Projekt

Xintela utvecklar med hjälp av sin teknologiplattform nya behandlingsmetoder inom regenerativ medicin och cancer, med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer. Inom dessa två områden är behovet av nya och bättre behandlingsmetoder mycket stort.

Regenerativ medicin

Många vävnader återbildas inte efter en skada, utan ”läker” med hjälp av ärrvävnad som saknar den ursprungliga funktionaliteten. Regenerativ medicin, bland annat cellterapi, syftar till att återskapa vävnaders rätta egenskaper och funktioner. Xintela utvecklar en stamcellsterapi för reparation av skadat ledbrosk baserad på Bolagets patentskyddade markörteknologi.

till Toppen

Ledbroskskador - artros

Ledbroskskador är vanligt förekommande, även bland unga, och orsakas av yttre påverkan som exempelvis sportskador och övervikt. Brosk har dålig självläkningsförmåga, vilket gör att skadorna ofta förvärras och leder till ledsjukdomen artros där ledbrosket successivt bryts ner och orsakar mycket smärta. Artros förknippas vanligtvis med knä- och höftleder men kan även drabba andra leder i kroppen. Var fjärde person över 45 år i Sverige har artros och förekomsten av artros stiger med åldern och är den främsta orsaken till smärta och kronisk funktionsnedsättning efter 65 års ålder.

Xintela utvecklar en stamcellsbaserad produkt för behandling av skadat ledbrosk. Produkten riktar sig till patienter med traumatiska broskskador eller tidig artros. Cellterapi för broskskador har under många år utvärderats kliniskt men befintliga metoder har svårt att möta myndigheternas allt striktare kvalitetskrav avseende cellernas identitet och funktion. Xintela löser detta problem genom att identifiera och selektera de stamceller som kan utvecklas till broskproducerande celler med sin markörteknologi.

Bolaget använder donerade mesenkymala stamceller som kan odlas i stora mängder och behandla ett stort antal patienter vilket håller nere produktionskostnaderna. Produkten är dessutom tänkt att injiceras in i den skadade leden och är därmed ett enkelt ingrepp för patienten.

Xintela utvecklar även en stamcellsbehandling för broskskador hos hästar vilket förkortar tiden för en produkt att nå till marknaden samtidigt som studier på hästar är en viktig förberedelse inför kommande kliniska studier på människa.

till Toppen

Cancer

Cancer, elakartad tumör, är samlingsnamnet för cirka 200 olika sjukdomar. Vilken sorts cancer som uppstår beror på den cell som tumören har utvecklats ifrån och behandlingsalternativ och prognos varierar beroende på cancerformen. Xintela använder sin patentskyddade teknologi för att detektera och utveckla en ny och bättre behandlingsmetod för cancer i hjärnan.

Läs mer om vår teknologi
till Toppen

Hjärntumörer

Xintela har valt att fokusera på glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärncancer hos vuxna, som bara i Europa och USA drabbar ca 25-30 000 människor årligen. Glioblastom uppvisar hög motståndskraft mot tillgänglig behandling med kirurgi, strålning och cytostatika. Idag är medelöverlevnaden med tillgänglig behandling endast 15 månader. Behovet av bättre behandlingsmetoder är mycket stort samtidigt som möjligheten är god att erhålla fördelaktig särläkemedelsstatus.

Xintelas markörteknologi ger förutsättningar att detektera och behandla glioblastom på ett nytt sätt. Genom att utveckla terapeutiska antikroppar som binder till cancercellerna är målet att behandla cancern på ett mer direkt och effektivt sätt än med dagens behandling och därmed förlänga patienternas överlevnad. Bolagets behandlingsmetod kan också vara ett komplement till tillgänglig behandling. 

till Toppen