Delårsrapport Q1 2017

#Regulatoriskt

Klicka här för att läsa hela rapporten

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

• Intäkterna uppgick till 1 (0) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -5 409 (-3 627) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,15) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2017 till 94 (96) procent.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 26 991 275 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2017-03-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 24 863 450 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

• Den 4 januari 2017 publicerar Bolaget kompletterande resultat från den under 2016 genomförda häststudien där resultaten visar att Xintelas selekterade stamceller kan skydda brosket från fortsatt nedbrytning efter en skada samt även förhindra uppkomst av skada i det underliggande benet. Dessutom visar resultaten indikationer på reparation av sprickor i brosket. Resultaten från studien kommer att sammanställas för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift.

• Den 20 januari 2017 presenterar Xintela positiva prekliniska resultat i cancerprojektet. Bolaget har identifierat en lämplig antikropp och utifrån det framställt ett så kallat ”Antibody-Drug Conjugate” (ADC), där ett cellgift kopplats till antikroppen. Bolaget har även visat att den framtagna ADC-antikroppen binder till tumörcellerna och har en celldödande effekt, både i cellstudier och i djurmodell.

• I pressmeddelandet den 20 januari 2017 uppdaterar Xintela även marknaden om att förberedelser av en klinisk studie på hästar har påbörjats. Studien kommer att utföras på Evidensia Specialisthästsjukhus i Helsingborg i samarbete med Casper Lindegaard, chefsveterinär i kirurgi. Resultaten från häststudien är mycket viktiga för att erhålla ett myndighetsgodkännande om att få starta kliniska studier på människa. Xintela har redan identifierat en ortopedisk specialistklinik och planen är att utföra den kliniska studien med start under 2018.

• Xintela meddelar även i samma pressmeddelande att Bolaget framgångsrikt genomfört en validering av det analytiska testet XACT™ för kvalitetssäkring av broskceller i samarbete med ett europeiskt bolag. Resultaten visar att XACT™, som består av antikroppar som binder till Xintelas markörer integrin α10β1 respektive integrin α11β1, kan mäta broskcellers kvalitet inför en broskcellsimplantation samt detektera eventuella kontaminerande celler i broskcellspreparationer. Diskussioner om fortsatt samarbete pågår.

• Den 15 februari meddelar Xintela att totalt 2 127 825 av Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 har nyttjats, motsvarande en nyttjandegrad om 61 procent. Xintela tillförs därmed cirka 10 MSEK efter emissionskostnader. Xintelas insynspersoner och huvudägare som ägde teckningsoptioner i Bolaget avsåg att nyttja hela sitt innehav.

• Xintela meddelar i mars 2017 att Bolagets affärsutvecklingsteam förstärks genom rekrytering av Thomas Areschoug till tjänsten Business Development Manager. Samtidigt sker en omorganisering där Evy Lundgren-Åkerlund tar över ansvaret för forskningen och Greg Batcheller ökar sitt operativa engagemang i Bolaget som arbetande styrelseordförande.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Den 9 maj meddelar Bolagets styrelse att Keld Søndergaard föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman den 18 maj 2017. Vidare föreslås omval av Greg Batcheller, Karin Wingstrand, Sven Kili och Claes Post. Bakom förslaget står aktieägare som representerar en majoritet av aktierna och rösterna i bolaget. Dessutom meddelas att styrelseledamoten Anders Ermén har avböjt omval.

Vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Under inledningen av året rapporterade vi om viktiga och glädjande framsteg inom Xintelas samtliga utvecklingsprojekt.

Inom regenerativ medicin meddelades att resultaten från bolagets genomförda häststudie visar att våra selekterade stamceller kan skydda brosket från fortsatt nedbrytning efter en skada samt även förhindra uppkomst av skada i det underliggande benet. Dessutom indikerades reparation av sprickor i brosket.

Både Xintela och vår samarbetspartner vid Cornell University, Ithaca, New York, ser mycket positivt på dessa resultat. Nu pågår arbetet med att förbereda för en klinisk studie på hästar med artros. Ett viktigt moment för den kommande studien är produktionen av häststamceller enligt GMP (Good Manufacturing Practice). Enligt plan arbetar vi nu med att identifiera den bästa lösningen där vi utvärderar olika alternativ.

Positiva resultat från denna uppföljande studie kommer att utgöra en betydande milstolpe för bolaget av flera skäl. Dels tar de utvecklingen av vår produkt för behandling av broskskador och artros hos hästar betydligt närmare marknad, och dels kommer de att ligga till grund för vår ansökan om att starta kliniska studier på människa.

Inom cancerområdet meddelades att vi har identifierat en lämplig antikropp och framställt ett så kallat ”Antibody-Drug Conjugate” (ADC), där ett cellgift kopplats till antikroppen. Vi har också kunnat visa, både i cellstudier och i djurmodell, att den framtagna ADC-antikroppen binder till tumörcellerna och har en celldödande effekt. Dessa resultat har lett till att vi nu har kunnat påbörja arbetet med att identifiera lämpliga samarbetspartners, gärna större läkemedelsbolag.

Även utvecklingen av vårt analytiska test XACT™, i samarbete med ett europeiskt bolag, tog viktiga steg framåt under kvartalet. I januari rapporterade vi resultat som visar att testet kan kvalitetssäkra broskceller inför en broskcellsimplantation.

I februari erhöll Xintela ett kapitaltillskott om cirka 10 MSEK via nyttjade teckningsoptioner. Jag vill återigen passa på att tacka alla gamla och nya aktieägare som utnyttjade erhållna eller anskaffade teckningsoptioner.

Under senare delen av kvartalet rekryterades Thomas Areschoug till den nya tjänsten Business Development Manager. Thomas breda bakgrund inom biomedicinsk forskning och erfarenhet av internationell affärsutveckling kommer väl till pass i det skede vi befinner oss i. Vi kan nu intensifiera arbetet med att identifiera samarbetspartners inom samtliga projekt. Samtidigt som vi rekryterade Thomas genomfördes en omorganisering som innebär att jag tar över ansvaret för forskningen och att Greg Batcheller ökar sitt operativa engagemang i bolaget som arbetande styrelseordförande.

Rekryteringen av Thomas Areschoug, tillsammans med den ovan beskrivna omorganiseringen, har genomförts för att vi framöver ska kunna dra full nytta av framstegen inom våra projekt med sikte på samarbets- och licensavtal. Till sist vill jag passa på att återigen tacka Carl-Magnus Högerkorp för hans insatser som forskningschef under åren på Xintela och gratulera honom till hans nya tjänst som vd för Edvince AB.

Jag ser verkligen fram emot ett fortsatt inspirerande 2017 med gott hopp om att kunna presentera fler positiva nyheter under resten av året.

Evy Lundgren-Åkerlund
Vd, Xintela AB

Xintela AB
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK™. Xintela använder teknologin för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling av artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på häst och människa. XINMARK™ används även för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomceller och har därmed bekräftat att konceptet fungerar.


Utveckling i siffror första kvartalet 2017


Omsättning

Bolaget har under första kvartalet haft en nettoomsättning på 1 (0) KSEK som avser försäljning av antikroppar för forskningsändamål. Periodens övriga rörelseintäkt uppgick till 0 (0).

Resultat

Rörelseresultatet per 2017-03-31 uppgick för Bolaget till -5 409 (-3 627) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgår för kvartalet till -3 750 (-2 713) KSEK.

Marknad/försäljningskostnader för Bolaget uppgår för perioden januari till mars 2017 till -938 (-439) KSEK.  

De administrativa kostnaderna uppgår för kvartalet till -722 (-475) KSEK.

Kostnaderna är kopplade till utvecklingsarbetet som har intensifierats jämfört med motsvarande period förgående år.

Resultat före skatt för perioden januari till mars 2017 uppgick för Bolaget till -5 409 (-3 627) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten för Xintela var 94 (96) procent den 31 mars 2017 och det egna kapitalet 25 636 (20 983) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 22 476 (31 345) KSEK per 31 mars 2017. Totala tillgångar för Bolaget uppgick den 31 mars 2017 till 27 350 (23 849) KSEK.

Kassaflöde och investeringar

Xintelas kassaflöde för första kvartalet 2017 var 3 497 (25 822) KSEK.  Investeringarna uppgick till 81 (666) KSEK, varav 0 (190) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar.

Aktien

Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel.

Per den 31 mars 2017 uppgick antalet aktier till 26 991 275. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)

Denna finansiella delårsrapport är Xintelas fjärde finansiella rapport som upprättas i enlighet med RFR2 (IFRS). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR2 (IFRS) och vilka effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital, redogörs för i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, not 6.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter och bolagshändelser

Halvårsrapport, 2017 2017-08-30

Delårsrapport 3, 2017 2017-11-23

Bokslutskommuniké, 2017 2018-02-22

Personal

Medelantalet anställda i Xintela uppgick för perioden januari till mars 2017 till 9 (6), av vilka 6 (3) är kvinnor.


Risker och osäkerhetsfaktorer


Begränsade resurser

Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Tvister

Xintela är inte involverad i någon pågående tvist

För ytterligare information kontakta:
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Telefon: +46-703 291 871
E-post: evy@xintela.se
Hemsida: www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser AB.

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 15:30 CET.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2021-04-12
Inspektion av Xintelas GMP-verksamhet för tillverkningstillstånd genomförd
2021-04-09
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL)
2021-04-06
Xintela rapporterar positiva resultat från preklinisk ARDS studie och erhåller nytt anslag om 2,3 miljoner kronor
2021-03-19
Xintela erhåller tillstånd för vävnadsinrättning
2021-03-17
Xintela erhåller godkänt patent i Europa för sin stamcellsprodukt XSTEM
2021-03-12
Xintela publicerar antikroppsresultat från glioblastomstudie
2021-02-26
Bokslutskommuniké 2020-01-01 till 2020-12-31
2021-01-19
Rättelse: Uppdatering tidigare pressmeddelande "Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK"
2021-01-12
Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK
2021-01-07
Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för behandling av tumörer i hjärnan
2020-12-21
Xintela skickar in ansökan om tillverkningstillstånd
2020-12-14
Xintela rekryterar Jeffrey Abbey till Targinta
2020-12-04
Skiljedom meddelad till Xintelas fördel i tvist med tidigare garanter
2020-12-03
Xintelas styrelse föreslår Maarten de Château som ny styrelseledamot
2020-11-27
Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020
2020-11-23
Xintela AB offentliggör utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2
2020-11-12
Xintelas styrelse föreslår Lars Hedbys som ny styrelseledamot
2020-11-02
Lösenpris fastställt avseende teckningsoptioner av serie TO 2
2020-10-30
Nulägesanalys av Xintela publicerad av BioStock
2020-10-29
Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för sin stamcellsprodukt XSTEM
2020-10-28
Xintela ansöker om tillstånd för vävnadsinrättning
2020-10-26
Xintelas stamceller visar lovande resultat i preklinisk ARDS studie
2020-08-28
Xintela offentliggör delårsrapport
2020-08-19
Xintela utökar och förstärker ledningen
2020-07-29
Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO
2020-07-13
Xintelas fullt garanterade företrädesemission av units kraftigt övertecknad
2020-06-23
Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK
2020-06-23
Erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för behandling av tumörer i hjärnan
2020-06-23
Erhåller teckningsåtagande om cirka 3 MSEK
2020-06-17
Xintela utvecklar behandling för aggressiv bröstcancer
2020-06-12
Företrädesemission om cirka 37 MSEK
2020-06-09
Kommuniké årsstämma 2020
2020-05-29
Delårsrapport Q1 2020
2020-05-26
Årsredovisning 2019
2020-05-22
Xintela säkrar ytterligare finansiering
2020-05-12
Kallelse till Årstämma i Xintela
2020-05-08
Xintela har beviljats 1 miljon kronor från Vinnova
2020-05-01
Xintela AB årsstämma – nytt datum för stämman
2020-03-27
Xintela har beviljats 2 miljoner kronor från Vinnova inom utlysningen ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag”
2020-02-28
Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31
2020-02-03
Positiva prekliniska resultat från häststudie
2019-12-27
Konvertering av lån om 8 MSEK och nytt lån om 10 MSEK
2019-12-11
Positiva prekliniska resultat i glioblastomprojektet
2019-11-29
Delårsrapport för perioden 2019-01-01 till 2019-09-30
2019-11-05
Xintela erhåller ett lån om 750.000 EUR från Bauerfeind-koncernen
2019-08-30
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2019
2019-05-27
Den 27 maj 2019 hölls årsstämma i Xintela. Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2019-05-23
Delårsrapport Q1 2019
2019-05-06
Xintela offentliggör årsredovisning för 2018
2019-04-26
Resultaten från bolagets glioblastomstudie nu har publicerats i den välrenommerade internationella vetenskapliga tidskriften Cancers.
2019-04-26
Aktieägarna i Xintela AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2019
2019-04-26
Styrelsen i Xintela AB (publ) meddelar att Peter Edman föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman den 27 maj 2019
2019-04-16
Xintela utser Sven Kili som Chief Operating Officer
2019-02-27
Xintela publicerar sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018
2019-02-15
Xintela publicerar nya resultat från stamcellsstudie
2019-01-08
Xintela utvidgar och förlänger patentskyddet för broskcellsprodukter och broskcellsmarkörer
2018-11-30
Samtliga långivare påkallade den 1 november 2018 sin rätt till konvertering av konvertiblerna till aktier i Xintela.
2018-11-28
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-10-25
Parterna avser att gemensamt utveckla en ADC-baserad terapeutisk produkt med första inriktning på hjärntumören glioblastom
2018-10-15
Kommuniké från Xintela AB:s extra bolagsstämma 15 oktober 2018
2018-09-28
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)
2018-09-28
Xintela beslutar om riktad nyemission till Bauerfeind AG om cirka 50 MSEK
2018-09-24
Avser genomföra riktad emission till strategisk investerare om minst 25 MSEK till emissionskursen 6 kr
2018-09-21
Idag den 21 september hölls en extra bolagsstämma i Xintela AB. Här följer en sammanfattning av det beslut som fattades.
2018-09-05
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)
2018-09-05
Xintela beslutar om företrädesemissionom cirka 24,8 MSEK villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma
2018-08-29
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-08-29
Sven Kili utökar sitt engagemang i Xintela som Chief Medical Officer
2018-08-29
Xintela har beslutat att knoppa av onkologiverksamheten till det nybildade dotterbolaget Targinta AB
2018-08-21
Xintela presenterar uppdatering över bolagets utvecklingsprojekt
2018-08-09
Xintela meddelar att bolagets internationella patentansökan för prevention och behandling av degenerativa ledsjukdomar har publicerats
2018-07-09
Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DON
2018-06-28
Xintela erhåller MUMS-status för behandling av artros hos hästar
2018-05-31
Xintela beslutar om konvertibelt lån om 5 MSEK
2018-05-29
Den 29 maj 2018 hölls årsstämma i Xintela. Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2018-05-25
Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2018
2018-05-15
Xintela offentliggör årsredovisning för 2017
2018-04-27
Kallelse till årsstämma i Xintela AB (publ)
2018-04-26
Xintelas GMP-anläggning är färdigbyggd och förbereds för produktion och kliniska studier
2018-04-17
Xintela utvecklar unika metoder för stamcellsbehandling av hjärnan och breddar patentportföljen
2018-03-20
Xintela förbereder avknoppning av onkologiverksamheten till separat bolag
2018-02-22
Xintela publicerar bokslutskommuniké för perioden 2017-01-01 - 2017-12-31
2017-12-29
Xintela licensierar antikroppsteknologi för utveckling av cancerterapi
2017-12-19
Xintela inleder samarbete med det japanska bolaget CellSeed
2017-12-01
Xintela tillförs cirka 500 KSEK efter inlösen av teckningsoptioner
2017-11-23
Xintela publicerar delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-09-30
2017-11-13
Xintela stärker kassan med 17 MSEK genom riktad nyemission och lån
2017-10-17
Keld Søndergaard har avsagt sig sin plats i bolagets styrelse på grund av personliga skäl.
2017-09-11
Xintela uppför egen GMP-anläggning för produktion av stamceller
2017-08-30
Xintela publicerar halvårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-06-30
2017-07-17
Xintela rekryterar Liselotte Theorell som ansvarig för produktutveckling och kvalitetsledning
2017-06-22
Xintela är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi
2017-05-22
Xintela tecknar samförståndsavtal med med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON
2017-05-19
Xintela AB (publ) höll årsstämma den 18 maj 2017.
2017-05-18
Xintela offentliggör delårsrapport för jan-mar 2017
2017-05-09
Xintela: Keld Søndergaard föreslås som ny styrelseledamot
2017-04-27
Xintela offentliggör årsredovisning för 2016
2017-04-18
Xintela kallar till årsstämma den 18 maj 2017
2017-03-21
Xintela förstärker affärsutveckling och omorganiserar
2017-02-28
Xintela publicerar bokslutskommunikè för perioden 2016-01-01 - 2016-12-31
2020-12-30
Nyhetsbrev december 2020
2020-11-02
Xintela siktar mot ett flertal viktiga milstolpar under 2020/2021 vilka är resultatet av flera års strategiskt och målinriktat arbete
2019-12-20
Framsteg på flera fronter
2019-07-12
Nyhetsbrev juli 2019
2019-04-18
Projekten inom både regenerativ medicin och onkologi går stadigt framåt och utvecklas mycket positivt.
2018-12-21
Vi presenterar här en sammanfattning av statusen i Xintelas olika verksamheter och övergripande planer för nästa år.
2018-12-21
Xintela har arbetat intensivt för att öka bolagets kontaktytor med potentiella partners och internationella investerare.
2018-07-04
Starkt första halvår för Xintela
2018-03-13
Storskalig tillverkning av stamceller banar väg för GMP-certifierad produktion
2017-12-22
Goda nyheter inför julhelgen bäddar för ett spännande 2018
2017-09-26
‍Xintela har nu tagit ett stort steg framåt i stamcellsprojektet genom att påbörja uppförandet av en egen produktionsanläggning...
2017-06-30
Vi på Xintela fortsätter att intensivt arbeta mot uppsatta milstolpar. Det är nu fullt fokus på att komma igång med GMP produktion...
2017-05-03
Intervju med Thomas Areschoug, nyrekryterad som ansvarig för Xintelas affärsutveckling
2017-03-20
Vd har ordet
2017-02-01
Teckningsperioden för aktier med stöd av teckningsoption är igång
2016-12-19
Ett år i utvecklingens tecken
2016-11-22
Glioblastom - Xintelas fokusområde inom cancer
2016-10-19
Inleder hösten med ett ökat fokus på Xintelas kommersiella utveckling
2016-09-08
Laddade inför en spännande höst
2016-07-07
Xintela är en av initiativtagarna bakom nytt forskningscentrum för cell- och genterapi
2016-07-05
Stark framtidstro med förstärkt organisation
2016-05-25
Välkommen till Xintelas nyhetsbrev!
2021-06-10
10-11 & 14-18 juni: BIO Digital
10-11 & 14-18 juni: BIO Digital
2021-05-17
17-20 maj: Biotechgate Digital Partnering
17-20 maj: Biotechgate Digital Partnering
2021-04-06
6-9 april: Cell&Gene on the Med
6-9 april: Cell&Gene on the Med
2021-03-23
23-25 mars: Bio Europe Spring Digital
23-25 mars: Bio Europe Spring Digital
2021-03-02
2-5 mars: Oncology Virtual Partnering
2-5 mars: Oncology Virtual Partnering
2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen