Bokslutskommuniké 2020-01-01 till 2020-12-31

#Regulatoriskt

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Med "Bolaget" eller "Xintela" avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

 

Tolv månader (2020-01-01 – 2020-12-31)

• Omsättningen uppgick till 0 (38) KSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till -50 257 (-43 530) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,68 (-1,10) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 31 december 2020 till 57 (55) %.

Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)

• Omsättningen uppgick till 0 (35) KSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till -25 335 (-15 449) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,34 (-0,39) KSEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 73 966 564 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2020-12-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 39 470 708 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

• Den 3 februari meddelar Xintela att resultaten från bolagets stamcellsstudie på hästar har publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften The American Journal of Sports Medicine. Publikationen visar att stamcellsbehandlingen är säker och att den har en signifikant positiv effekt både på brosk och ben i en led med artros.

• Den 27 mars meddelar Xintela att bolaget beviljats två miljoner kronor från Vinnova inom utlysningen ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag”. Bidraget avser ett av bolagets cancerprojekt och arbetet med att utveckla målsökande terapier mot aggressiva cancerformer med integrin α10-bindande ADCer.

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

• Den 1 maj meddelar Xintela att årsstämman flyttas fram till den 9 juni.

• Den 8 maj meddelar Xintela att bolaget har beviljats 1 miljon kronor från Vinnova inom utlysningen ”Innovationer i krisens spår - Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av corona-epidemin”. Bidraget avser finansiering av en preklinisk studie som ska utvärdera Xintelas stamceller för behandling av Covid-19 patienter med det dödliga sjukdomstillståndet ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrom).

• Den 22 maj meddelar Xintela att man ingått avtal med Gerhard Dal avseende upptagande av brygglån om totalt 18,9 MSEK. Lånet utbetalas i två trancher varvid den första delen om 8 miljoner kronor utbetalas i samband med ingåendet av låneavtalet ("Tranch 1") och den andra delen om 10,9 miljoner kronor utbetalas senast den 20 juni 2020 ("Tranch 2"). Lånet löper med en månatlig ränta om 1,50 procent för Tranch 1 och med en månatlig ränta om 1,40 procent för Tranch 2. Långivaren har rätt att begära att Lånet konverteras till aktier i Bolaget.

• Den 26 maj offentliggör Xintela sin årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

• Den 29 maj offentliggör Xintela delårsrapport Q1 2020.

• Den 9 juni håller bolaget årsstämma

• Den 12 juni meddelar Xintela att styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman 9 juni 2020, att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

• Den 17 juni meddelar Xintela att man har beslutat att nästa inriktning inom onkologiverksamheten blir trippelnegativ bröstcancer, vilket är en aggressiv form av bröstcancer som ofta metastaserar och har dålig prognos. Beslutet baseras på ackumulerade positiva prekliniska resultat som bolagets funktionshämmande antikroppar har visat i cellexperiment och i en validerad tumörmodell.

• Den 23 juni meddelar Styrelsen att de har erhållit ytterligare ett teckningsåtagande i Företrädesemissionen om cirka 3 MSEK från Bolagets största aktieägare Bauerfeind Group. Den 23 juni meddelar Xintela att Europapatentverket (EPO) har utfärdat ett preliminärt godkännande (”Intention to grant”) för bolagets patentansökan avseende antikroppsbehandling av Glioblastom och andra tumörer i hjärnan genom bolagets målmolekyl integrin α10β1.

• Den 23 juni offentliggör Xintela ett prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

• Den 13 juli meddelar Xintela att den fullt garanterade företrädesemissionen av units blev kraftigt övertecknad och att bolaget utnyttjar utökningsoptionen

• Xintela meddelar den 29 juli att det amerikanska patentverket USPTO har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance för bolagets patentansökan avseende kvalitetssäkring av broskceller vilket är viktigt för utveckling av broskcellsbaserade cellterapiprodukter. Notice of Allowance innebär att USPTO har för avsikt att godkänna patentansökan efter att några formella åtgärder har genomförts. När patentet godkänts kommer det vara giltigt till om med 2038.

• Den 19 augusti informerar Xintela att bolaget utökar och förstärker ledningen med Peter Ekolind som COO (Chief Operating Officer) och Thomas Areschoug som CBO (Chief Business Officer). Sven Kili som har haft en kombinerad roll som COO och CMO (Chief Medical Officer) fokuserar framåt på rollen som CMO.

• Den 28 augusti offentliggör Xintela delårsrapport Q2 2020.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

• Xintela meddelar den 26 oktober att bolagets selekterade humana stamceller XSTEM® visar en behandlande effekt på ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) i den pågående prekliniska studien på grisar. ARDS är en livshotande lungkomplikation som kan drabba svårt sjuka covid-19 patienter.

• Xintela meddelar den 28 oktober att bolaget har skickat in ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd för vävnadsinrättning för hantering av vävnader och celler inför läkemedelstillverkning.

• Xintela meddelar den 29 oktober att Europapatentverket (EPO) har utfärdat ett preliminärt godkännande (”Intention to grant”) av patentansökan avseende bolagets stamcellsprodukt XSTEM® som består av integrin α10-selekterade mesenkymala stamceller.

• Den 2 november meddelar Xintela att lösenpriset för bolagets teckningsoptioner av serie TO2 har fastställts till 2,28 kronor, och teckningsperioden inleds den 4 november. De teckningsoptioner som inte avyttras senast den 11 november alternativt nyttjas senast den 18 november förfaller värdelösa.

• Den 12 november meddelar Xintela att Lars Hedbys har accepterat rollen som styrelseledamot i bolaget. Xintelas styrelsekommer föreslå att bolagets ägare formellt utser Lars till styrelseledamot vid nästa bolagsstämma. Under tiden kommer Lars att adjungeras till kommande styrelsemöten.

• Den 23 november meddelade Xintela utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2. Totalt nyttjades 16 423 708 teckningsoptioner för teckning av 16 423 708 nya aktier i Bolaget, motsvarande cirka 98 procent av det totala antalet teckningsoptioner.

• Den 27 november offentliggör Xintela delårsrapport Q3 2020.

• Den 3 december meddelar Xintela att Maarten de Château har accepterat rollen som styrelseledamot i bolaget. Xintelas styrelse kommer föreslå att bolagets ägare formellt utser Maarten till styrelseledamot vid nästa bolagsstämma. Under tiden kommer Maarten att adjungeras till kommande styrelsemöten.

• Den 4 december meddelar Xintela att skiljenämnden har utfärdat dom i tvisten mellan Xintela och fyra tidigare garanter. Skiljedomen fastställer att Xintela inte ska erlägga någon ersättning till garanterna.

• Den 14 december meddelas att Jeffrey Abbey har rekryterats som Senior Management Advisor för utveckling av det helägda dotterbolaget Targinta. Jeffrey Abbey har mer än 20 års erfarenhet från den biologiska läkemedelsindustrin och har ägnat en stor del av sin karriär åt utveckling av innovativa cancerbehandlingar.

• Den 21 december meddelar Xintela att bolaget har skickat in ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd att producera cellterapiprodukter, så kallade avancerade terapiläkemedel (ATMPs), för kliniska studier.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Den 7 januari meddelar Xintela att det amerikanska patentverket USPTO har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance för bolagets patentansökan avseende riktad antikroppsbehandling av tumörer i centrala nervsystemet (CNS).

• Den 12 januari meddelas att Styrelsen för Xintela har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2020, beslutat om en kvittningsemission.

• Den 19 januari publicerar Xintela en rättelsen avseende att styrelsen beslutade om en kvittningsemission med ett högre antal aktier än vad som rymdes inom bemyndigandet från årsstämman den 9 juni 2020, detta på grund av felaktig rådgivning från externa rådgivare. Således har styrelsebeslutet per den 12 januari annullerats och ett nytt styrelsebeslut har tagits. Antalet aktier som emitteras och tecknas uppgår till 3 201 645 aktier (tidigare beslut 3 538 175), vilket innebär att fordran om 8,6 MSEK (tidigare 9,5 MSEK) kvittas mot nya aktier i Xintela.

 

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Flera viktiga pusselbitar faller nu på plats i vårt stamcellsprojekt för att säkra en långsiktig och framgångsrik utveckling och kommersialisering av stamcellsprodukter från vår stamcellsplattform XSTEM.

Vi meddelade den 28 oktober att vi har ansökt om tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva vävnadsinrättning vilket rör hantering av vävnader och celler som ska användas i vår tillverkning av stamcellsprodukter. Vi har nyligen haft inspektionen och inväntar en rapport från Läkemedelsverket.

Den 21 december kunde vi dessutom informera att vi enligt plan har skickat in ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd att i vår egen GMP (Good Manufacturing Practise) anläggning producera cellterapiprodukter, så kallade avancerade terapiläkemedel (ATMPs). Inspektionen från läkemedelsverket som var planerad till mars kommer nu att ske i början av april för att inte krocka med andra aktiviteter i GMP anläggningen. Inspektionen görs för att fastställa att både anläggningen, produktionsprocessen och produkten XSTEM möter befintliga regulatoriska krav.

När vi har tillståndet på plats kan vi börja producera stamceller för våra kliniska studier. Vi planerar att starta vår första studie med produkten XSTEM-OA på artrospatienter under 2021 samt att testa våra stamceller för behandling av andra sjukdomar framöver.

Den 29 oktober kunde vi glädjande meddela att vi har fått preliminärt godkännande av Europapatentverket för stamcellsprodukten XSTEM som skyddar användningen av XSTEM för olika behandlingar inklusive artros och andra degenerative ledsjukdomar till och med 2038. Vi räknar med att få ett slutgodkännande inom kort. Vi har tidigare patentskyddat metoden att selektera stamceller genom vår markörteknologi.

En ny möjlig indikation för XSTEM är Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), som är en livshotande lungkomplikation som idag inte har någon effektiv behandling och som bl.a. kan drabba svårt sjuka covid-19 patienter. I en pågående preklinisk studie, som vi utför i samarbete med Thoraxkirurgiska kliniken i Lund, utvärderar vi XSTEM i en djurmodell för ARDS och kan se att de djur som behandlas med XSTEM får en tydlig förbättring av lungfunktionen.

Även i onkologiprojektet faller pusselbitarna på plats. Vi har framgångsrikt utvärderat våra antikroppar riktade mot vår målmolekyl integrin α10β1 och visat att dessa signifikant minskar tumörväxt av både glioblastom och Trippelnegativ bröstcancer (TNBC) i djurmodeller. I nästa steg ska vi producera vald antikroppskandidat, genomföra bioanalyser och toxikologiska studier för att förbereda antikroppen för kliniska Studier.

Europeiska patentverket (EPO) har nu godkänt vårt patent som fram till 2036 skyddar behandling av glioblastom och andra hjärntumörer med antikroppar riktade mot vår målmolekyl. Den 7 januari kunde vi dessutom meddela att vi har fått ett preliminärt godkännande från amerikanska patentverket, USPO, för motsvarande ansökan i USA.

Framgångarna i patentportföljen säkrar utveckling och kommersialisering av våra målsökande terapeutiska antikroppar för cancerbehandling och bäddar för en fortsatt utveckling mot kliniska studier och för partnerskapdiskussioner.

Arbetet med att förbereda en avknoppning av dotterbolaget Targinta, som driver våra onkologiprojekt, har fortsatt som planerat med syftet att Targinta ska bli ett självständigt och självfinansierat bolag under 2021. I december så rekryterade vi Jeffrey Abbey som Senior Management Advisor för att ha en central roll i arbetet med att utveckla och finansiera Targinta. Jeffrey Abbey har mer än 20 års erfarenhet av biologiska läkemedel och har ägnat en stor del av sin karriär åt utveckling av innovativa cancerbehandlingar och det är mycket glädjande att vi har kunnat rekrytera Jeffrey till Targinta.

Vi har också nyligen informerat om två värdefulla nyrekryteringar till vår styrelse. Lars Hedbys och Maarten de Château kommer att föreslås som nya styrelseledamöter i Xintela vid nästa bolagsstämma och kommer fram till dess att adjungeras till kommande styrelsemöten. Vi ser mycket fram emot att ha Lars och Maarten i vår styrelse. Deras kunskaper och erfarenheter inom Life Science branschen kommer att vara av stort värde inför kliniska studier, partnerskap och kommersialisering.

Den 23 november meddelade vi resultatet av teckning av optioner som erhölls vid bolagets nyemission i juli 2020. Av totala antalet utstående teckningsoptioner, tecknades cirka 98 procent, vilket tillförde Xintela cirka 37,4 MSEK före Emissionskostnader.

I januari genomförde vi en kvittningsemission riktad till Gerhard Dal vilket innebar att en fordran om 8,6 MSEK kvittades mot nya aktier i Xintela.

Den 4 december kunde vi också meddela att skiljedomen mellan Xintela och fyra emissionsgaranter, avseende den tvist som uppstod i samband med en planerad men inte igångsatt företrädesemission i september 2018, landade till Xintelas fördel. Skiljedomen fastställde att Xintela inte ska erlägga någon ersättning till garanterna samt att Xintela ska erhålla ersättning för de kostnader som uppkommit med anledning av Skiljeförfarandet.

 

Bästa hälsningar,

Evy Lundgren-Åkerlund

VD Xintela AB (publ)

Xintela AB 

Xintela utvecklar innovativa patentskyddade stamcellsterapier och riktade cancerterapier baserade på markörteknologiplattformen XINMARK®. 

Xintelas teknologiplattform XINMARK bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och antikroppar som binder till dessa integriner. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för utveckling av stamcellsprodukter (XSTEM®) för sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingsalternativ, som ledsjukdomen artros. Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har byggt en egen GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. Parallellt förbereder Xintela för utveckling av en veterinärmedicinsk stamcellsprodukt och utvärderar även andra indikationsområden inklusive lungsjukdomen ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) som drabbar svårt sjuka covid-19 patienter.

I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva cancerformer. Positiva prekliniska resultat har visat att bolagets antikroppar riktade mot integrin α10β1 har en målsökande och avdödande effekt på cancerceller samt hämmar tillväxt av glioblastom och trippelnegativ bröstcancer i djurmodeller. 

Utvecklingen i siffror

Intäkter

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 0 (38) KSEK för räkenskapsåret 2020. För fjärde kvartalet redovisade Bolaget en nettoomsättning om 0 (35) KSEK. Övriga intäkter uppgår för året till 14 947 KSEK och avser vidarefakturerade kostnader till det helägda dotterbolaget Targinta om 12 868 (5 640) KSEK och forskningsbidrag från Vinnova om 2 079 (0) KSEK.

Resultat

Rörelseresultat för Bolaget uppgick för året till -33 897 (-38 047) KSEK. Motsvarande siffor för fjärde kvartalet uppgick till -11 178 (-9 968) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick för januari till december till 38 170 (34 714) KSEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till 12 658 (13 181) KSEK.

Marknad- och försäljningskostnader uppgick för året till 3 757 (4 741) KSEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till 1 052 (1 090) KSEK. På grund av Pandemin har resekostnaderna minskat drastiskt vilket har inneburit lägre kostnader i år än föregående år.

De administrativa kostnaderna uppgick för året till 6 917 (4 270) KSEK. Motsvarande kostnader för fjärde kvartalet uppgick till 2 333 (1 372) KSEK.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden januari till december 2020 uppgick till -36 564 (-38 065) KSEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till -11 642 (-9 984) KSEK.

I bokslutet för 2020 lämnas ett koncernbidrag till dotterbolaget Targinta AB på 13 693 (5 465). 

Finansiell ställning

Soliditeten för Xintela var 57 (55) procent den 31 december 2020 och det egna kapitalet uppgick till 27 607 (9 323) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 33 601 (412) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 48 513 (17 093) KSEK.

Kassaflöde och investeringar

Xintelas kassaflöde för perioden januari till december 2020 var 33 189 (-30 985) KSEK. Investeringarna uppgick till 383 (1 744) KSEK, varav 383 (1 619) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar. Investeringarna är kopplade till etableringen av Bolagets egna GMP-anläggning för produktion av stamceller för kliniska studier.

Aktien

Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North Growth Market är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Per den 31 december 2020 uppgick antalet aktier till 73 966 564. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

 

Finansiell rapportering i enlighet med K3

Xintela har tidigare upprättat sina finansiella rapporter i enlighet med RFR2 (IFRS). Enligt undantagsregler i Årsredovisningslagens kap 7 har Xintela valt att inte upprätta någon koncernredovisning. Med anledning av att någon koncernredovisning, med hänsyn till ovan nämnda undantagsregler, inte upprättas i enlighet med IFRS har Xintela beslutat att övergå till redovisning och finansiell rapportering enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) från och med bokslutskommunikén 2020. Övergången till K3 har inte medfört några effekter på Xintela AB:s Finansiella Rapporter.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Årsredovisning räkenskapsår 2020

2021-04-16

Delårsrapport jan – mars 2021

2021-05-21

Halvårsrapport jan – juni 2021

2021-08-27

Delårsrapport jan – sept 2021

2021-11-19

 

Personal

Medelantalet anställda i Xintela uppgick för perioden januari till december 2020 till 17 (15), av vilka 2 (2) är män.

 

Förslag till disposition av Xintelas resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020

 

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet

Årsstämma kommer att hållas i Lund den 7 maj 2021. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida (www.xintela.se) i enligthet med Aktiebolagslagens bestämmelser.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser

Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering utifrån olika scenarier, inklusive intäkter från licensiering och partnerskap samt extern finansiering.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

 

 

Lund i februari 2021

Gregory Batcheller

Styrelsens ordförande

Karin Wingstrand

Styrelseledamot

Sven Kili

Styrelseledamot

Evy Lundgren Åkerlund

Verkställande direktör

Xintelas finansiella rapporter finns tillgängliga på www.xintela.se/investerare#rapporter.

För ytterligare information kontakta:

Evy Lundgren-Åkerlund, vd

Telefon: +46 46 275 65 00

E-post: evy@xintela.se

Hemsida: www.xintela.se

Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

 

Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser AB:

CertifiedAdviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08:55 CET.

 Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2022-06-13
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
2022-06-13
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
2022-06-14

Lyssna till vd Evy Lundgren-Åkerlund presenterar bolaget på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni.

2022-06-14

Lyssna till Targintas vd Per Norlén när han presenterar bolaget på Aktiespararnas Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni

2022-06-09

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera på BioStock Life Science Spring Summit 2022 (engelska).

2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2022-06-01

BioStock Studio: Xintelas vd berättar om den kommande emissionen

2022-04-12

BioStock: Xintelas vd om potentialen inom svårläkta sår

2022-03-04

BioStock: Xintela presenterar planerna för 2022 i sin Q4-rapport

2022-01-27

BioStock Studio: Targinta ger verksamhetsuppdatering inför avknoppning

2022-01-19

BioStock: Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022

2021-10-12

BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2021-12-10

Edison Group har publicerat en uppdaterad analys av Xintela.

2021-07-14

Edison Group har börjat analysera Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen