Bokslutskommuniké 2017

#Regulatoriskt

Läs som PDF

‍Strategiska beslut, samarbetsavtal och finansiering

Xintela har tagit viktiga steg framåt under 2017 och det finns all anledning att se optimistiskt på det nya året. Genom vår unika stamcellsteknologi och beslutet att upprätta vår egen GMP anläggning för produktion av stamceller har vi utvecklats till en betydande aktör inom regenerativ medicin. Vi har ökat vår internationella närvaro bland annat genom att inleda ett samarbete med det japanska bolaget CellSeed. Även Xintelas utveckling av cancerprojektet för behandling av glioblastom går framåt på ett positivt sätt och dessutom har arbetet med cancerprojektet breddat vår förståelse för vilka möjligheter Xintelas teknologi har inom cancerterapi och diagnostik. Särskilt glädjande var att vi i december kunde presentera ett avtal om inlicensiering av humana antikroppar som binder till integrin α10β1 och integrin α11β1. Vi genomförde också en finansiering om 17 MSEK för att kunna upprätthålla en hög takt i våra projekt.

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780–3480.

Tolv månader (2017-01-01 – 2017-12-31)

• Intäkterna uppgick till 2 (3) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -21 945 (-18 060) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,72 (-0,73) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 31 december 2017 till 64 (87) %.

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

• Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).

• Resultatet före skatt uppgick till -6 636 (-5 581) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,22 SEK (-0,22).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 30 367 904 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2017-12-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 24 863 450 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under 2017

Första kvartalet

Den 4 januari 2017 publicerar Bolaget kompletterande resultat från den under 2016 genomförda häststudien där resultaten visar att Xintelas selekterade stamceller kan skydda brosket från fortsatt nedbrytning efter en skada samt även förhindra uppkomst av skada i det underliggande benet. Dessutom visar resultaten indikationer på reparation av sprickor i brosket. Resultaten från studien kommer att sammanställas för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift.

Den 20 januari 2017 presenterar Xintela positiva prekliniska resultat i cancerprojektet. Bolaget har identifierat en lämplig antikropp och utifrån det framställt ett så kallat ”Antibody-Drug Conjugate” (ADC), där ett cellgift kopplats till antikroppen. Bolaget har även visat att den framtagna ADCantikroppen binder till tumörcellerna och har en celldödande effekt, både i cellstudier och i djurmodell.

I pressmeddelandet den 20 januari 2017 uppdaterar Xintela även marknaden om att förberedelser av en klinisk studie på hästar har påbörjats. Studien kommer att utföras på Evidensia Specialisthästsjukhus i Helsingborg i samarbete med Casper Lindegaard, chefsveterinär i kirurgi. Resultaten från häststudien är mycket viktiga för att erhålla ett myndighetsgodkännande om att få starta kliniska studier på människa. Xintela har redan identifierat en ortopedisk specialistklinik och planen är att utföra den kliniska studien med start under 2018.

Xintela meddelar även i samma pressmeddelande att Bolaget framgångsrikt genomfört en validering av det analytiska testet XACT™ för kvalitetssäkring av broskceller i samarbete med ett europeiskt bolag. Resultaten visar att XACT™, som består av antikroppar som binder till Xintelas markörer integrin α10β1 respektive integrin α11β1, kan mäta broskcellers kvalitet inför en broskcellsimplantation samt detektera eventuella kontaminerande celler i broskcellspreparationer. Diskussioner om fortsatt samarbete pågår.

Den 15 februari meddelar Xintela att totalt 2 127 825 av Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 har nyttjats, motsvarande en nyttjandegrad om 61 procent. Xintela tillförs därmed cirka 10 MSEK efter emissionskostnader. Xintelas insynspersoner och huvudägare som ägde teckningsoptioner i Bolaget avsåg att nyttja hela sitt innehav.

Xintela meddelar i mars 2017 att Bolagets affärsutvecklingsteam förstärks genom rekrytering av Thomas Areschoug till tjänsten Business Development Manager. Samtidigt sker en omorganisering där Evy Lundgren-Åkerlund tar över ansvaret för forskningen och Greg Batcheller ökar sitt operativa engagemang i Bolaget som arbetande styrelseordförande.

Andra kvartalet

På årsstämman den 18 maj 2017 valdes Keld Søndergaard till ny styrelseledamot i Xintela. Därutöver omvaldes samtliga befintliga styrelseledamöter med undantag för Anders Ermén som avböjde omval.

Den 22 maj meddelar Xintela att bolaget tecknat ett icke-bindande samförståndsavtal med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON.

Den 22 juni meddelar Xintela att bolaget är partner i en statlig mångmiljonsatsning för att etablera ett internationellt forskningscentrum för effektiv produktion och utveckling av avancerade biologiska läkemedel inom cell- och genterapi.

Tredje kvartalet

Den 17 juli meddelar Xintela att bolaget har förstärkts genom att rekrytera Liselotte Theorell till posten som Director Product Development & Quality Management.

Den 11 september meddelar Xintela att bolaget beslutat att tidigarelägga uppförandet av en egen anläggning för tillverkning av avancerade terapiläkemedel (ATMPs) baserade på stamceller från häst och människa på Medicon Village, Lund. Beslutet medför en senare start av kliniska studier.

Fjärde kvartalet

Den 17 oktober meddelar Xintela att Keld Søndergaard har avsagt sig sin plats i bolagets styrelse på grund av personliga skäl. Xintelas större aktieägare kommer att fungera som informell nomineringskommitté och överväga potentiella ersättare att föreslå till nästa årsstämma.

Den 13 november meddelar Xintela att bolaget stärker kassan med 17 MSEK inför utvecklingsarbete mot kliniska studier samt fortsatta samarbetsdiskussioner, genom en riktad emission om 10 MSEK samt lån om 7 MSEK. Teckningskursen uppgår till 3,12 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka tio procent gentemot den volymviktade genomsnittskursen under perioden 27 oktober – 9 november 2017. Lånet har en månatlig ränta om 2 procent, med en löptid från och med 1 december 2017 till och med 31 december 2018.

Xintela meddelar den 1 december utfallet av det personaloptionsprogram som inrättades 2014. Programmet resulterade i att 3 430 optioner nyttjades, vilket innebär att Xintela tillförs 514 500 SEK.

Den 19 december meddelar Xintela att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med det ledande japanska cellterapibolaget CellSeed. Samarbetet syftar till att genomföra experimentella analyser och undersöka förutsättningar för ett långsiktigt samarbete och licensiering av Xintelas markörteknologi.

Xintela meddelar den 29 december att bolaget licensierar in antikroppsteknologi för utveckling av humana antikroppar inom diagnostik och terapi.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser presenterades av bolaget efter periodens utgång

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Nu läggs 2017 till handlingarna, och med flertalet viktiga framsteg så finns det all anledning att se optimistiskt på det nya året. Vi har tagit stora steg framåt i våra utvecklingsprojekt inom regenerativ medicin och cancer, där vi fokuserar på ledsjukdomen artros respektive hjärntumören glioblastom. Samtidigt har vi förstärkt bolagets organisation och faciliteter för att ännu mer effektivt kunna ta utvecklingen av projekten framåt vilket inkluderar GMP-produktion av stamceller för kliniska studier. Vi har också under det gångna året betydligt förstärkt patentportföljen med nya ansökningar inom våra projekt.

Inom regenerativ medicin så följer vi planen att bredda vår närvaro i Japan. Vi har nu startat samarbetet med bolaget CellSeed för utvärdering av våra markörer för kvalitetssäkring av CellSeeds broskcellsprodukt för en möjlig licensiering av Xintelas kvalitetstest XACT. Samarbetsavtalet med CellSeed är ett resultat av de partneringskonferenser vi deltagit på under 2017 vilket visar betydelsen av att synas och höras på den internationella arenan. Vårt aktiva partneringarbete har lett till att Xintelas unika teknologi har uppmärksammats och vi har lagt en riktigt bra grund för kommande licensieringsdiskussioner. Vi har också fortsatt diskussionerna med det tyska bolaget CO.DON om att vidareutveckla samarbetet inom XACT och cellterapi för behandling av artros. Vi kommer gemensamt att publicera de resultat vi har fått fram i det inledande samarbetet kring kvalitetssäkring av broskceller med hjälp av Xintelas markörteknologi.  

En intressant indikation om att stamcellmarknaden är på snabb frammarsch erhölls nyligen då japanska Takeda Pharmaceuticals meddelade avsikten att förvärva belgiska TiGenix i en affär värd upp till 632 miljoner dollar. Den höga köpeskillingen visar på ett stort intresse för regenerativ medicin och stamcellsterapi, inte minst i Japan. Xintelas unika stamcellsteknologi, vår etablering av en GMP anläggning och våra fina resultat inte minst i häststudien gör att vi kan se mycket positivt på framtiden.

Xintelas beslut att bygga egen GMP anläggning för produktion av stamceller var ett strategiskt mycket viktigt steg. Det ger Xintela en unik och stark position i stamcellsfältet och har redan fått stor uppmärksamhet i diskussioner med möjliga samarbetspartners. Arbetet med produktionsanläggningen fortlöper enligt plan, lokalerna och renrummet är snart klara och kan börja fyllas med bioreaktor och annan kritisk utrustning för produktion av stamcellerna. I samband med detta flyttar Xintela in i nya lokaler i direkt anslutning till GMP anläggningen. GMP labbet är anpassat för att producera celler för kliniska studier men är också förberett för expansion för fortsatt utvecklingsarbete samt framtida kommersiell produktion.

Även Xintelas utveckling av cancerprojektet för behandling av den allvarliga hjärncancerformen glioblastom går framåt på ett positivt sätt. Vi förbereder nu för att publicera våra resultat från projektet för att få ännu större spridning av Xintelas arbete inom området. Vi är mycket aktiva i partneringmöten och har identifierat flera möjliga samarbetspartners. Särskilt glädjande var att vi i december kunde presentera ett avtal om inlicensiering av humana antikroppar som binder till Xintelas markörer integrin α10β1 och integrin α11β1 och som togs fram under min ledning i en tidigare verksamhet. Eftersom dessa antikroppar redan är anpassade för användning i människa möjliggörs nu en kortare väg till kliniska studier samtidigt som det förstärker cancerprojektet och breddar Xintelas cancersatsning.

Slutligen är det glädjande att vi i november kunde presentera en finansieringslösning om totalt 17 MSEK fördelade mellan en riktad nyemission och lån. Denna lösning är fördelaktig då vi har kunnat upprätthålla en hög takt i våra projekt utan att behöva fokusera på en utdragen kapitalanskaffningsprocess, och dessutom kunde vi hålla nere utspädningen för bolagets aktieägare.

Vi kan konstatera att Xintela har tagit viktiga steg framåt under 2017. Vi har utvecklats till en betydande aktör inom regenerativ medicin och ökat vår internationella närvaro. Dessutom, genom arbetet med cancerprojektet har vi breddat vår förståelse för vilka möjligheter Xintelas teknologi har inom cancerterapi och diagnostik. Det gör att vi på Xintela ser med tillförsikt på det år som nyss börjat.

Evy Lundgren-Åkerlund
Vd, Xintela AB

Xintela AB

Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling broskskador och artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela upprättar nu en egen GMP-anläggning för produktion av stamceller för kliniska studier på häst och människa. XINMARK® används även för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att konceptet fungerar. Xintela är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Utvecklingen i siffror för 2017

Intäkter

Bolaget har under räkenskapsåret 2017 haft en nettoomsättning på 2 (3) KSEK. För fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 0 (0) KSEK.

Resultat

Rörelseresultat för Bolaget uppgick för räkenskapsåret till -21 933 (-17 097) KSEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till -6 625 (-4 618).

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgår för januari till december till 16 216 (14 532) KSEK. Fjärde kvartalets siffror uppgick till 5 142 (4 124).

Marknad/försäljningskostnader för perioden uppgår till 3 401 (2 869) KSEK. För fjärde kvartalet var motsvarande siffror 837 (278).

De administrativa kostnaderna uppgår för räkenskapsåret till 2 318 (1 199) KSEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till 645 (216).

Resultat före skatt för 2017 uppgick för Bolaget till -21 945 (-18 060) KSEK. Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till -6 636 (-5 581).

Finansiell ställning

Soliditeten för Xintela var 64 (87) procent den 31 december 2017 och det egna kapitalet 18 415 (20 983) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 21 910 (18 979) KSEK per 31 december 2017. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 28 585 (23 849) KSEK. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering. Ledningsgruppen utvärderar aktivt olika finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering.

Kassaflöde och investeringar

Xintelas kassaflöde för räkenskapsåret var 2 931 (13 456) KSEK. Investeringarna uppgick till 2 074 (725) KSEK, varav 511 (332) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar.

Aktien

Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser AB.

Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier till 30 367 904. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Förslag till disposition av Xintelas resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 –

2017-12-31.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)

Xintelas upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med RFR2 (IFRS). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Bolagsstämma 2018

Bolagsstämma kommer att hållas den 29 Maj 2018 i Lund. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida från och med den 30 april 2018.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q1 2018 2018-05-25

Delårsrapport Q2, 2018 2018-08-29

Delårsrapport Q3, 2018 2018-11-28

Bokslutskommuniké 2018 2019-02-27

Personal

Medelantalet anställda i Xintela uppgick för perioden januari till september 2017 till 9 (8), av vilka 6 (5) är kvinnor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser

Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Tvister

Xintela är inte involverad i någon pågående tvist.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2021-10-27
Xintela tar EQSTEM, en stamcellsprodukt för hästar, mot marknaden.
2021-10-15
Det prekliniska onkologibolaget Targinta har valt sin första läkemedelskandidat, TARG10.
2021-09-30
Xintela breddar klinisk utveckling av stamcellsprodukten XSTEM
2021-08-27
Xintela halvårsrapport första halvåret 2021
2021-07-16
Xintela har tecknat ett avtal med GreenLight Clinical, en australiensisk CRO (Contract Research Organization) för att genomföra Xintelas
2021-07-05
Xintela 5 juli 2021 – Idag hölls en extra bolagsstämma i Xintela AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2021-07-01
Xintela bildar dotterbolag i Australien
2021-06-17
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB
2021-06-17
Xintela har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 28 MSEK
2021-06-16
Xintela avser att genomföra en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande
2021-05-21
Delårsrapport Q1 2021
2021-05-21
Xintelas GMP-anläggning erhåller tillstånd att producera cellterapiprodukter
2021-05-20
Xintela utvecklar stamcellsbehandling för svårläkta sår
2021-05-18
Xintelas stamcellsprodukt XSTEM reparerar skadat ledbrosk i preklinisk modell
2021-05-07
Kommuniké från Xintelas årsstämma 2021
2021-05-04
Targinta rekryterar Per Norlén som VD
2021-04-16
Xintela offentliggör årsredovisning för 2020
2021-04-12
Inspektion av Xintelas GMP-verksamhet för tillverkningstillstånd genomförd
2021-04-09
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL)
2021-04-06
Xintela rapporterar positiva resultat från preklinisk ARDS studie och erhåller nytt anslag om 2,3 miljoner kronor
2021-03-19
Xintela erhåller tillstånd för vävnadsinrättning
2021-03-17
Xintela erhåller godkänt patent i Europa för sin stamcellsprodukt XSTEM
2021-03-12
Xintela publicerar antikroppsresultat från glioblastomstudie
2021-02-26
Bokslutskommuniké 2020-01-01 till 2020-12-31
2021-01-19
Rättelse: Uppdatering tidigare pressmeddelande "Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK"
2021-01-12
Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK
2021-01-07
Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för behandling av tumörer i hjärnan
2020-12-21
Xintela skickar in ansökan om tillverkningstillstånd
2020-12-14
Xintela rekryterar Jeffrey Abbey till Targinta
2020-12-04
Skiljedom meddelad till Xintelas fördel i tvist med tidigare garanter
2020-12-03
Xintelas styrelse föreslår Maarten de Château som ny styrelseledamot
2020-11-27
Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020
2020-11-23
Xintela AB offentliggör utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2
2020-11-12
Xintelas styrelse föreslår Lars Hedbys som ny styrelseledamot
2020-11-02
Lösenpris fastställt avseende teckningsoptioner av serie TO 2
2020-10-30
Nulägesanalys av Xintela publicerad av BioStock
2020-10-29
Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för sin stamcellsprodukt XSTEM
2020-10-28
Xintela ansöker om tillstånd för vävnadsinrättning
2020-10-26
Xintelas stamceller visar lovande resultat i preklinisk ARDS studie
2020-08-28
Xintela offentliggör delårsrapport
2020-08-19
Xintela utökar och förstärker ledningen
2020-07-29
Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO
2020-07-13
Xintelas fullt garanterade företrädesemission av units kraftigt övertecknad
2020-06-23
Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK
2020-06-23
Erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för behandling av tumörer i hjärnan
2020-06-23
Erhåller teckningsåtagande om cirka 3 MSEK
2020-06-17
Xintela utvecklar behandling för aggressiv bröstcancer
2020-06-12
Företrädesemission om cirka 37 MSEK
2020-06-09
Kommuniké årsstämma 2020
2020-05-29
Delårsrapport Q1 2020
2020-05-26
Årsredovisning 2019
2020-05-22
Xintela säkrar ytterligare finansiering
2020-05-12
Kallelse till Årstämma i Xintela
2020-05-08
Xintela har beviljats 1 miljon kronor från Vinnova
2020-05-01
Xintela AB årsstämma – nytt datum för stämman
2020-03-27
Xintela har beviljats 2 miljoner kronor från Vinnova inom utlysningen ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag”
2020-02-28
Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31
2020-02-03
Positiva prekliniska resultat från häststudie
2019-12-27
Konvertering av lån om 8 MSEK och nytt lån om 10 MSEK
2019-12-11
Positiva prekliniska resultat i glioblastomprojektet
2019-11-29
Delårsrapport för perioden 2019-01-01 till 2019-09-30
2019-11-05
Xintela erhåller ett lån om 750.000 EUR från Bauerfeind-koncernen
2019-08-30
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2019
2019-05-27
Den 27 maj 2019 hölls årsstämma i Xintela. Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2019-05-23
Delårsrapport Q1 2019
2019-05-06
Xintela offentliggör årsredovisning för 2018
2019-04-26
Resultaten från bolagets glioblastomstudie nu har publicerats i den välrenommerade internationella vetenskapliga tidskriften Cancers.
2019-04-26
Aktieägarna i Xintela AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2019
2019-04-26
Styrelsen i Xintela AB (publ) meddelar att Peter Edman föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman den 27 maj 2019
2019-04-16
Xintela utser Sven Kili som Chief Operating Officer
2019-02-27
Xintela publicerar sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018
2019-02-15
Xintela publicerar nya resultat från stamcellsstudie
2019-01-08
Xintela utvidgar och förlänger patentskyddet för broskcellsprodukter och broskcellsmarkörer
2018-11-30
Samtliga långivare påkallade den 1 november 2018 sin rätt till konvertering av konvertiblerna till aktier i Xintela.
2018-11-28
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-10-25
Parterna avser att gemensamt utveckla en ADC-baserad terapeutisk produkt med första inriktning på hjärntumören glioblastom
2018-10-15
Kommuniké från Xintela AB:s extra bolagsstämma 15 oktober 2018
2018-09-28
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)
2018-09-28
Xintela beslutar om riktad nyemission till Bauerfeind AG om cirka 50 MSEK
2018-09-24
Avser genomföra riktad emission till strategisk investerare om minst 25 MSEK till emissionskursen 6 kr
2018-09-21
Idag den 21 september hölls en extra bolagsstämma i Xintela AB. Här följer en sammanfattning av det beslut som fattades.
2018-09-05
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)
2018-09-05
Xintela beslutar om företrädesemissionom cirka 24,8 MSEK villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma
2018-08-29
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-08-29
Sven Kili utökar sitt engagemang i Xintela som Chief Medical Officer
2018-08-29
Xintela har beslutat att knoppa av onkologiverksamheten till det nybildade dotterbolaget Targinta AB
2018-08-21
Xintela presenterar uppdatering över bolagets utvecklingsprojekt
2018-08-09
Xintela meddelar att bolagets internationella patentansökan för prevention och behandling av degenerativa ledsjukdomar har publicerats
2018-07-09
Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DON
2018-06-28
Xintela erhåller MUMS-status för behandling av artros hos hästar
2018-05-31
Xintela beslutar om konvertibelt lån om 5 MSEK
2018-05-29
Den 29 maj 2018 hölls årsstämma i Xintela. Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2018-05-25
Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2018
2018-05-15
Xintela offentliggör årsredovisning för 2017
2018-04-27
Kallelse till årsstämma i Xintela AB (publ)
2018-04-26
Xintelas GMP-anläggning är färdigbyggd och förbereds för produktion och kliniska studier
2018-04-17
Xintela utvecklar unika metoder för stamcellsbehandling av hjärnan och breddar patentportföljen
2018-03-20
Xintela förbereder avknoppning av onkologiverksamheten till separat bolag
2018-02-22
Xintela publicerar bokslutskommuniké för perioden 2017-01-01 - 2017-12-31
2017-12-29
Xintela licensierar antikroppsteknologi för utveckling av cancerterapi
2021-07-16
Vi närmar oss nu nästa stora milstolpe, att inleda kliniska studier med stamcellsprodukten XSTEM. Det är många pusselbitar som har fallit på
2020-12-30
Nyhetsbrev december 2020
2020-11-02
Xintela siktar mot ett flertal viktiga milstolpar under 2020/2021 vilka är resultatet av flera års strategiskt och målinriktat arbete
2019-12-20
Framsteg på flera fronter
2019-07-12
Nyhetsbrev juli 2019
2019-04-18
Projekten inom både regenerativ medicin och onkologi går stadigt framåt och utvecklas mycket positivt.
2018-12-21
Vi presenterar här en sammanfattning av statusen i Xintelas olika verksamheter och övergripande planer för nästa år.
2018-12-21
Xintela har arbetat intensivt för att öka bolagets kontaktytor med potentiella partners och internationella investerare.
2018-07-04
Starkt första halvår för Xintela
2018-03-13
Storskalig tillverkning av stamceller banar väg för GMP-certifierad produktion
2017-12-22
Goda nyheter inför julhelgen bäddar för ett spännande 2018
2017-09-26
‍Xintela har nu tagit ett stort steg framåt i stamcellsprojektet genom att påbörja uppförandet av en egen produktionsanläggning...
2017-06-30
Vi på Xintela fortsätter att intensivt arbeta mot uppsatta milstolpar. Det är nu fullt fokus på att komma igång med GMP produktion...
2017-05-03
Intervju med Thomas Areschoug, nyrekryterad som ansvarig för Xintelas affärsutveckling
2017-03-20
Vd har ordet
2017-02-01
Teckningsperioden för aktier med stöd av teckningsoption är igång
2016-12-19
Ett år i utvecklingens tecken
2016-11-22
Glioblastom - Xintelas fokusområde inom cancer
2016-10-19
Inleder hösten med ett ökat fokus på Xintelas kommersiella utveckling
2016-09-08
Laddade inför en spännande höst
2016-07-07
Xintela är en av initiativtagarna bakom nytt forskningscentrum för cell- och genterapi
2016-07-05
Stark framtidstro med förstärkt organisation
2016-05-25
Välkommen till Xintelas nyhetsbrev!
2021-10-25
BioEurope
25-28 oktober
2021-10-11
Cell&Gene on the Mesa
11-20 oktober
2021-08-30
BiotechGate partnering
30 augusti– 3 september
2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2021-10-12

BioStock: Professor Folke Sjöberg om XSTEM för behandling av venösa bensår.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2021-07-14

Edison Group har börjat analysera Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen