2018

Greg Batcheller
Styrelsens ordförande

Sven Kili
Styrelseledamot

Claes Post
Styrelseledamot

Karin Wingstrand   
Styrelseledamot

Evy Lundgren-Åkerlund
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Telefon: +46–703 291 871
E-post: evy@xintela.se
Hemsida: www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser AB.

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018 kl. 08:30 CET.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2022-06-13
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
2022-06-13
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
2022-06-14

Lyssna till vd Evy Lundgren-Åkerlund presenterar bolaget på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni.

2022-06-14

Lyssna till Targintas vd Per Norlén när han presenterar bolaget på Aktiespararnas Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni

2022-06-09

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera på BioStock Life Science Spring Summit 2022 (engelska).

2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2022-06-01

BioStock Studio: Xintelas vd berättar om den kommande emissionen

2022-04-12

BioStock: Xintelas vd om potentialen inom svårläkta sår

2022-03-04

BioStock: Xintela presenterar planerna för 2022 i sin Q4-rapport

2022-01-27

BioStock Studio: Targinta ger verksamhetsuppdatering inför avknoppning

2022-01-19

BioStock: Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022

2021-10-12

BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2021-12-10

Edison Group har publicerat en uppdaterad analys av Xintela.

2021-07-14

Edison Group har börjat analysera Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen