Bokslutskommuniké 2016

#Regulatoriskt

Läs som PDF

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månaderna (2016-01-01 – 2016-12-31)

• Intäkterna uppgick till 3 (757) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -18 060 (-11 559) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,73 (-0,71) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 31 december 2016 till 87 (70) procent.

Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31)

• Intäkterna uppgick till 0 KSEK (285).

• Resultatet före skatt uppgick till -5 581 (-4 947) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,22 SEK (-0,30).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 24 863 450 aktier. Bolaget har 24 863 450 aktier registrerade per 2016-12-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 325 791 aktier. Hänsyn har tagits till den splitt (1:50) som genomfördes 2015 varför resultatet för perioden föregående år har dividerats med 16 289 550 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Årsredovisningen för 2015 var den första finansiella rapport som Bolaget upprättade enligt RFR2 (IFRS). Denna finansiella delårsrapport är Xintelas tredje finansiella delårsrapport och är således upprättad enligt RFR2. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital, redogörs för i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, not 6.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under 2016

Andra kvartalet

• Xintela meddelar den 22 april 2016 att Bolagets årsstämma flyttas fram till den 30 maj 2016.

• Xintela meddelar den 25 april 2016 att Bolaget initierat en studie i USA för behandling av ledbroskskador på hästar. Studien genomförs i samarbete med en framstående forskargrupp vid Cornell University.

• Den 28 april 2016 publicerar Xintela kallelse till årsstämma den 30 maj 2016 i Lund. Årsstämmans kommuniké finns att tillgå via Xintelas hemsida.

• Den 1 juni 2016 meddelar Xintela att Caroline Ehrencrona rekryterats till posten som ansvarig för Bolagets kliniska utvecklingsarbete. Hon arbetar med att förstärka Xintelas arbete inför kommande kliniska studier och ansvarar för den löpande kontakten med regulatoriska myndigheter. Caroline Ehrencrona har över tio års erfarenhet inom bioteknik-industrin och har en bred erfarenhet inom både preklinisk och tidig klinisk forskning, särskilt inom toxikologi, samt även av kontakt med regulatoriska myndigheter och kvalitetsgranskning.

• Xintela meddelar den 23 juni att Christer Betsholtz kontrakterats som vetenskaplig och strategisk rådgivare inom Xintelas cancerprogram med fokus på hjärncancerformen glioblastom. Christer Betsholtz är professor med fokus på vaskulärbiologi vid Uppsala universitet samt sedan den 1 augusti 2016 chef för AstraZenecas och Karolinska Institutets gemensamma laboratorium Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC).

Tredje kvartalet

• Den 22 augusti 2016 meddelar Xintela att Bolaget erhåller 1,5 MSEK genom förlikning i en tvist. Bakgrunden är att motparten, som fått i uppdrag att validera ett av Bolagets patent, missat fristen för validering av patentet vilket medförde att patentet inte blev gällande i Belgien.

• Xintela meddelar den 12 september att Rickard Mosell rekryteras till tjänsten som Head of Business Development från och med 1 oktober 2016. Rickard Mosell blir ansvarig för Xintelas affärsutvecklings och finansieringsaktiviteter och ingår i Xintelas ledningsgrupp.

Fjärde kvartalet

• Xintela meddelar den 18 november 2016 att Bolaget byter Certified Adviser (CA) till Erik Penser Bank AB från och med den 1 december 2016. Bytet sker med anledning av att Xintelas tidigare CA, Consensus Asset Management AB, beslutat sig för att lämna arbetet som Certified Adviser på Nasdaq First North.

• Den 22 november meddelar Xintela att Styrelsen har beslutat att tidigarelägga datumet för publicering av delårsrapporten till tisdagen den 28 februari 2017.

• Den 22 december 2016 meddelar Xintela att resultaten från Bolagets studie på hästar visar att Xintelas stamceller är säkra att använda, vilket var det främsta målet med studien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Kompletterande resultat från Bolagets studie på hästar publicerades den 4 januari 2017. Resultaten visade att Xintelas selekterade stamceller kan skydda brosket från fortsatt nedbrytning efter en skada och även förhindra uppkomst av skada i det underliggande benet. Resultaten kommer att sammanställas för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift.

• Den 20 januari 2017 meddelade Bolaget positiva prekliniska resultat i cancerprojektet. Xintela har identifierat en lämplig antikropp och framställt ett så kallat ”Antibody-Drug Conjugate” (ADC), där ett cellgift kopplats till antikroppen. Xintela har visat att den framtagna ADC-antikroppen binder till tumörcellerna och har en celldödande effekt, både i cellstudier och i djurmodell.

• I samma pressmeddelande den 20 januari 2017 uppdaterade Xintela marknaden om att förberedelser av en klinisk studie på hästar är påbörjade. Studien kommer att utföras på Evidensia Specialisthästsjukhus i Helsingborg i samarbete med Casper Lindegaard, chefsveterinär i kirurgi. Resultaten från häststudien är mycket viktiga för ett myndighetsgodkännande att få starta kliniska studier på människa. Xintela har redan identifierat en ortopedisk specialistklinik och planen är att utföra den kliniska studien med start under 2018.

• Den 20 januari 2017 meddelar Xintela att Bolaget framgångsrikt genomfört en validering av det analytiska testet XACT™ för kvalitetssäkring av broskceller i samarbete med ett europeiskt bolag. Resultaten visar att XACT™, som består av antikroppar som binder till Xintelas markörer integrin α10β1 respektive integrin α11β1, kan mäta broskcellers kvalitet inför en broskcellsimplantation samt detektera eventuella kontaminerande celler i broskcellspreparationer. Diskussioner om fortsatt samarbete pågår.

• Xintela meddelar den 30 januari att de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i februari 2016 kan tecknas under perioden 30 januari – 10 februari 2017. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för fem kronor.

• Den 8 februari 2017 meddelar Xintela att de insynspersoner och huvudägare i Bolaget som har teckningsoptioner av serie TO 1 avser nyttja hela sitt innehav.

• Den 15 februari 2017 meddelar Xintela att totalt 2 127 825 av Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjades, motsvarande en nyttjandegrad om 61 procent. Xintela tillförs cirka 10 MSEK efter emissionskostnader. 

Vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

När vi blickar tillbaka på det år som gått kan vi konstatera att det har varit ett framgångsrikt år för Xintela på flera sätt. Vi har tagit viktiga steg framåt i våra projekt både inom regenerativ medicin och cancer där vi fokuserar på ledsjukdomen artros och hjärntumören glioblastom. Vi har även förstärkt Xintelas team med nyckelpersoner för kliniska studier, affärsutveckling och finansiering och är nu rustade att ta oss an kommande utmaningar. Det är glädjande att vi genom de teckningsoptioner som emitterades i samband med nyemissionen 2016 har fått ett tillskott på cirka 10 MSEK. Emissionslikviden är viktig för finansieringen av våra planerade aktiviteter under 2017 och ger oss rätt förutsättningar att fortsatt kunna hålla en hög takt i utvecklingsarbetet mot klinik och kommersialisering.

I projektet inom regenerativ medicin kunde vi vid årsskiftet rapportera om positiva resultat från häststudien vid Cornell University i Ithaca, New York, där våra stamceller har utvärderats i en hästmodell för så kallad posttraumatisk artros, under ledning av Dr. Lisa Fortier. Resultaten visar att stamcellerna skyddade både ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Dessutom fanns det indikationer på reparation av sprickor i brosket. Dessa framgångsrika resultat stödjer användningen av vår markörteknologi för utveckling av en effektiv och kvalitetssäkrad stamcellsprodukt för behandling av artros. Nu förbereds en klinisk studie på hästar med artros som planeras starta under andra halvåret 2017. Studien kommer att utföras i samarbete med Evidensia Specialisthästsjukhus i Helsingborg. Vi planerar också för en klinisk studie på människa. Vi har identifierat en ortopedisk specialistklinik och vi arbetar för ett myndighetsgodkännande med sikte på att studien ska kunna inledas under 2018. Inför de kliniska studierna på häst och människa förbereder vi för produktion av stamceller enligt gällande GMP-regelverk (Good Manufacturing Practice), och räknar med att inom kort teckna ett samarbetsavtal för produktionen.

Även cancerprojektet har nyligen levererat positiva resultat från prekliniska studier. Vi har identifierat en lämplig antikropp och framställt ett så kallat Antibody Drug Conjugate (ADC) där ett cellgift har kopplats till antikroppen. I prekliniska studier, i samarbete med forskare på Rudbecklaboratoriet i Uppsala, har vi visat att antikroppen binder till tumörcellerna och har en dödande effekt både på glioblastomceller från patienters tumörer och i en djurmodell för glioblastom. Dessa viktiga resultat visar att konceptet fungerar och vi kan nu gå vidare med att ansöka om särläkemedelsstatus för vår ADC-terapi. Vi påbörjar nu också arbetet med att identifiera en industriell partner för fortsatt utveckling och kommersialisering av en produkt för behandling av glioblastom. Det gör att vi snabbare kan ta en produkt till marknaden och till patienter, samt tidigt generera betydande intäkter till Xintela.

Att generera tidiga intäkter är också målet med det analytiska testet XACT™ som vi under det gångna året framgångsrikt har validerat i samarbete med ett tyskt bolag verksamt inom broskreparation. Diskussioner om ett fortsatt samarbete pågår och andra potentiella intressenter har också identifierats.

Det är stimulerande för det fortsatta arbetet att vi på så kort tid har levererat positiva resultat i alla våra projekt. Det visar att vi har både styrka och bredd i vår teknikplattform, samt att vi har ett målinriktat och fokuserat team. Vi ser nu fram emot ett nytt händelserikt och spännande år på väg mot kliniska studier och kommersialisering.

Evy Lundgren-Åkerlund
Vd, Xintela AB

Xintela AB

Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK™. Xintela använder teknologin för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling av artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på häst och människa. XINMARK™ används även för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att konceptet fungerar.

Intäkter och resultat

Inför årsredovisningen 2015 beslutade styrelsen att Bolaget ska rapportera i enlighet med de internationella redovisningsreglerna RFR2 (IFRS). Den främsta effekten av övergången till IFRS är att policyn för aktivering av utgifter för utvecklingsarbete avseende läkemedelskandidater har ändrats, innebärande att dessa utgifter nu kostnadsförs, vilket har medfört och kommer att medföra väsentligt högre forsknings- och utvecklingsutgifter i resultaträkningen. Aktivering av utgifter för läkemedelsutvecklingen kan istället komma att ske när utvecklingsarbetet når en senare fas.

Intäkter

Bolaget har under räkenskapsåret 2016 haft en nettoomsättning på 3 (757) KSEK som avser ersättning för utlicenserade antikroppar för forskningsändamål. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till 0 (285) KSEK. Bolaget har även haft en övrig rörelseintäkt om 1 500 KSEK som avser ersättning vid förlikning av tvist.

Resultat

Årets rörelseresultat för Bolaget uppgick till -17 097 (-11 514) KSEK. Som nämns ovan är en effekt av övergången till IFRS är att forsknings- och utvecklingskostnaderna blir högre i resultaträkningen än med tidigare redovisningsprinciper. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till -4 618 (-4 947) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgår för året till -14 532 (-8 579) KSEK. Fjärde kvartalets siffror uppgick till -4 124 (-3 121) KSEK.

Marknad/försäljningskostnader för Bolaget uppgår för perioden januari till december 2016 till -2 869 (-2 309) KSEK. Fjärde kvartalet var motsvarande siffror -278 (-1 412) KSEK.

De administrativa kostnaderna uppgår för räkenskapsåret till -1 199 (-935) KSEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till -216 (-631) KSEK.

Kostnaderna är kopplade till utvecklingsarbetet som har intensifierats jämfört med motsvarande period förgående år.

Resultat före skatt för perioden januari till december 2016 uppgick för Bolaget till -18 060 (-11 559) KSEK. Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till -5 581 (-4 947) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten för Xintela var 87 (70) procent den 31 december 2016 och det egna kapitalet 20 983 (7 461) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 18 979 (5 523) KSEK per 31 december 2016. Totala tillgångar för Bolaget uppgick den 31 december 2016 till 23 849 (10 622) KSEK.

Kassaflöde och investeringar

Xintelas kassaflöde för året var 13 456 (4 699) KSEK.  Investeringarna uppgick till 725 (898) KSEK, varav 332 (101) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar.

Aktien

Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel.

Per den 31 december 2016 uppgick antalet aktier till 24 863 450. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Förslag till disposition av Xintelas resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01 –

2016-12-31.

Teckningsoptioner av serie TO 1

Genom i februari/mars 2016 genomförd emission av units nyemitterades (utöver 7 000 000 aktier) 3 500 000 teckningsoptioner. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 5,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ägde rum mellan den 30 januari 2017 till och med 10 februari 2017. Xintelas teckningsoptioner handlades på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet XINT TO.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)

Denna finansiella delårsrapport är Xintelas tredje finansiella rapport som upprättas i enlighet med RFR2 (IFRS). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR2 (IFRS) och vilka effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital, redogörs för i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, not 6.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter och bolagshändelser

Delårsrapport 1, 2017 2017-05-18

Halvårsrapport, 2017 2017-08-30

Delårsrapport 3, 2017 2017-11-23

Bokslutskommuniké, 2017 2018-02-22

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet

Årsstämma kommer att hållas i Lund den 18 maj 2017. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Xintelas hemsida (www.xintela.se) från och med den 27 april 2017.  

Personal

Medelantalet anställda i Xintela uppgick för perioden januari till december 2016 till 9 (6), av vilka 5 (3) är kvinnor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser

Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Tvister

Xintela är inte involverad i någon pågående tvist.


För ytterligare information kontakta:
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Telefon: +46-703 291 871
E-post: evy@xintela.se
Hemsida: www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund
Xintela är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser AB.

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 13:00 CET.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2021-04-12
Inspektion av Xintelas GMP-verksamhet för tillverkningstillstånd genomförd
2021-04-09
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL)
2021-04-06
Xintela rapporterar positiva resultat från preklinisk ARDS studie och erhåller nytt anslag om 2,3 miljoner kronor
2021-03-19
Xintela erhåller tillstånd för vävnadsinrättning
2021-03-17
Xintela erhåller godkänt patent i Europa för sin stamcellsprodukt XSTEM
2021-03-12
Xintela publicerar antikroppsresultat från glioblastomstudie
2021-02-26
Bokslutskommuniké 2020-01-01 till 2020-12-31
2021-01-19
Rättelse: Uppdatering tidigare pressmeddelande "Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK"
2021-01-12
Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK
2021-01-07
Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för behandling av tumörer i hjärnan
2020-12-21
Xintela skickar in ansökan om tillverkningstillstånd
2020-12-14
Xintela rekryterar Jeffrey Abbey till Targinta
2020-12-04
Skiljedom meddelad till Xintelas fördel i tvist med tidigare garanter
2020-12-03
Xintelas styrelse föreslår Maarten de Château som ny styrelseledamot
2020-11-27
Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020
2020-11-23
Xintela AB offentliggör utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2
2020-11-12
Xintelas styrelse föreslår Lars Hedbys som ny styrelseledamot
2020-11-02
Lösenpris fastställt avseende teckningsoptioner av serie TO 2
2020-10-30
Nulägesanalys av Xintela publicerad av BioStock
2020-10-29
Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för sin stamcellsprodukt XSTEM
2020-10-28
Xintela ansöker om tillstånd för vävnadsinrättning
2020-10-26
Xintelas stamceller visar lovande resultat i preklinisk ARDS studie
2020-08-28
Xintela offentliggör delårsrapport
2020-08-19
Xintela utökar och förstärker ledningen
2020-07-29
Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO
2020-07-13
Xintelas fullt garanterade företrädesemission av units kraftigt övertecknad
2020-06-23
Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK
2020-06-23
Erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för behandling av tumörer i hjärnan
2020-06-23
Erhåller teckningsåtagande om cirka 3 MSEK
2020-06-17
Xintela utvecklar behandling för aggressiv bröstcancer
2020-06-12
Företrädesemission om cirka 37 MSEK
2020-06-09
Kommuniké årsstämma 2020
2020-05-29
Delårsrapport Q1 2020
2020-05-26
Årsredovisning 2019
2020-05-22
Xintela säkrar ytterligare finansiering
2020-05-12
Kallelse till Årstämma i Xintela
2020-05-08
Xintela har beviljats 1 miljon kronor från Vinnova
2020-05-01
Xintela AB årsstämma – nytt datum för stämman
2020-03-27
Xintela har beviljats 2 miljoner kronor från Vinnova inom utlysningen ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag”
2020-02-28
Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31
2020-02-03
Positiva prekliniska resultat från häststudie
2019-12-27
Konvertering av lån om 8 MSEK och nytt lån om 10 MSEK
2019-12-11
Positiva prekliniska resultat i glioblastomprojektet
2019-11-29
Delårsrapport för perioden 2019-01-01 till 2019-09-30
2019-11-05
Xintela erhåller ett lån om 750.000 EUR från Bauerfeind-koncernen
2019-08-30
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2019
2019-05-27
Den 27 maj 2019 hölls årsstämma i Xintela. Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2019-05-23
Delårsrapport Q1 2019
2019-05-06
Xintela offentliggör årsredovisning för 2018
2019-04-26
Resultaten från bolagets glioblastomstudie nu har publicerats i den välrenommerade internationella vetenskapliga tidskriften Cancers.
2019-04-26
Aktieägarna i Xintela AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2019
2019-04-26
Styrelsen i Xintela AB (publ) meddelar att Peter Edman föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman den 27 maj 2019
2019-04-16
Xintela utser Sven Kili som Chief Operating Officer
2019-02-27
Xintela publicerar sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018
2019-02-15
Xintela publicerar nya resultat från stamcellsstudie
2019-01-08
Xintela utvidgar och förlänger patentskyddet för broskcellsprodukter och broskcellsmarkörer
2018-11-30
Samtliga långivare påkallade den 1 november 2018 sin rätt till konvertering av konvertiblerna till aktier i Xintela.
2018-11-28
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-10-25
Parterna avser att gemensamt utveckla en ADC-baserad terapeutisk produkt med första inriktning på hjärntumören glioblastom
2018-10-15
Kommuniké från Xintela AB:s extra bolagsstämma 15 oktober 2018
2018-09-28
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)
2018-09-28
Xintela beslutar om riktad nyemission till Bauerfeind AG om cirka 50 MSEK
2018-09-24
Avser genomföra riktad emission till strategisk investerare om minst 25 MSEK till emissionskursen 6 kr
2018-09-21
Idag den 21 september hölls en extra bolagsstämma i Xintela AB. Här följer en sammanfattning av det beslut som fattades.
2018-09-05
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)
2018-09-05
Xintela beslutar om företrädesemissionom cirka 24,8 MSEK villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma
2018-08-29
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-08-29
Sven Kili utökar sitt engagemang i Xintela som Chief Medical Officer
2018-08-29
Xintela har beslutat att knoppa av onkologiverksamheten till det nybildade dotterbolaget Targinta AB
2018-08-21
Xintela presenterar uppdatering över bolagets utvecklingsprojekt
2018-08-09
Xintela meddelar att bolagets internationella patentansökan för prevention och behandling av degenerativa ledsjukdomar har publicerats
2018-07-09
Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DON
2018-06-28
Xintela erhåller MUMS-status för behandling av artros hos hästar
2018-05-31
Xintela beslutar om konvertibelt lån om 5 MSEK
2018-05-29
Den 29 maj 2018 hölls årsstämma i Xintela. Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2018-05-25
Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2018
2018-05-15
Xintela offentliggör årsredovisning för 2017
2018-04-27
Kallelse till årsstämma i Xintela AB (publ)
2018-04-26
Xintelas GMP-anläggning är färdigbyggd och förbereds för produktion och kliniska studier
2018-04-17
Xintela utvecklar unika metoder för stamcellsbehandling av hjärnan och breddar patentportföljen
2018-03-20
Xintela förbereder avknoppning av onkologiverksamheten till separat bolag
2018-02-22
Xintela publicerar bokslutskommuniké för perioden 2017-01-01 - 2017-12-31
2017-12-29
Xintela licensierar antikroppsteknologi för utveckling av cancerterapi
2017-12-19
Xintela inleder samarbete med det japanska bolaget CellSeed
2017-12-01
Xintela tillförs cirka 500 KSEK efter inlösen av teckningsoptioner
2017-11-23
Xintela publicerar delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-09-30
2017-11-13
Xintela stärker kassan med 17 MSEK genom riktad nyemission och lån
2017-10-17
Keld Søndergaard har avsagt sig sin plats i bolagets styrelse på grund av personliga skäl.
2017-09-11
Xintela uppför egen GMP-anläggning för produktion av stamceller
2017-08-30
Xintela publicerar halvårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-06-30
2017-07-17
Xintela rekryterar Liselotte Theorell som ansvarig för produktutveckling och kvalitetsledning
2017-06-22
Xintela är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi
2017-05-22
Xintela tecknar samförståndsavtal med med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON
2017-05-19
Xintela AB (publ) höll årsstämma den 18 maj 2017.
2017-05-18
Xintela offentliggör delårsrapport för jan-mar 2017
2017-05-09
Xintela: Keld Søndergaard föreslås som ny styrelseledamot
2017-04-27
Xintela offentliggör årsredovisning för 2016
2017-04-18
Xintela kallar till årsstämma den 18 maj 2017
2017-03-21
Xintela förstärker affärsutveckling och omorganiserar
2017-02-28
Xintela publicerar bokslutskommunikè för perioden 2016-01-01 - 2016-12-31
2020-12-30
Nyhetsbrev december 2020
2020-11-02
Xintela siktar mot ett flertal viktiga milstolpar under 2020/2021 vilka är resultatet av flera års strategiskt och målinriktat arbete
2019-12-20
Framsteg på flera fronter
2019-07-12
Nyhetsbrev juli 2019
2019-04-18
Projekten inom både regenerativ medicin och onkologi går stadigt framåt och utvecklas mycket positivt.
2018-12-21
Vi presenterar här en sammanfattning av statusen i Xintelas olika verksamheter och övergripande planer för nästa år.
2018-12-21
Xintela har arbetat intensivt för att öka bolagets kontaktytor med potentiella partners och internationella investerare.
2018-07-04
Starkt första halvår för Xintela
2018-03-13
Storskalig tillverkning av stamceller banar väg för GMP-certifierad produktion
2017-12-22
Goda nyheter inför julhelgen bäddar för ett spännande 2018
2017-09-26
‍Xintela har nu tagit ett stort steg framåt i stamcellsprojektet genom att påbörja uppförandet av en egen produktionsanläggning...
2017-06-30
Vi på Xintela fortsätter att intensivt arbeta mot uppsatta milstolpar. Det är nu fullt fokus på att komma igång med GMP produktion...
2017-05-03
Intervju med Thomas Areschoug, nyrekryterad som ansvarig för Xintelas affärsutveckling
2017-03-20
Vd har ordet
2017-02-01
Teckningsperioden för aktier med stöd av teckningsoption är igång
2016-12-19
Ett år i utvecklingens tecken
2016-11-22
Glioblastom - Xintelas fokusområde inom cancer
2016-10-19
Inleder hösten med ett ökat fokus på Xintelas kommersiella utveckling
2016-09-08
Laddade inför en spännande höst
2016-07-07
Xintela är en av initiativtagarna bakom nytt forskningscentrum för cell- och genterapi
2016-07-05
Stark framtidstro med förstärkt organisation
2016-05-25
Välkommen till Xintelas nyhetsbrev!
2021-06-10
10-11 & 14-18 juni: BIO Digital
10-11 & 14-18 juni: BIO Digital
2021-05-17
17-20 maj: Biotechgate Digital Partnering
17-20 maj: Biotechgate Digital Partnering
2021-04-06
6-9 april: Cell&Gene on the Med
6-9 april: Cell&Gene on the Med
2021-03-23
23-25 mars: Bio Europe Spring Digital
23-25 mars: Bio Europe Spring Digital
2021-03-02
2-5 mars: Oncology Virtual Partnering
2-5 mars: Oncology Virtual Partnering
2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen