Projekt

Xintela utvecklar med hjälp av sin teknologiplattform nya behandlingsmetoder inom stamcellsterapi och riktad cancerterapi, med fokus på sjukdomsområden där behovet av nya och bättre behandlingsmetoder är mycket stort.

Stamcellsterapi

Många vävnader återbildas inte efter en skada, utan ”läker” med hjälp av ärrvävnad som saknar den ursprungliga funktionaliteten. Regenerativ medicin, bland annat stamcellsterapi, syftar till att återskapa vävnaders rätta egenskaper och funktioner. Xintela utvecklar en stamcellsterapi för reparation av skadat ledbrosk baserad på Bolagets patentskyddade markörteknologi.

till Toppen

Ledbroskskador - artros

Ledbroskskador är vanligt förekommande, även bland unga, och orsakas av yttre påverkan som exempelvis sportskador och övervikt. Brosk har dålig självläkningsförmåga, vilket gör att skadorna ofta förvärras och leder till ledsjukdomen artros där ledbrosket successivt bryts ner och orsakar mycket smärta. Artros förknippas vanligtvis med knä- och höftleder men kan även drabba andra leder i kroppen. Var fjärde person över 45 år i Sverige har artros och förekomsten av artros stiger med åldern och är den främsta orsaken till smärta och kronisk funktionsnedsättning efter 65 års ålder.

Xintela utvecklar en stamcellsbaserad produkt för behandling av skadat ledbrosk. Produkten riktar sig till patienter med traumatiska broskskador eller tidig artros. Cellterapi för broskskador har under många år utvärderats kliniskt men befintliga metoder har svårt att möta myndigheternas allt striktare kvalitetskrav avseende cellernas identitet och funktion. Xintela löser detta problem genom att identifiera och selektera de stamceller som kan utvecklas till broskproducerande celler med sin markörteknologi.

Bolaget använder donerade mesenkymala stamceller som kan odlas i stora mängder och behandla ett stort antal patienter vilket håller nere produktionskostnaderna. Produkten är dessutom tänkt att injiceras in i den skadade leden och är därmed ett enkelt ingrepp för patienten.

Xintela utvecklar även en stamcellsbehandling för broskskador hos hästar vilket förkortar tiden för en produkt att nå till marknaden samtidigt som studier på hästar är en viktig förberedelse inför kommande kliniska studier på människa.

till Toppen

Aggressiv cancer

Cancer, elakartad tumör, är samlingsnamnet för cirka 200 olika sjukdomar. Vilken sorts cancer som uppstår beror på den cell som tumören har utvecklats ifrån och behandlingsalternativ och prognos varierar beroende på cancerformen. Xintela använder sin patentskyddade teknologi för att detektera och utveckla nya och bättre behandlingsmetoder för aggressiva cancerformer, inklusive hjärntumören glioblastom samt trippelnegativ bröstcancer, två områden där behovet av nya mer effektiva riktade cancerterapier är mycket stort. Utvecklingsarbetet inom cancerområdet sker i Xintelas helägda dotterbolag Targinta AB.

Läs mer om vår teknologi
till Toppen