Bokslutskommuniké 2018

#Regulatoriskt

Läs PDF

Siktet inställt på kliniska studier

Årets sista kvartal blev mycket händelserikt med framgångar både inom projekten och på finansieringssidan.
Vi genomförde en riktad emission till det tyska ortopedibolaget Bauerfeind om cirka 50 miljoner kronor.
I bolagets stamcellsprojekt är siktet inställt på att starta kliniska studier i Australien.
I onkologiprojektet är samarbetet med Catalent i full gång och utvärdering av antikroppar har påbörjats.
Vi har arbetat vidare med att förbereda avknoppningen av onkologiverksamheten till det nybildade bolaget Targinta och utvärderar nu på olika finansieringslösningar. För mer information se vd ordet nedan.

- Evy Lundgren Åkerlund, vd

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780–3480.

Tolv månader (2018-01-01 – 2018-12-31)
Intäkterna uppgick till 1 628 (2) KSEK.
Resultatet före skatt uppgick till -26 274 (-21 945) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,67 (-0,72) SEK.
Soliditeten** uppgick per den 31 december 2018 till 90 (64) %.

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)
Intäkterna uppgick till 616 KSEK (0).
Resultatet före skatt uppgick till -8 693 (-6 636) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,22 SEK (-0,22).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 39 470 708 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2018-12-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 30 367 904 aktier registrerade.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.


Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018
Den 15 oktober 2018 hölls en extra bolagsstämma i Xintela. Stämman beslutade dels att godkänna styrelsens beslut att upphäva emissionsbeslutet fattat den 5 september, dels att godkänna styrelsens förslag om riktad nyemission. Emissionsbeslutet innebär att aktiekapitalet ökas med högst 249 609,99 kronor genom utgivande av högst 8 320 333 aktier till teckningskursen 6 kronor. Genom emissionen tillförs bolaget som mest cirka 50 miljoner kronor.

Xintela meddelar den 25 oktober att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med det amerikanska bolaget Redwood BioScience Inc, ett helägt dotterbolag till Catalent, Inc., världsledande inom antibody-drug conjugate (ADC) teknologi för cancerterapi. Parterna avser att gemensamt utveckla en ADC-baserad terapeutisk produkt med första inriktning på hjärntumören glioblastom.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 8 januari 2019 meddelar Xintela att bolagets internationella (PCT) patentansökan avseende kvalitetssäkrade broskceller, framtagna med bolagets integrinmarkörer, har publicerats.

Den 15 februari 2019 meddelar Xintela att resultat från karaktärisering av stamceller, framtagna från häst och selekterade med Xintelas markörteknologi, nu har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften Annals of Stem Cell Research. I publikationen demonstreras och diskuteras de funktionella fördelarna av Xintelas selekterade stamceller.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Årets sista kvartal blev mycket händelserikt med framgångar både inom projekten och på finansieringssidan. En viktig händelse var att vi genomförde en riktad emission till det tyska ortopedibolaget Bauerfeind AG om cirka 50 miljoner kronor och fick därmed en stabil kassa och en långsiktig ägare med stort engagemang i Xintelas fortsatta utvecklingsarbete.

En annan viktig händelse under kvartalet var att vi signerade ett samarbetsavtal med det amerikanska bolaget Catalent, som är en ledande aktör inom ADC-teknologi, för att gemensamt finansiera och utveckla en ADC-terapi mot hjärncancer. Samarbetet med Catalent är i full gång och utvärdering av antikroppar som Catalent har tagit fram har nu påbörjats. Samarbetet bygger en utmärkt grund för en fortsatta satsning och breddning inom onkologi.

Vi har arbetat vidare med att förbereda avknoppningen av onkologiverksamheten till det nybildade bolaget Targinta. Vi räknar med att registrering och annan formalia snart ska vara på plats. Därefter är planen att fullfölja avknoppningen i samband med att vi tar in finansiering till Targinta och vi utvärderar nu på olika finansieringslösningar.

I stamcellsprojektet har vi siktet inställt på kliniska studier på människa i Australien i slutet av året. Det främsta målet är att visa att våra stamceller är säkra men också undersöka effekt på ledbrosket hos artrospatienter. GMP-anläggningen är en central del i Xintelas väg mot kliniska studier varför vi har mycket fokus på att få den klar och godkänd för produktion av stamceller. Vi fortsätter samarbetsdiskussionerna med CO.DON om en möjlig gemensam utveckling av en stamcellsbehandling för artros och har förlängt vårt tidigare ”Letter of Intent” till 30 juni 2019. Under den här tiden har CO.DON ingen exklusivitet.

Vi är väldigt aktiva i internationella partneringmöten vilket har byggt upp ett stort intresse kring Xintelas markörteknologi och projekt både inom regenerativ medicin och onkologi. Vi har också fått bra kontakt med flera veterinärmedicinska bolag där det finns ett stort intresse för cellterapi av artros, inte minst för hundar.

Året har också börjat mycket positivt. Vi har informerat om en publicerad patentansökan som skyddar broskcellspreparationer av hög kvalitet och renhet samt metoden att framställa dessa, vilket är en vidareutveckling av kvalitetstestet XACT. Vi har även publicerat resultat från karaktärisering av stamceller i en internationell vetenskaplig tidskrift, där de funktionella fördelarna av Xintelas selekterade stamceller demonstreras och diskuteras.

Med ett framgångsrikt 2018 i ryggen så ser vi nu fram emot ett nytt spännande år och jag vill passa på att välkomna våra aktieägare till Xintelas årsstämma den 27 maj där vi kommer att berätta mer om våra utvecklingsplaner.

Bästa hälsningar,

Evy Lundgren-Åkerlund

Vd, Xintela AB

Xintela AB
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och onkologi baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att framställa och kvalitetssäkra stamceller för behandling av ledsjukdomen artros. Studier på hästar har visat att stamcellerna är säkra och att de har en behandlande effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela har nyligen etablerat en egen GMP-anläggning för att producera stamceller för kliniska studier. I onkologiprojektet används XINMARK® för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot tumörer med första inriktning på den aggressiva hjärntumören glioblastom. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att ADC-behandlingen har en målsökande och avdödande effekt på specifika tumörceller vilket har lagt en grund för fortsatt utveckling av bolagets onkologiverksamhet.

Utvecklingen i siffror

Intäkter
Bolaget redovisar en nettoomsättning på 1 628 (2) KSEK för räkenskapsåret 2018. Omsätningen avser dels intäkter från det japanska bolaget CellSeed, dels en exklusivitetsavgift från CO.DON gällande de pågående diskussioner som förs om att gemensamt utveckla en stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskador inklusive artros för de europeiska och nordamerikanska marknaderna. För fjärde kvartalet redovisade Bolaget en nettoomsättning om 616 (0) KSEK.

Resultat
Rörelseresultat för Bolaget uppgick för året till -24 204 (-21 933) KSEK. Motsvarande siffor för fjärde kvartalet uppgick till -8 104 (-6 625) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick för januari till december till 17 637 (16 216) KSEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till 6 376 (5 142) KSEK.

Marknad- och försäljningskostnader uppgick för året till 4 730 (3 401) KSEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till 1 350 (837) KSEK.

De administrativa kostnaderna uppgick för året till 3 465 (2 318) KSEK. Motsvarande kostnader för fjärde kvartalet uppgick till 994 (645) KSEK.

Resultat före skatt för perioden januari till december 2018 uppgick till -26 274 (-21 945) KSEK.

Finansiell ställning
Soliditeten för Xintela var 90 (64) procent den 31 december 2018 och det egna kapitalet 44 945 (18 415) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 31 397 (21 910) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 49 714 (28 585) KSEK.

Kassaflöde och investeringar
Xintelas kassaflöde för perioden januari till december 2018 var 9 487 (2 931) KSEK. Investeringarna uppgick till 12 112 (2 074) KSEK, varav 12 246 (511) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar. Investeringarna är kopplade till etableringen av Bolagets egna GMP-anläggning för produktion av stamceller för kliniska studier.

Aktien
Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Per den 31 december 2018 uppgick antalet aktier till 39 470 708. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)
Xintelas upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med RFR2 (IFRS). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport jan – mars 2019, 2019-05-23
Halvårsrapport jan – juni 2019, 2019-08-30
Delårsrapport jan – sept 2019, 2019-11-29

Förslag till disposition av Xintelas resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämma kommer att hållas i Lund den 27 maj 2019. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida (www.xintela.se) senast i samband med offentliggörande av kallelse till årsstämma.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Begränsade resurser
Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering utifrån olika scenarier, inklusive intäkter från licensiering och partnerskap samt extern finansiering.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.Krav angående ersättning för emissionsgarantier
På den extra bolagsstämman den 21 september beslutades om en företrädesemission om cirka 24 MSEK. I samband med att företrädesemissionen offentliggjordes den 5 september hade garantiavtal ingåtts mellan Bolaget och följande garanter för att garantera 60 procent av emissionen; Formue Nord Markedsneutral A/S, Modelio Equity AB, Oliver Molse samt Råsunda Förvaltning AB. Kort efter bolagsstämman beslutade styrelsen emellertid att inte inleda nyemissionen eftersom Bolaget hade fått ett mycket attraktivt finansieringsalternativ som bedömdes vara väsentligt mer fördelaktigt för bolaget och bolagets aktieägare. Den 24 september kommunicerades detta till marknaden, och styrelsens beslut godkändes sedermera av en extra bolagsstämma den 15 oktober. Även om företrädesemissionen därmed aldrig genomfördes anser sig garanterna ha rätt till avtalad garantiprovision om sammanlagt 1,5 MSEK. Xintela bestrider att någon garantiprovision ska utgå och diskussioner mellan parterna pågår.

Lund, 27 februari 2019

Greg Batcheller
Styrelsens ordförande

Sven Kili
Styrelseledamot

Claes Post
Styrelseledamot

Karin Wingstrand
Styrelseledamot

Evy Lundgren-Åkerlund
Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Telefon: +46–703 291 871
E-post: evy@xintela.se
Hemsida: www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser AB:

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB
Telefonnummer: +46 8-463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019 kl. 16:00 CET.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2023-02-22
Redeye Theme: Regenerative Medicine / Cell Therapy, 22 februari 2023
Redeye Theme: Regenerative Medicine / Cell Therapy
2023-01-09
JPM Annual Healthcare Meeting 2023, San Francisco, 9-12 januari
JPM Annual Healthcare Meeting 2023, San Francisco, 9-12 januari
2022-12-01
1st Regenerative Orthopaedic Summit, Athens, 1-3 december 2022
1st Regenerative Orthopaedic Summit, Athens, 1-3 dDecember 2022
2022-11-29
BioStock Life Science Summit, Lund, 29-30 november 2022
BioStock Life Science Summit, Lund, 29-30 november 2022
2022-11-14
Investival Showcase, London, 14 november 2022
Investival Showcase, London, 14 november 2022
2022-11-02
BioEurope (Digitalt), 2-4 november 2022
BioEurope (Digitalt), 2-4 november 2022
2022-10-11
2022 Cell & Gene Meeting on the Mesa, Carlsbad, 11-13 oktober
2022 Cell & Gene Meeting on the Mesa, Carlsbad, 11-13 oktober
2022-10-06
ICRS Focus Meeting, Bologna, 6-7 oktober
ICRS Focus Meeting Bologna, 6-7 oktober
2022-09-28
Nordic Life Science Days, Malmö, 28-29 September 2022
Nordic Life Science Days, Malmö, 28-29 September 2022
2022-08-30
2nd Integrin-Targeted Drug Development Summit, Boston, 30 augusti - 1 september
2nd Integrin-Targeted Drug Development Summit, Boston, 30 augusti - 1 september
2022-06-13
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
Bio International Convention, San Diego, 13-16 juni
2022-06-13
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
Småbolagsdagarna, Stockholm, 13-15 juni
2022-11-30

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera på BioStock Life Science Fall Summit 2022 (engelska) den 30 november.

2022-06-14

Lyssna till vd Evy Lundgren-Åkerlund presenterar bolaget på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni.

2022-06-14

Lyssna till Targintas vd Per Norlén när han presenterar bolaget på Aktiespararnas Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni

2022-06-09

Se vd Evy Lundgren-Åkerlund presentera på BioStock Life Science Spring Summit 2022 (engelska).

2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2022-10-03

Xintela siktar på sjukdomar som saknar effektiv behandling - DN

2022-07-06

BioStock: Xintela i klinisk utveckling

2022-06-01

BioStock Studio: Xintelas vd berättar om den kommande emissionen

2022-04-12

BioStock: Xintelas vd om potentialen inom svårläkta sår

2022-03-04

BioStock: Xintela presenterar planerna för 2022 i sin Q4-rapport

2022-01-27

BioStock Studio: Targinta ger verksamhetsuppdatering inför avknoppning

2022-01-19

BioStock: Xintela avancerar till klinisk fas inom artros och svårläkta sår 2022

2021-10-12

BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2021-12-10

Edison Group har publicerat en uppdaterad analys av Xintela.

2021-07-14

Edison Group har börjat analysera Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen