Bokslutskommuniké 2019

#Regulatoriskt

Läs rapporten

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) medorganisationsnummer 556780–3480.


Tolv månader
(2019-01-01 – 2019-12-31)
• Intäkterna uppgick till 38 (1 628) KSEK.
• Resultatet före skatt uppgick till -38 065 (-26 274) KSEK.
• Resultatet per aktie* uppgick till -1,10 (-0,67) SEK.
• Soliditeten** uppgick per den 31 december 2019 till 55 (90) %.

Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31)
• Intäkterna uppgick till 35 (616) KSEK.
• Resultatet före skatt uppgick till -9 984 (-8 693) KSEK.
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,39 (-0,22) KSEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 39 470 708 aktier,vilket är registrerat antal aktier per 2019-12-31. Vid samma period föregåendeår hade Bolaget 39 470 708 aktier registrerade.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019
• Den 8 januari 2019 meddelar Xintela att bolagets internationella (PCT)patentansökan avseende kvalitetssäkrade broskceller, framtagna med bolagetsintegrinmarkörer, har publicerats.
• Den 15 februari 2019 meddelar Xintela att resultat från karaktärisering avstamceller, framtagna från häst och selekterade med Xintelas markörteknologi, nuhar publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften Annals of StemCell Research. I publikationen demonstreras och diskuteras de funktionellafördelarna av Xintelas selekterade stamceller.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019
• Den 16 april 2019 meddelar Xintela att Sven Kili, styrelseledamot och ChiefMedical Officer i Xintela, utökar sitt engagemang
i bolaget genom att tillträda rollen som Chief Operating Officer (COO).
• Den 26 april 2019 meddelar Xintela att Peter Edman föreslås som nystyrelseledamot inför årsstämman den 27 maj 2019. Peter Edman (född 1954) haröver 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i ledande befattningar frånOrexo, Sobi, Biovitrum, AstraZeneca, Astra och Pharmacia.
• Den 26 april meddelar Xintela att resultaten från bolagets glioblastomstudienu har publicerats i den välrenommerade internationella vetenskapligatidskriften Cancers. I publikationen demonstreras och diskuteras att Xintelasmarkör, integrin α10β1, reglerar viktiga funktioner hos glioblastomceller ochatt den är en ny, potentiell terapeutisk target för behandling av den mycketaggressiva hjärntumören glioblastom.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019
• Inga väsentliga händelser har inträffat under tredje kvartalet.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019
• Den 5 november meddelar Xintela att bolaget erhåller ett lån om 750 000 EURfrån Bauerfeind-koncernen. Lånet kan betalas ut i två omgångar, löper med enårlig ränta om 3% och förfaller till betalning genom konvertering till aktiertill kursen 6 SEK/aktie senast 31 december 2019.
• Den 11 december meddelar Xintela positiva prekliniska resultat i Bolagetsglioblastomprojekt. Xintela har utvecklat funktionsblockerande
antikroppar som binder till bolagets målmolekyl integrin α10β1 och identifieraten antikropp som hämmar tillväxten av glioblastomtumörer i en prekliniskmodell.
• Den 27 december meddelar Xintela att det lån om ca 8 MSEK som erhölls frånBauerfeindkoncernen konverteras till aktier
till kursen 6 SEK/aktie. Samtidigt tar Xintela in ett nytt lån om 10 MSEK frånnya långivare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 3 februari meddelar Xintela att resultaten från bolagets stamcellsstudiepå hästar har publicerats i den välrenommerade
vetenskapliga tidskriften The American Journal of Sports Medicine.Publikationen visar att stamcellsbehandlingen är säker och att den har ensignifikant positiv effekt både på brosk och ben i en led med artros.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Under årets sista kvartal har Xintela fortsatt leverera viktiga milstolparsom tar våra projekt inom stamcellsterapi och onkologi framåt på ettbetryggande sätt.

I stamcellprojektet har vi nu arbetat igenom alla kritiska steg i processenfrån isolering av stamceller från fettväv till selektion, expansion ochformulering av stamcellerna under strikta GMP-förhållanden. Under kvartalet harvi fullföljt tillverkningen av en ny antikropp som kommer att vara vårtviktigaste verktyg i selektion och produktion av våra stamcellsprodukter ochsom möter myndigheters krav på säkerhet, kvalitet och dokumentation. En viktigmilstolpe under kvartalet är att vi har tecknat kontrakt med den klinik somlevererar donerad fettväv för vår stamcellstillverkning vilket säkrar leveransav fettväv enligt uppsatta kriterier.

Vi är nu i full fart med att producera så kallade tekniskaproduktionsbatcher för att fastställa att vår produktionsprocess möterLäkemedelsverkets omfattande krav för att erhålla  tillverkningstillståndav stamceller från vår stamcellsplattform XSTEM. Först ut är XSTEM-OA vårstamcellsprodukt för behandling av artros som ska testas i en Fas I/IIa kliniskstudie i Australien. Stamcellsplattformen kommer vi att använda för behandlingav andra indikationer framöver och vi har påbörjat utvärderingen av nästamuskuloskeletala indikation som vi ska satsa på.

Under kvartalet kunde vi också informera om nya positiva prekliniskaresultat i glioblastomprojektet vilket är en viktig framgång föronkologiverksamheten och dotterbolaget Targinta. Resultaten visar attfunktionsblockerande antikroppar som vi har utvecklat mot integrin a10b1signifikant minskar tillväxten av glioblastomtumörer i en djurmodell. Detta ärett komplement till våra tidigare resultat med ADC (Antibody-Drug-Conjugate)som vi publicerade i Cancers (2019, 11, 587) samt till det arbete som vi harutfört tillsammans med Catalent och nu utvärderar.  De positiva resultatenvaliderar ytterligare vår patentskyddade målmolekyl integrin a10b1 förbehandling av glioblastom och dessutom har vi identifierat en antikropp som harpotentialen att utvecklas till en produkt för behandling av glioblastom ochäven andra aggressiva cancerformer.

Dessa positiva resultat leder till att vi kommer närmare en avknoppning avTarginta AB vilket planeras ske när finansieringen av onkologiverksamheten ärtryggad.

Vi arbetar aktivt med att identifiera olika former av finansiering av våraprojekt, även projektfinansiering genom samarbeten och anslag som EUfinansiering. I slutet av oktober erhöll vi ett brygglån om ca 8 MSEK från vårstorägare i Bauerfeindkoncernen. Lånet konverterades till aktier den 20december till kursen 6 SEK/aktie. I början på året erhöll vi ett nytt lån på 10MSEK från andra långivare som ska återbetalas innan 30 juni. Lånen ger ossmöjlighet att arbeta vidare mot långsiktiga finansieringslösningar. Vi harockså pågående diskussioner med olika veterinärmedicinska bolag om möjligasamarbeten kring stamcellsterapi av artros hos djur.

I januari började Peter Ekolind hos oss som affärsutvecklare. Han tar överefter Thomas Areschoug som i november slutade sin tjänst hos oss.  Vi ärmycket tacksamma över Thomas insatser i Xintela och önskar honom lycka till isina nya utmaningar. Peter Ekolind har haft flera seniora positioner inomläkemedels- och medtechbranschen och har mycket erfarenhet med sig tillXintela. Vi är väldigt glada över att ha Peter med i teamet och ser framemotatt tillsammans utveckla Xintelas affärsmöjligheter. Sedan oktober 2019 har videssutom en affärutvecklingskonsult i London som hjälper oss att knyta kontaktmed potentiella samarbetspartners och som representerar Xintela i olika events.

I och med att teamet och verksamheten växer expanderade vi i slutet av årettill nya kontors- och lablokaler på Medicon Village. Det effektiviserar vårtarbete framåt mot kommande viktiga milstolpar och vi ser nu fram emot ett nyttintensivt och spännande år.

Bäst hälsningar,

Evy Lundgren-Åkerlund
VD Xintela AB (publ)

Xintela AB

Xintela är en innovatör i utvecklingen av regenerativa cellterapier ochriktade cancerterapier baserade på den patenterade markörteknologiplattformen
XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och merän 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för attselektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av muskuloskeletalasjukdomar inklusive artros. Studier på
hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effektpå brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP*-anläggning för produktion avstamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros.I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier förbehandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom.

Utvecklingen i siffror

Intäkter

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 38 (1 628) KSEK för räkenskapsåret2019. För fjärde kvartalet redovisade Bolaget en nettoomsättning om 35 (616)KSEK.

Resultat
Rörelseresultat för Bolaget uppgick för året till -38 047 (-24 204) KSEK.Motsvarande siffor för fjärde kvartalet uppgick till -9 968 (-8 104) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagetskostnader och uppgick för januari till december till 34 714 (17 637) KSEK.Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till 13 181 (6 376) KSEK.

Marknad- och försäljningskostnader uppgick för året till 4 741 (4 730) KSEK.Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till 1 090 (1 350) KSEK.

De administrativa kostnaderna uppgick för året till 4 270 (3 465) KSEK.Motsvarande kostnader för fjärde kvartalet uppgick till 1 372 (994) KSEK.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden januari tilldecember 2019 uppgick till -38 065 (-26 274) KSEK. Motsvarande siffror förfjärde kvartalet uppgick till -9 984 (-8 693) KSEK.

I bokslutet för 2019 lämnas ett koncernbidrag till dotterbolaget Targinta AB på-5 465 (0) för att täcka de förluster som uppstått i dotterbolaget.

Finansiell ställning
Soliditeten för Xintela var 55 (90) procent den 31 december 2019 och det egnakapitalet uppgick till 9 323 (44 945) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till412 (31 397) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkttill 17 093 (49 714) KSEK.

Den 27 december 2019 meddelar Xintela att det lån om ca 8 MSEK som erhölls frånBauerfeindkoncernen konverteras till aktier till kursen 6 SEK/aktie. Samtidigttar Xintela in ett nytt lån om 10 MSEK från nya långivare som erhålls i börjanav januari 2020.

Kassaflöde och investeringar
Xintelas kassaflöde för perioden januari till december 2019 var -30 985 (9 487)KSEK. Investeringarna uppgick till 2 533 (12 112) KSEK, varav 1 619 (12 246)KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar. Investeringarna är kopplade tilletableringen av Bolagets egna GMP*-anläggning för produktion av stamceller förkliniska studier.

Aktien
Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First NorthGrowth Market i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First
North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQOMX-koncernen. Bolag på First North Growth Market är inte underställda sammaregler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställdaett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid eninvestering i ett bolag på First North Growth Market kan därför vara högre änvid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier somhandlas på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar attreglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. XintelasCertified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB,+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Per den 31 december 2019 uppgick antalet aktier till 39 470 708. Det finns ettaktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar ochresultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)
Xintela upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med RFR2 (IFRS).Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilketär datum för övergång till redovisning enligt IFRS.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport jan – mars 2020
2020-05-29

Halvårsrapport jan – juni 2020
2020-08-28

Delårsrapport jan – sept 2020
2020-11-27

Personal
Medelantalet anställda i Xintela uppgick för perioden januari till december2019 till 15 (13), av vilka 2 (2) är män.

Förslag till disposition av Xintelas resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnasför räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämma kommer att hållas i Lund den 29 maj 2020. Årsredovisningen kommer attfinnas tillgänglig för nedladdning
på Bolagets hemsida (www.xintela.se) senast i samband med offentliggörande avkallelse till årsstämma.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser
Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning,administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av
vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns enrisk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansielltoch operativt relaterade problem. Styrelsen arbetar kontinuerligt med attsäkerställa verksamhetens behov av finansiering utifrån olika scenarier,inklusive intäkter från licensiering och partnerskap samt extern finansiering.Ledningsgruppen utvärderar aktivt olika finansieringsalternativ för attsäkerställa bolagets långsiktiga finansiering.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet ochkreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerademedarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en goddokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kaninte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ettpositivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att habehov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fallkan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i attgenerera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklarfår det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den härbokslutskommunikén. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden dettar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skedehar anledning att tro.

Krav angående ersättning för emissionsgarantier
På den extra bolagsstämman den 21 september 2018 beslutades om enföreträdesemission om cirka 24 MSEK. I samband med att företrädesemissionenoffentliggjordes den 5 september hade garantiavtal ingåtts mellan Bolaget ochföljande garanter för att garantera 60 procent av emissionen; Formue NordMarkedsneutral A/S, Modelio Equity AB, Oliver Molse samt Råsunda FörvaltningAB. Kort efter bolagsstämman beslutade styrelsen emellertid att inte inledanyemissionen eftersom Bolaget hade fått ett mycket attraktivtfinansieringsalternativ som bedömdes vara väsentligt mer fördelaktigt förbolaget och bolagets aktieägare. Den 24 september 2018 kommunicerades dettatill marknaden, och styrelsens beslut godkändes sedermera av en extrabolagsstämma den 15 oktober 2018. Även om företrädesemissionen därmed aldriggenomfördes anser sig garanterna ha rätt till avtalad garantiprovision omsammanlagt 1,5 MSEK. Xintela bestri­der att någon garantiprovision ska utgå.Motparten påkallar skiljedomsförfarande.

Lund i februari 2020

Greg Batcheller
Styrelsens ordförande

Sven Kili
Styrelseledamot

Peter Edman
Styrelseledamot

Karin Wingstrand
Styrelseledamot

Evy Lundgren Åkerlund
Verkställande direktör

Xintelas finansiella rapporter finns tillgängliga påwww.xintela.se/investerare#rapporter.

För ytterligare information kontakta:

Evy Lundgren-Åkerlund, vd

Telefon: +46 46 275 65 00
E-post: evy@xintela.se
Hemsida: www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på NasdaqFirst North Growth Market är Erik Penser AB:

CertifiedAdviser: Erik Penser Bank AB
Telefonnummer: +46 8-463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt attoffentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari2020 kl. 08:45 CET.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2022-06-13
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
2022-06-13
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
2022-06-14

Lyssna till vd Evy Lundgren-Åkerlund presenterar bolaget på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni.

2022-06-14

Lyssna till Targintas vd Per Norlén när han presenterar bolaget på Aktiespararnas Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni

2022-06-09

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera på BioStock Life Science Spring Summit 2022 (engelska).

2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2022-06-01

BioStock Studio: Xintelas vd berättar om den kommande emissionen

2022-04-12

BioStock: Xintelas vd om potentialen inom svårläkta sår

2022-03-04

BioStock: Xintela presenterar planerna för 2022 i sin Q4-rapport

2022-01-27

BioStock Studio: Targinta ger verksamhetsuppdatering inför avknoppning

2022-01-19

BioStock: Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022

2021-10-12

BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2021-12-10

Edison Group har publicerat en uppdaterad analys av Xintela.

2021-07-14

Edison Group har börjat analysera Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen